Stagelopen of afstudeerproject bij Vanderlande Industries B.V.

Op 7 september 2020 is de, tussen de TU/e en Vanderlande Industries B.V. overeengekomen, raamovereenkomst Internship and graduation project framework agreementin werking getreden.

In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt die gelden wanneer TU/e-studenten bij Vanderlande Industries B.V. stage lopen of onderzoek verrichten in het kader van een afstudeerproject. De afspraken hebben onder meer betrekking op intellectueel eigendomsrecht, geheimhouding, aansprakelijkheid en verzekeringen.

De raamovereenkomst heeft gevolgen voor TU/e-studenten die stage gaan lopen of een afstudeeronderzoek verrichten bij Vanderlande Industries B.V., alsook voor TU/e-begeleider(s) die deze studenten daarbij begeleiden. De raamovereenkomst heeft tevens gevolgen voor leden van examencommissies, afstudeercommissies en visitatiecommissies (NVAO) die, vanwege kwaliteitszorg, inzage moeten kunnen hebben tot het stageverslag dan wel afstudeerscriptie.

TU/e student

Iedere TU/e-student die stage gaat lopen of een afstudeeronderzoek verricht bij Vanderlande Industries B.V. dient een Individual Internship Agreementte ondertekenen die gekoppeld is aan de raamovereenkomst. De Individual Internship Agreementvind je hier.

TU/e-begeleider(s), leden van examencommissie, afstudeercommissie en visitatiecommissie

In de raamovereenkomst is vastgelegd dat de TU/e begeleider(s) en leden van de examencommissie, afstudeercommissie en visitatiecommissie (NVAO) te allen tijde kennis mogen nemen van confidential information, voor zover dit soort informatie is opgenomen in het verslag dan wel afstudeerproject van de student.

De volledige inhoud van raamovereenkomst kan ter inzage worden opgevraagd bij de stagecoördinator van de faculteit.