Intellectueel eigendomsrecht

In de Nederlandse wet is geregeld dat de resultaten die gegenereerd worden door een student in een stage of afstudeerproject (hierna: ‘stage’), eigendom worden van het bedrijf/de organisatie dat/die de stage verleent (zie bijvoorbeeld artikel 12 lid 2 Rijksoctrooiwet.) De Nederlandse wetgever heeft de regels over intellectuele eigendomsrecht echter niet uitputtend geregeld. Dit betekent dat een bedrijf/organisatie de ruimte heeft om in overeenkomst nadere afspraken met je te maken over intellectueel eigendomsrecht. Het is daarom van belang dat je controleert welke afspraken het bedrijf/de organisatie met je wil overeenkomen.

Waar moet je op letten bij de eigendomsrechten op de resultaten?

 1. Zorg ervoor dat alleen de resultaten die gegenereerd worden in de stage eigendom worden van de stageverlener. Vaak wordt in een artikel van een stageovereenkomst opgenomen dat alle resultaten die gedurende de stage en/of op het gebied liggen van een nader te bepalen onderwerp, eigendom zijn van de stageverlener. De term ‘gedurende’ is doorgaans ruimer te interpreteren dan waar de stage betrekking op heeft.

  Een voorbeeld van een clausule dat niet akkoord is:
  ‘Alle resultaten gegenereerd door student gedurende zijn stage, worden eigendom van de stageverlener’.

  De term ‘gedurende’ heeft hier betrekking op een tijdsperiode. Dit leidt ertoe dat ook zaken die je in je bijvoorbeeld in je eigen tijd hebt ontwikkeld, maar die geen betrekking hebben op de stage, eigendom worden van je stageverlener.
   
 2. Zorg ervoor dat als in de stageovereenkomst een onderwerp wordt genoemd waar de resultaten betrekking op hebben, dit onderwerp enkel betrekking heeft op het onderwerp van de stage en niet ruimer wordt verwoord.

  Een voorbeeld van een clausule dat niet akkoord is:
  ‘Stageverlener krijgt de eigendomsrechten op alle resultaten die student genereert op het gebied van auto’s’.

  Een dergelijke clausule heeft tot gevolg dat wanneer je in je stage alleen maar werkt aan een klein onderdeel van de as van een auto, maar in je schuur een resultaat genereert aan bijvoorbeeld een nieuw soort buitenspiegel van een auto, hetgeen dus niets te maken heeft met je stage, ook dat resultaat (buitenspiegel) eigendom wordt van je stageverlener.
   
 3. In sommige stageovereenkomsten wordt vastgelegd dat niet alleen de resultaten die gegenereerd zijn gedurende de stage, maar ook een bepaalde periode na het einde van de stage, eigendom worden van de stageverlener.
  Zorg dat de periode beperkt is tot de duur van de stage, anders kun je na het einde van je stage problemen krijgen met toekomstige werkgevers.

  Een voorbeeld van een clausule dat niet akkoord is:
  ‘Alle rechten op gedurende een aan de Stage aansluitende periode van 6 maanden verrichte prestaties die gerelateerd zijn aan, of op het zelfde terrein liggen als het onderwerp van de Stage, en/of informatie en knowhow verkregen tijdens de Stage, alsmede op deze prestaties in Nederland of elders te vestigen rechten van industriële en intellectuele eigendom, komen toe aan stageverlener.

  Stel: je afstudeerstage begint op 1 januari 2019 en duurt tot 1 juli 2019, in augustus 2019 ga je afstuderen en vervolgens begin je met je nieuwe baan op 1 september 2019. Uit de Nederlandse wet volgt dat de resultaten die een werknemer maakt in opdracht van zijn werkgever, toekomen aan die werkgever. Dit betekent in casu dat jouw resultaten vanaf 1 september eigendom worden van je nieuwe werkgever. Echter, met het ondertekenen van de stageovereenkomst heb je met je stageverlener afgesproken dat alle resultaten die je genereert tot 6 maanden na het einde van je stage (dus tot 1 januari 2020) nog eigendom worden van de stageverlener. Dit heeft tot gevolg dat je je verplichtingen naar je nieuwe werkgever toe niet kunt nakomen.