Bachelor Eindproject

Het Bachelor Eindproject is het project waarmee je het bachelorprogramma afsluit. Daarbij pas je de kennis en vaardigheden toe, die je in de loop van de studie hebt opgedaan, op een eigen stukje wetenschappelijk onderzoek. Het gaat daarbij om een individueel project.

Meer informatie over het project in het algemeen, het inschrijven en beoordeling is te vinden in de Handleiding BEP.

Aanmelden

 • Toegang tot BEP met 120 ECTS (inclusief alle eerstejaarsvakken behaald).
 • Het BEP start per eerste dag van elk nieuw kwartiel. Aanmelding is mogelijk tot 4 weken voorafgaand aan de start van het kwartiel via vakcode 4WC00 op Osiris (zie handleiding voor uitleg).
 • Er dienen 4 voorkeuren te worden opgegeven voor onderzoeksgroepen waarin het project gedaan kan worden.

Indeling en verdeling opdrachten

 • De BEP-coördinator verdeelt de studenten over de onderzoeksgroepen en streeft bij het indelen naar een evenwichtige verdeling van studenten over de verschillende groepen, rekening houdend met de voorkeuren van de studenten. Indeling bij 3e of 4e voorkeur komt regelmatig voor. Over indeling is geen discussie mogelijk.
 • Na indeling neemt de coördinator van de betreffende onderzoeksgroep contact op met de student voor het verdere verdelen van de opdrachten. Dit gebeurt doorgaans in de eerste week van het kwartiel.

Duur en omvang

 • Het project heeft een studiebelasting van 10 ECTS (280 uur).
 • Het Bachelor eindproject moet binnen 2 kwartielen afgerond worden. De laatste dag van het tweede kwartiel is de deadline voor het project. Er dient op dat moment aan alle voorwaarden te zijn voldaan en de beoordeling is afgegeven. 
 • Alleen in overleg met begeleider en met akkoord van studieadviseur of BEP-coördinator mag er langer aan het project worden gewerkt.
 • Als het BEP start in het vierde kwartiel, geldt de interimperiode als tweede kwartiel.
 • Als je het BEP niet afrondt binnen de gestelde termijn, zal je met een nieuwe opdracht moeten starten.

Verantwoordelijkheden

 • De student initieert contact met de begeleider van het toegewezen project en is zelf verantwoordelijk voor het maken van verdere afspraken, planningen en de uitvoering van taken.
 • De begeleider draagt zorg voor dagelijkse begeleiding en de benodigde faciliteiten voor de uitvoering van het project.

Afronding

 • Het project wordt afgesloten met een compact projectverslag en een colloquium of presentatie
 • Het verslag heeft een omvang van +/- 25 pagina’s
 • Het colloquium heeft een duur van maximaal 20 minuten (15 minuten voor de voordracht en 5 minuten voor de discussie). De doelgroep zijn collega-studenten en wetenschappelijk personeel.
 • Het verslag en de presentatie mogen zowel in het Nederlands als in het Engels worden geschreven / gegeven. Dit wordt in overleg met de begeleider bepaald. Engels heeft de voorkeur.

Beoordeling

De BEP-begeleider bepaalt een cijfer op de schaal van 0 tot 10 afgerond op halve cijfers, waarbij gekeken zal worden naar de onderdelen:

 • Planning en organisatie
 • Zelfstandigheid
 • Analyserend vermogen en reflectie
 • Verslaglegging
 • Colloquium

De beoordeling gebeurt aan hand van de rubric en het beoordelingsformulier BEP. De beoordelingen van de 5 deelaspecten worden ingevuld op het beoordelingsformulier en vormen samen het eindcijfer. Het BEP is met een voldoende afgerond indien er een 6.0 of hoger is behaald.

In het BEP worden tevens de 6 professionele vaardigheden (samenwerken, presenteren, schrijven, reflecteren, plannen en informatievaardigheden) afgerond en beoordeeld. Indien je jouw professionele vaardigheden wil verbeteren kun je in het document “Support for bachelor thesis 2018-2019” enkele suggesties vinden.
De training PRV informatievaardigheden fase III (IV002) is een verplicht onderdeel van het BEP en dient te worden gevolgd om het cijfer voor het BEP te kunnen ontvangen. Voor deze training dien je je afzonderlijk via Osiris aan te melden onder de cursuscode IV002.

Inleveren

BEP afgerond -> Bachelor diploma aanvragen

Heb je je BEP afgerond en was dit het laatste onderdeel van je bachelor? Dan moet je je nog wel aanmelden voor het afsluitende examen om je bachelor helemaal af te ronden. Kijk op de pagina 'aanmelden voor afsluitend examen' wat je hiervoor moet doen.