Kwaliteitszorg

De TU/e meet en evalueert structureel de resultaten van het door haar gevoerde beleid ten aanzien van de kwaliteit van haar onderwijs. Deze evaluaties worden gebruikt om in te grijpen wanneer de resultaten afwijken van de beoogde doelen en als sturingsmiddel voor het management.

Hiervoor beschikt de TU/e over een uitgebreid instrumentarium dat ingezet wordt volgens een vooraf geplande cyclus. De afbeelding toont de typen instrumenten die de TU/e inzet per aggregatieniveau, van vak- tot opleidings- en instellingsniveau.

De cyclus ziet er als volgt uit. Per vak worden enquêtes gehouden die input geven over de realisatie van het TU/e-beleid op vakniveau en de kwaliteit van het vak. Deze enquêtes worden door de opleidingsdirectie gebruikt om in te grijpen wanneer de doelstellingen ten aanzien van de kwaliteit van het onderwijs niet gehaald worden.

Naast de vakevaluaties worden ook eerstejaars-, curriculum- en alumni- enquêtes gehouden om de tevredenheid van studenten en alumni over de kwaliteit van het onderwijs te monitoren.

Tevens worden via rapportages in de Business Intelligence Tool kengetallen met betrekking tot in-, door- en uitstroom- rendementen, deelname aan honorstrajecten en internationale mobiliteit gegenereerd.

Verder worden via uitval- enquêtes de oorzaken van studie-uitval geanalyseerd.

Deze analyses worden gebruikt in de onderwijsjaarverslagen van de faculteiten waarin faculteiten reflecteren op het door hen gevoerde beleid. De stand van zaken ten aanzien van de onderwijsprestatieafspraken tussen CvB en faculteiten wordt jaarlijks inzichtelijk gemaakt via opleidingskaarten, die worden besproken in jaarlijks overleg.