FAQ

Wanneer kan ik starten met het onderwijs oriënterend pakket bij ESoE voor het behalen van mijn 2e graads bevoegdheid?

Er zijn 2 momenten waarop gestart kan worden. Optie 1: in Q1 met Onderwijskunde (EA0X1) en dan in Q3 vak en onderwijs (EN1X1 of EI/S/W1X0) en stage (EA2X0).

Optie 2: in Q3 vak en onderwijs (EN1X1 of EI/S/W1X0) en stage (EA2X0) en dan kan nog positieve beoordeling van stage door ECD en SPD/OD in van het volgende collegejaar in Q1 Onderwijskunde (EA0X1) gevolgd worden.

Voor TBK en BMT geldt de aanvullende eis dat je ook het vak 2WF40 (Set Theory and Algebra 1) in je planning moet opnemen. Dit vak moet je doen voordat je start met de verdiepende stage.

Wanneer kan ik in de master SEC / de lerarenopleiding instromen?

De reguliere instroommomenten voor de master SEC zijn september en februari. In overleg is soms een ander startmoment mogelijk. Het is verstandig hierover een afspraak te maken.

Moet ik voor een tweede master een hoger collegegeld betalen. Klopt dat?

Nee, dat klopt niet. Algemeen gesproken is het juist, maar als je tweede master jouw eerste educatieve master is geldt een aparte regeling. Voor de master SEC is er dan dus ook het normale wettelijke collegegeld. Tip: Kijk ook eens op: http://universitairemasters.nl/collegegeld-tweede-studie/

Ik wil een lesbevoegdheid halen in mijn bachelor. Kan ik vrijstelling krijgen voor USE?

Ja, in principe kan dat. De regeling is dat studenten die de tweedegraads lesbevoegdheid in de bachelor willen halen, bij de examencommissie van hun eigen bachelor opleiding, een verzoek kunnen indienen om in plaats van het USE keuzepakket, 15 ec van de educatie keuzepakketten te doen. Je moet dan wel beide educatieve pakketten kiezen. Dit verzoek moet je motiveren waarom je je lesbevoegdheid wil halen. In alle gevallen moet je voldoen aan je verplichting voor Studium Generale.

Is er een bepaalde volgorde voor de minor vakken van het oriënterende pakket?

Nee, er is geen vaste volgorde. Er zijn twee mogelijkheden voor collegejaar 2015-2016, namelijk (1) EA0X0 onderwijskunde in Q1 van Bachelor jaar 2, EN1X1/EI/S/W1X0 vak en onderwijs in Q3 van Bachelor jaar 2 tegelijkertijd met werkplekleren EA2X0 of (2) EN1X1/EI/S/W1X0 vak en onderwijs in Q3 van Bachelor jaar 2 tegelijkertijd met werkplekleren EA2X0 in Q3 en EA0X0 onderwijskunde in Q1 van Bachelor jaar 3.

In hoeverre is het mogelijk om mijn Bachelor binnen drie jaar af te ronden met een tweedegraads bevoegdheid?

Het is zeker mogelijk om binnen drie jaar je Bachelor en een tweedegraads bevoegdheid te halen. Let er hierbij wel op dat je het vak 'Vak en Onderwijs' en de Oriënterende stage (EA2X0) samen moet volgen. Het is belangrijk dat je voldoende vrije ruimte in je rooster houdt voor je stage. De stageschool denkt namelijk niet in tijdsloten en de lessen die je geeft/bijwoont zijn niet allemaal aansluitend. Daarnaast kan het reizen naar je stageschool veel tijd en energie kosten.

Hoe kan ik de vakken van de opleiding plannen?

De vakken van de opleiding kun je het beste plannen met behulp van de Presentatie lunch minoren (in de rechterkolom van deze pagina) en de informatie op deze website (onder het kopje Curriculum). Hierin staan de verschillende mogelijkheden, de verplichte vakken en de tijdsloten waarin deze vakken aangeboden worden.

Hoe plannen andere studenten hun vakken in in het derde kwartiel van jaar twee?

In sommige Bachelors worden in het derde kwartiel van het tweede jaar twee majorvakken aangeboden. In de educatieve minor worden in deze periode ook twee vakken (vak en onderwijs en oriëntatie werkplekleren) gegeven. Studenten gaan hier verschillend mee om. Er zijn studenten die het lukt om deze vier vakken in een kwartiel doen, maar daarbij is de stage wel zeer tijdsintensief i.v.m. de reistijd van en naar de school. Daarbij zijn niet alle lesuren op de school aansluitend en denken middelbare scholen niet in tijdsloten.

Het is dus per student verschillend of het mogelijk is om 4 vakken tegelijk te doen. Een aantal studenten kiest er ook voor om wat minder vakken in te plannen en zo een kleine uitloop te hebben binnen de Bachelor.

Kan ik een tweedegraads lesbevoegdheid halen nadat ik mijn Bachelor behaald heb?

Mijn bachelor staat niet in de verwantschapstabel, kan ik een lesbevoegdheid halen?

Helaas, de verwantschapstabel is door het ministerie opgelegd. We kunnen er niet omheen. Wel proberen we om steeds meer studierichtingen in de verwantschapstabel te laten opnemen. Maar dat gaat mondjesmaat en stap voor stap. 

Ik ben ik PhD, welke mogelijkheden zijn er dan voor de lerarenopleiding?

Ja, het is goed mogelijk om de lerarenopleiding te combineren met een promotie. Ervan uitgaande dat je de promotie met succes afrondt, is er een reductie mogelijk in het één jarige programma dat geldt voor studenten die al een vakmaster hebben afgerond. Daarvoor bestaan richtlijnen in het OER, maar het is uiteraard aan de examencommissie over vrijstellingen te oordelen. Daarnaast kan worden gekeken of er nog synergie te behalen is m.b.t. BKO en/of je onderwijstaken als PhD. Het is wel zaak e.e.a. goed met je promotor af te stemmen!!!

Is de studie toegankelijk voor Engelstalige studenten?

De studie wordt volledig in het Nederlands gegeven. Studenten halen een lesbevoegdheid om op (Nederlandse) middelbare scholen les te geven. Het kan daarbij wel voorkomen dat studenten op internationale of tweetalige scholen stage lopen of werkzaam zijn. Het BITEP (Bilingual Teacher Education Programme) in Utrecht en de IB (International Baccalaureat) in Leiden hebben een Engelstalige opleiding en leiden specifiek op voor internationale scholen.

Is het mogelijk om deel te nemen aan een meeloopdag?

Het is mogelijk om een dag het onderwijs aan de lerarenopleiding mee te volgen. In overleg met scholen kan ook een dag met een docent (in opleiding) meegelopen worden. Dit vraagt echter om wat organisatie, dus als je dit wilt, neem contact op met de studiecoördinator (esoe.coordinator@tue.nl) voor verdere informatie.

Is het mogelijk om meerdere bevoegdheden (tegelijkertijd) te behalen?

Het is mogelijk om meerdere bevoegdheden te halen, maar niet tegelijkertijd. De meeste studenten koppelen aan de Master SEC (of een vakmaster) de eerstegraads bevoegdheid in één vak. De tweede (eerstegraads) bevoegdheid in een ander vak wordt dan gevolgd via een zij-instroom of contractant regeling. Men behaalt dan wel alle vakken die bij de tweede bevoegdheid passen en ontvangt een eerstegraads bevoegdheid, maar niet gekoppeld aan een Master diploma. Het is namelijk niet mogelijk dezelfde master twee maal te behalen. Wanneer een tweede bevoegdheid wordt gehaald, worden enkele algemene vakken (zoals bijvoorbeeld onderwijskunde, onderzoek van onderwijs, bèta didactisch ontwerpen) vrijgesteld. De vak gerelateerde vakken (meestal moeten deficiënties weggewerkt worden), en vakdidactiek en de stage/werkplekleren moeten uiteraard wel gedaan worden, ditmaal voor het nieuwe schoolvak waar de bevoegdheid behaald gaat worden. De studiecoördinator kan nagaan wat dit voor jou precies betekent qua studieovereenkomst.

Kan de studie in deeltijd gevolgd worden?

Nee, de Master Science, Education and Communication is een 2 jarige voltijds studie. Er zijn wel mogelijkheden om de studie te combineren met een baan in het onderwijs (bijvoorbeeld zij-instroom). Daarbij is woensdag de vaste onderwijsdag op de lerarenopleiding. Studenten maken in overleg met hun mentor/ESoE contact docent meestal een studieplanning om deze combinatie vorm te geven.

Hoe ziet een regulier weekrooster eruit?

Bij de Master Science, Education and Communication is woensdag de vaste onderwijsdag. Op die dag volgen de studenten colleges binnen deze Master. Indien studenten nog extra vakken moeten volgen voor voldoende vakinhoudelijke kennis kan het zijn dat ze op andere dagen college(s) volgen bij andere faculteiten van de TU/e of via on-line of blended learning programma’s zoals Mastermath en NATK4ALL (die meestal op vrijdagmiddagen contactmomenten hebben). De overige dagen (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) worden gebruikt om stage te lopen op een middelbare school en voor zelfstudie.

Wanneer kom je in aanmerking voor een schakelprogramma?

Indien je niet direct toelaatbaar bent voor de Master Science, Education and Communication volg je een schakelprogramma. Dit schakelprogramma bestaat voornamelijk uit vakken in de richting van het schoolvak en heeft als doel de student op het juiste niveau te krijgen. Het schakelprogramma dient volledig afgerond te worden alvorens de student aan de master kan beginnen (harde knip).

Welke deficiëntie/homologatie vakken dienen gevolgd te worden?

Dit hangt af van een aantal factoren, zoals achtergrond van de student (diploma’s, competenties en ervaring in het onderwijs) en het gekozen schoolvak. De brochure van VNSU beschrijft de vakinhoudelijke bagage die mag worden verwacht van een academisch opgeleide eerstegraads leraar in het voortgezet onderwijs. Voor elk schoolvak is er een overzicht gegeven van de omvang en de inhoud van de vakopleiding. De studiecoördinator maakt in overleg met de vakdidacticus hiervoor een studieovereenkomst, die door de examencommissie moet worden goedgekeurd.

Wie regelt de stages?

Voor de educatieve keuzepakketten (de educatieve minor) in de bachelor en voor de stages van de Master heeft ESoE afspraken met opleidingsscholen om studenten op te nemen en te begeleiden. Er is echter meestal maar een bepaalde hoeveelheid stageplaatsen beschikbaar. Idealiter kan de student dus zelf ook contact opnemen met (de eigen) middelbare school voor bijvoorbeeld een oriënterende stage binnen de bachelor. Bij de stage van het verdiepend pakket van de bachelor wordt de stage in samenspraak met coordinator en ESoE Contact Docent (ECD) geregeld. Bij de master opleiding worden de stages geregeld in overleg met de coordinator werkplekleren en de vakdidacticus; studenten die al een baan als docent hebben brengen die in als stage/werkplek. In alle gevallen wordt voor de stage een overeenkomst opgemaakt, die wordt getekend door de student, een begeleider op de school (SPD) en de opleidingsdirecteur.

Kan een bachelor student de stage het hele jaar door inplannen?

De bachelor student kan twee keuzepakketten volgen, (1) onderwijs oriënterend pakket (OOP) en (2) onderwijs verdiepend pakket (OVP). In totaal loopt een bachelor student twee keer stage, bij voorkeur op twee verschillende middelbare scholen. De oriënterende stage (uit OOP) vindt plaats in het 3e kwartiel, tegelijkertijd met vak en onderwijs, zodat theorie direct in de praktijk gebracht kan worden. De verdiepende stage (uit OVP) kan ingepland worden in overleg met de middelbare school en de Eindhoven Contact Docent die de verdiepende stage beoordeelt. Intervisie bij de stage vindt plaats in het 4e kwartiel (EA4X0).