Kwaliteitszorg en Opleidingscommissie

Opleidingscommissie

De opleidingscommissie (OC) geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de opleidingsdirecteur over de kwaliteit van de opleiding. In de OC zitten docenten en studenten van ESoE. De OC is betrokken bij de volgende activiteiten: 

 • Vakkenevaluaties: Van alle vakken worden digitale evaluaties afgenomen. De resultaten worden besproken in de vergaderingen van de OC.
 • Panelgesprekken: Ieder kwartiel vindt er een panelgesprek plaats met studenten van de master en de minor. De gesprekken vinden in het studiejaar 2019-2020 plaats op de volgende data (in de lunchpauze):
  - 6 november 2019, Atlas 1.652
  - 5 februari 2020, Atlas 1.652
  - 22 april 2020, Atlas 1.654
  - 10 juni 2020, Atlas 1.652
   
 • Vakbeschrijvingen: Als een ESoE-docent zijn/haar vak ingrijpend wil aanpassen, worden wijzigingen voorgelegd aan de OC.
 • Onderwijs- en examenregeling (OER): De OC kijkt elk jaar kritisch mee naar de wijzigingen in de OER.
 • Diverse thema’s: De afgelopen jaren heeft de OC, op verzoek van de opleidingsdirecteur, advies gegeven over visieontwikkeling, afstemming met het scholenveld en informatievoorziening rondom werkplekleren.

Nationale studenten enquete

De Nationale Studenten Enquête (NSE) is het grote evaluatieonderzoek waarin jaarlijks bijna alle studenten in het hoger onderwijs worden uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding. Alle NVAO-geaccrediteerde opleidingen aan hogescholen en universiteiten in Nederland kunnen participeren aan dit onderzoek. De TU/e en ESoE doen mee.

Waarom?

Het is belangrijk om mee te bepalen hoe je studie is ingericht. Dat kan via de studenten van de opleidingscommissie, en ook via de NSE. De TU/e wil de opleidingen graag steeds verder verbeteren en doet daarom mee aan de NSE. Feedback over wat er wel en wat er nog niet zo goed gaat is daarvoor onontbeerlijk.