Curriculum

Met ingang van september 2012 heeft het bacheloronderwijs een grote verandering ondergaan. Deze verandering is in 2012-2013 doorgevoerd in het programma van de propedeuse.

Het onderwijsprogramma van het tweede en derde studiejaar zijn in 2012-2013 ongewijzigd. Een studiejaar bevat 60 EC aan studiepunten. Elk studiepunt staat voor 28 studielasturen die opgedeeld zijn in contacturen en zelfstudie-uren. De eerste helft van het derde jaar is vrijgemaakt voor een vrij te kiezen Minor van 30 studiepunten. In feite bestaat daarmee de bacheloropleiding uit de zogeheten Major van 150 EC en een Minor van 30 studiepunten.

Het programma van het eerste en het tweede studiejaar is voor alle studenten hetzelfde. Het onderwijs bestaat uit vakken (colleges met zelfstudie en tentamens) en Ontwerpgericht Onderwijs (OGO). Tijdens dit OGO werken studenten in groepen aan casussen of projecten.
In het eerste semester van het derde jaar kiezen studenten een Minor. Het derde studiejaar vormt daarnaast de afsluiting van de bacheloropleiding en bereidt voor op de eventuele keuze voor een aansluitende masteropleiding. Het betekent ook de overgang tussen de brede basis van de opleiding (in principe voor alle studenten gelijk) en de veel meer individuele fase. Het derde studiejaar wordt afgesloten met een individueel Bachelor Eindproject (BEP).

Programma's

Elke studiegeneratie van de bacheloropleiding Werktuigbouwkunde heeft zijn eigen programma. Hieronder staan de programma's voor de verschillende generaties. Een generatie is het jaar waarin de student is gestart met de opleiding.

  • Programma generatie 2012 (zie downloads)
  • Programma generatie 2011
  • Programma generatie 2010

LET OP: I.v.m. het Bachelor College zijn worden bepaalde vakken niet meer gegeven of is er passend onderwijs. Zie downloads meer informatie.