Reglementen

Onderwijs en Examenreglementen (OER)

De OER is de onderwijs en examenregeling van een opleiding en bevat adequate en heldere informatie over de opleiding en vormt daarmee het basisdocument voor student en docent.

In de OER komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

 • De inhoud van de opleiding en de daaraan verbonden examens, het aantal en de volgtijdelijkheid van de tentamens alsmede de momenten waarop deze afgelegd kunnen worden
 • De wijze waarop de tentamens worden afgenomen (mondeling, schriftelijk of op andere wijze)
 • De geldigheidsduur van met goed gevolg afgelegde examenonderdelen
 • Het recht op inzage en nabespreking

De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek maakt onderscheid tussen onderwijs- en examenregelingen en regels en richtlijnen van de examencommissie. In de regels en richtlijnen van de examencommissie (examenreglement) worden onder andere de volgende onderwerpen geregeld:

 • Samenstelling examencommissie
 • Werkwijze examencommissie
 • Taken examencommissie
 • Nadere regels in verband met de borging van kwaliteit van tentamens en examens
 • Gang van zaken tijdens de tentamens, waaronder regels die betrekking hebben op maatregelen bij frauduleus handelen van de examinandus
 • Richtlijnen en aanwijzingen voor tentamens en examens
 • Compensatieregeling/bonusregeling
 • Afstudeerregeling