Major Technische Wiskunde

Doelstellingen van de Major Technische Wiskunde

1. Wiskundige kennis en inzicht

 1. De wiskunde kennen die naar internationale maatstaven behoort tot de basiskennis van een universitair opgeleide wiskundige, gekenmerkt door abstractie, een heldere redeneertrant en beheersing van basistechnieken.
 2. Kennis hebben van onderdelen en aspecten van de wiskunde die van belang zijn voor de toepassing van wiskunde op praktische problemen.

2. Wiskundige operationele vaardigheden

 1. Kennis hebben van en vaardig zijn in basistechnieken van de wiskunde en de informatica die in het bijzonder van belang zijn bij het ontwerpen van algoritmen bij wiskundige oplossingsmethoden en in staat zijn deze algoritmen te implementeren en verwerken met behulp van algemeen beschikbare standaardprogrammatuur.
 2. Kennis gemaakt hebben met toepassingsgebieden van de wiskunde.

3. Onderzoeks- en ontwerpvaardigheden

 1. In staat zijn relevante bronnen en literatuur te vinden en deze naar waarde te schatten.
 2. In staat zijn een beperkte wiskundige onderzoeksopdracht, mogelijk in de vorm van een literatuurstudie, onder begeleiding, uit te voeren.
 3. Het vermogen hebben om in teamverband eenvoudige wiskundige modellen te ontwerpen en te behandelen met wiskundige oplossingsmethoden en de vaardigheden hebben om deze oplossingsmethoden te valideren.

4. Academische en professionele vaardigheden

 1. Een kritische en creatieve houding hebben bij het werken aan problemen en het leren van wiskundige theorieën en methoden.
 2. In staat zijn het leren van wiskundige theorieën en het werken aan wiskundige en op toepassingen of ontwerpen gerichte problemen te plannen, alleen of in teamverband, en te reflecteren op het eigen werk.
 3. In staat zijn (wiskundige) resultaten mondeling en schriftelijk over te brengen aan specialisten en, op hoofdlijnen, aan niet-specialisten.
 4. Inzicht hebben in de rol en verantwoordelijkheid van de wiskundige/ingenieur in de maatschappij.

Leerlijnen in de Major Technische Wiskunde

Binnen de Major zijn negen leerlijnen te onderscheiden: 

 1. Basisleerlijn Analyse
  Vakken: Analyse 1, Analyse 2, Analyse 3
 2. Basisleerlijn Algebra en Lineaire Algebra
  Vakken: Verzamelingenleer en algebra, Lineaire algebra 1, Lineaire algebra 2
 3. Leerlijn Specialisatie Computational Science and Engineering (CSE)
  Vakken: Inleiding numerieke analyse, Gewone differentiaalvergelijkingen, Complexe Analyse, Functionaalanalyse
 4. Leerlijn Specialisatie Discrete Mathematics and its Applications (DMA)
  Vakken: Algebra en discrete wiskunde, Algoritmen voor algebra en getaltheorie, Grafentheorie en combinatoriek, Lineaire Optimalisering 
 5. Leerlijn Specialisatie Statistics, Probability and Operations Research (SPOR)
  Vakken: Kansrekening, Statistiek, Stochastische processen, Regressie- en variantieanalyse
 6. Leerlijn Modelleren
  Betreft onderdelen van vakken: Modelleren en programmeren (2 studiepunten, 1e jaar), Inleiding numerieke analyse (1 studiepunt, 2e jaar), Kansrekening (1 studiepunt, 2e jaar), Gewone differentiaalvergelijkingen (1 studiepunt, 2e jaar), Stochastische processen (1 studiepunt, 2e jaar) en het vak Wiskundig Modelleren (5 studiepunten, 3e jaar). 
 7. Leerlijn professionele Vaardigheden
  Betreft  de vaardigheidslijnen Samenwerken, Presenteren, Schrijven, Reflecteren, Plannen en Organiseren en Opzoeken van en omgaan met Informatie. De onderdelen van deze vaardigheidslijnen zijn ondergebracht bij verschillende vakken binnen de Major en hebben een totale omvang van 5 studiepunten.
 8. Leerlijn Programmeren en Mathematische Software 
  Het leren programmeren en omgaan met wiskundige software is van verschillende vakken binnen de Major. Het betreft software als Latex, Mathematica, Matlab, Statistische software en Programmeren in Python..
 9. Leerlijn Kennismaking onderzoek
  Dit betreft het Bacheloreindproject 

Toelichting
De leerlijnen 1, 2, 3, 4, 5 bestaan uit reguliere vakken. In deze vakken kan een deel Modelleren en/of een deel Professionele Vaardigheden en/of een deel Mathematische Software zijn opgenomen. De leerlijn modelleren bestaat uit modelleeronderdelen bij de vakken Programmeren en modelleren, Inleiding numerieke analyse, Kansrekening, Gewone differentiaalvergelijkingen, Stochastische processen. Daarnaast is er een vak Modelleren in het 3e jaar. De specialisatie leerlijnen bereiden voor op één van de tracks CSE, DMA of SPOR van de Masteropleiding Industrial and Applied Mathematics.