Reglementen

Program and Examination Regulations (PER)

The PER is the Program and Examination Regulations for a program and contains clear and sufficient information about the program, making it the basic document for both students and teachers.

Subjects covered by the PER include:

 • the content of the program and the associated final examinations, the number and sequence of other examinations and the times when these can be taken
 • the type of examination (oral, written or other types of examination)
 • the period of validity of successfully completed examination components
 • the right of inspection and evaluation

The Higher Education and Research Act (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) draws a distinction between program and examination regulations and examination committee rules and guidelines. Subjects regulated by the TU/e Examination Committee Rules and Guidelines (Examination Regulations) include:

 • compilation Examination Committee
 • procedures Examination Committee
 • tasks Examination Committee
 • rules relating to quality assurance of testing and exams
 • rules relating to measures taken in the event of fraud by examinees
 • rules and guidelines relating to testing and exams
 • compensation regulations
 • graduation regulations

Tentamenregels

Voor de formele regels en meer informatie over fraude en de bijbehorende maatregelen tijdens tentamens verwijzen we jullie graag naar centrale pagina over Toetsen en beoordelen en in het bijzonder naar deze bijlage bij het reglement. Hieronder volgt een beknopt overzicht van de belangrijkste regels:

 1. Er wordt gesproken over fraude wanneer je het als student zijnde de examinator onmogelijk maakt een oordeel te vellen over de door jou opgedane kennis.
 2. Er is onder meer sprake van fraude als de student:
  • identiteitsfraude pleegt, zoals:
   • actief meewerkt aan het verstrekken van eigen werk aan anderen dat door die anderen ter beoordeling zou kunnen worden ingeleverd als eigen werk
   • wanneer een student niet haar eigen clicker of meer dan één clicker tegelijkertijd tijdens een tentamen/eindtoets gebruikt
   • gebruik van andermans identificatie
   • uitlenen van eigen identificatie
  • ongeoorloofde bronnen en/of hulpmiddelen tijdens een tentamen, zoals internet, mobiele telefoons of enig andere mediadragende devices, in ieder geval ter beschikking heeft. 

Tijdens het maken van schriftelijke tentamens of het afnemen van mondelinge tentamens wordt onder (poging tot) fraude in ieder geval verstaan:

 • mobiele telefoon of enige andere media dragende devices liggen op tafel of zijn opgeborgen in de kleding
 • (poging tot) gebruik van ongeoorloofde bronnen en hulpmiddelen, zoals internet, mobiele telefoon e.d.
 • ander papier voor handen hebben dan door de TU/e voor die toets is verstrekt, tenzij anders aangegeven
 • toiletbezoek (of naar buiten lopen) zonder toestemming of begeleiding
 • spieken (op welke manier dan ook)

Bekijk ook deze tentamenaanwijzingen eens.

Bindend Studie Advies (BSA)

Bindend Studie Advies (BSA)

Alle studenten die op of na 1 september voor de eerste keer start in de propedeutische fase van de opleiding Werktuigbouwkunde ontvangen een bindend studieadvies (OER artikel 7.5). Na afloop van de tentamenperiode van het tweede kwartiel wordt een schriftelijk pre-advies afgegeven. Het schriftelijk definitief bindend studieadvies volgt aan het einde van het eerste jaar van inschrijving voor de propedeutische fase. Studenten die zijn uitgeschreven voor 1 maart ontvangen geen BSA.

De student krijgt een positief studieadvies wanneer ten minste 45 sp uit de propedeutische fase van de opleiding zijn behaald en daarnaast moet voldaan zijn aan de eisen van het 'BSA mandje'. Voor switchers en spijtoptanten wordt mogelijk een aangepast BSA opgesteld door de examencommissie. 

BSA mandje:
De faculteit W heeft als aanvullende eis voor een positief BSA dan van de 45 sp uit de propopeutische fase 10 studiepunten gehaald dienen te zijn uit de volgende vier onderwijsonderdelen (OER artiekel 7.5.5.aa)

4RA00 Mechanica
4RA10 Introduction transport phenomena
4DA00 Dynamica
4MA00 Structuur en eigenschappen van materialen

Aangepaste bsa-norm:
De examencommissie kan een aangepaste bsa-norm van 40 sp vaststellen wanneer een onderwijseenheid (waarvan in het lopend academisch jaar geen herkansing meer mogelijk is) met een onvoldoende is afgerond, terwijl de eindtoets met een voldoende (6.0 of hoger) is beoordeeld. 

Een negatief studieadvies wordt versterkt als niet aan het bovenstaande voldaan is.