Kwaliteitszorg

De faculteit Electrical Engineering vindt het belangrijk dat er kwalitatief hoogstaand onderwijs wordt gegeven. Om dit te verzorgen is het essentieel dat de kwaliteit van het onderwijs wordt gewaarborgd met periodieke evaluaties van elk onderwijsonderdeel. 

Vakevaluaties

De meest gebruikte en gangbare methode voor het evalueren van vakken is het afnemen van enquêtes. Vakken en projecten worden jaarlijks geëvalueerd door middel van digitale enquêtes in EvaSys. Met de enquêtes kan bij deelnemende studenten worden gepeild hoe zij het onderwijs ervaren en waar volgens hen verbetering nodig is. Nieuwe onderwijsonderdelen worden 3 jaar achtereenvolgens geëvalueerd totdat ze een voldoende niveau hebben bereikt (zie kwaliteitszorgplan voor criteria). Daarna wordt een onderwijsonderdeel één keer in de 3 jaar geëvalueerd (1 jaar wel, 2 jaar niet). De resultaten van deze enquêtes worden geëvalueerd door meerdere actoren betrokken bij kwaliteitszorg zoals de opleidingscommissie (OC), examencommissie (EC), kwaliteitszorgmedewerker, de verantwoordelijke docenten, de capaciteitsgroepvoorzitters en het faculteitsbestuur. Als er reden voor verbetering is, wordt er samen met de verantwoordelijke docenten een actiepuntenlijst opgesteld voor het jaar daarop. De actiepunten worden bij de volgende evaluatieronde gecontroleerd, waarna de cyclus opnieuw kan beginnen. 

Ook op curriculumniveau worden jaarlijks enquêtes georganiseerd vanuit de TU/e, maar ook door andere instanties (VSNU).

Kleine kwaliteitszorg

Naast de enquêtes wordt er bij de faculteit gebruik gemaakt van additionele evaluatiemethoden. Zo worden er wekelijks studentenoverleggen georganiseerd in de vorm van jaarraden (zowel voor bachelor- als masteronderwijs). Studenten kunnen op deze manier direct feedback geven over het onderwijs, colleges, toetsing, docenten, informatievoorziening, etc.. Indien mogelijk kunnen verbeteringen nog tijdens het kwartiel worden doorgevoerd. De organisatie is in handen van het studentenbureau en er zijn stafleden aanwezig. Zie voor het volledige overzicht aan evaluatieinstrumenten het kwaliteitszorgplan.

Kwaliteitszorgmedewerker

Vanuit de faculteit wordt er een facultaire kwaliteitszorgmedewerker (FK) aangewezen, die als taak heeft de processen te waarborgen en de communicatie tussen de verschillende actoren betrokken in de kwaliteitszorg te verzorgen. Zo houdt de FK bij welke vakken geëvalueerd worden, welk beleid hierop van toepassing is en communiceert met de centrale kwaliteitszorgmedewerker (CK) van ESA over de praktische zaken m.b.t. EvasSys enquêtes. Daarbij neemt de FK deel aan periodieke vergadersessies met FK's van andere faculteiten over algemene kwaliteitszorgzaken en de ontwikkelingen hierin.  

Accreditatie

Iedere opleiding wordt periodiek door een panel gevisiteerd en beoordeeld op de kwaliteit van het onderwijs in het kader van accreditatie, een beoordelingskader dat is opgesteld door de NVAO (Nederlands-Vlaams Accreditatie Organisatie). Je laat als opleiding zien dat je voldoet aan de kwaliteitseisen van de NVAO en dat de uitgereikte diploma's erkend worden door de overheid. Een accreditatietermijn duurt 6 jaar en de huidige accreditatie voor de opleidingen bij Electrical Engineering loopt tot 27 april 2023