Erkende persoonlijke omstandigheden

Gezien het bindende karakter van het studieadvies is het noodzakelijk om persoonlijke omstandigheden tijdig te melden.

Onder persoonlijke omstandigheden wordt verstaan ziekte, zwangerschap, functiestoornissen (lichamelijk, zintuiglijk, of andere), en bijzondere familieomstandigheden.

Wanneer je denkt dat je door persoonlijke omstandigheden studievertraging gaat oplopen, dien je dit tijdig (binnen 4 weken na de constatering van de omstandigheid) te melden bij de studieadviseur en de studentendecaan. Je kunt een afspraak maken met de studentendecaan via de website. Zo is er nog voldoende tijd om, in overleg met de studieadviseur en de studentendecaan, de studievertraging zo klein mogelijk te houden. De TU/e gaat vertrouwelijk om met alle meldingen van persoonlijke omstandigheden. Mocht er iets spelen dan kun je dat dus gerust melden.

Een commissie, bestaande uit de studentendecaan, de studentenadviseur en in voorkomende gevallen een medicus, zal vervolgens de omstandigheid toetsen en de examencommissie van je opleiding adviseren over jouw bsa.

Wanneer de examencommissie besluit de persoonlijke omstandigheid te erkennen, kan dit leiden tot een uitgesteld bsa. De examencommissie van je opleiding stelt aan het begin van het tweede jaar vast wat de nieuwe bsa-norm wordt. Aan het einde van het tweede jaar krijg je dan opnieuw een bindend studieadvies.

Indien je te maken hebt met een erkende persoonlijke omstandigheid, kan de examencommissie het bsa dus in voorkomende gevallen met een jaar uitstellen. Het is daarom van het grootste belang dat je zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 4 weken melding maakt van mogelijke oorzaken die kunnen leiden tot studievertraging.

Niet gemeld is niet geteld: achteraf melden heeft geen invloed meer op het bsa. De melding is ook belangrijk omdat er afspraken gemaakt kunnen worden met je studieadviseur om nog meer studievertraging te voorkomen.