Cum laude

Bijzondere kwalificaties masteropleiding

1 De examencommissie reikt het getuigschrift ‘cum laude’ uit wanneer het rekenkundig gemiddelde van de beoordelingen van de door de student afgelegde onderwijseenheden die tot de opleiding behoren, 8.0 of hoger is, alsmede het afstudeerproject met een cijfer 9.0 of hoger is beoordeeld. Verder mag geen van de afgelegde onderwijseenheden die tot de opleiding behoren beoordeeld zijn met een cijfer lager dan een 6.0.

2 In afwijking hiervan geldt voor studenten en contractanten van de track Science Education / leraar vho de 3TU cum laude regeling: Model OER Masteropleidingen nieuwe stijl volgens de Graduate School, 28 april 2016/ Model Master Program and Examination Regulations 2016-2017 in the new style according to the graduate school, April 28, 2016 18 De examencommissie is bevoegd het predicaat “Cum Laude” toe te kennen. De examencommissie laat zich leiden bij de beslissing voor “Cum Laude” door de volgende minimale criteria: a. alle behaalde cijfers zijn minimaal een 6; b. het gemiddelde cijfer is niet lager dan een 8.0; c. van de cijfers voor de examenonderdelen ‘bètadidactisch ontwerpen’, ‘onderzoek van onderwijs’ en ‘het laatste werkplekleren’, zijn er twee van de drie een 9 of hoger; d. de studieovereenkomst na aftrek van vrijstellingen omvat minimaal 30EC. Wanneer niet aan bovenstaande criteria voor het Master laureaat is voldaan kan de voorzitter van de afstudeercommissie, de examinator en/of studieadviseur en/of opleidingsdirecteur een voorstel tot toekenning van het predicaat 'Cum Laude' voorleggen aan de examencommissie. In dat geval dienen de bijzondere omstandigheden en de uitzonderlijkheid van de prestatie extra te worden beargumenteerd.