Erkende persoonlijke omstandigheden

Gezien het bindende karakter van het studieadvies is het noodzakelijk om persoonlijke omstandigheden tijdig te melden.

Persoonlijke omstandigheden
Onder persoonlijke omstandigheden wordt verstaan ziekte, zwangerschap, functiestoornissen (lichamelijk, zintuiglijk, of andere), en bijzondere familieomstandigheden.

Wanneer je denkt dat je door persoonlijke omstandigheden studievertraging gaat oplopen, dien je dit tijdig (binnen 4 weken na de constatering van de omstandigheid) te melden bij de studieadviseur en de studentendecaan. Je kunt een afspraak maken met de studentendecaan via de website. Zo is er nog voldoende tijd om, in overleg met de studieadviseur en de studentendecaan, de studievertraging zo klein mogelijk te houden. De TU/e gaat vertrouwelijk om met alle meldingen van persoonlijke omstandigheden. Mocht er iets spelen dan kun je dat dus gerust melden.

Deadline
Voor het melden van omstandigheden werken wij met deadlines. Wanneer je jouw omstandigheden voor deze deadlines meldt dan kan de commissie tijdig het advies aan de examencommissie uitbrengen. Je weet dan zeker dat de examencommissie jouw persoonlijke omstandigheden tijdig in het besluit betrekt. De deadline voor het melden van omstandigheden die zijn ontstaan in Q1, Q2 of Q3 is 30 mei. Omstandigheden die zijn ontstaan in Q4 moeten bij voorkeur uiterlijk 30 juni zijn gemeld. Omstandigheden die zich voordoen na 30 juni moeten bij voorkeur binnen 10 werkdagen na het ontstaan van deze persoonlijke omstandigheden gemeld worden bij het studentendecanaat.

Deadlines:
Q1, Q2 en Q3     = 30 mei
Q4                      = 30 juni
Na 30 juni           = binnen 10 werkdagen

Advies
De Commissie Persoonlijke Omstandigheden (CPO), waar de studentendecaan deel van uitmaakt, zal vervolgens de omstandigheid toetsen en de examencommissie van je opleiding adviseren over jouw BSA. Wanneer de examencommissie besluit de persoonlijke omstandigheid te erkennen, kan dit leiden tot een uitgesteld BSA.
Indien je te maken hebt met een erkende persoonlijke omstandigheid, kan de examencommissie het BSA dus in voorkomende gevallen met een jaar uitstellen. Het is daarom van het grootste belang dat je zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 4 weken melding maakt van mogelijke oorzaken die kunnen leiden tot studievertraging.

Uitgesteld BSA
De examencommissie van je opleiding stelt aan het begin van het tweede jaar vast wat de nieuwe BSA-norm wordt. Aan het einde van het tweede jaar krijg je dan opnieuw een bindend studieadvies.

Let op!
Niet gemeld is niet geteld: achteraf melden heeft geen invloed meer op het BSA. Het is daarom van het grootste belang dat je zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 4 weken melding maakt van mogelijke oorzaken die kunnen leiden tot studievertraging. De melding is ook belangrijk omdat er dan afspraken gemaakt kunnen worden met je studieadviseur om nog meer studievertraging te voorkomen.

Bewijsdocumenten
Als bewijsdocumenten van je persoonlijke omstandigheid, worden de volgende documenten gevraagd:

  • Bij (chronische) ziekte, functiebeperking, zwangerschap: een verklaring van een arts, psycholoog of verloskundige waaruit de periode blijkt waarin de omstandigheden optraden.
  • Bij bijzondere familie omstandigheden: schriftelijke bewijsstukken (bijvoorbeeld echtsscheidingspapieren, overlijdensbericht, medische verklaring)