Intellectueel Eigendomsrecht

Door akkoord te gaan met je inschrijving aan de TU/e doe je afstand ten behoeve van de TU/e van alle intellectuele eigendomsrechten op door jouw gemaakte werken, modellen, tekeningen of gedane uitvindingen in het kader van je studie (en in het kader van door de TU/e of derden uitgevoerde projecten waarbij je betrokken bent) gedurende de periode dat je als student bij de TU/e ingeschreven staat (of anderszins voor of met de TU/e werkzaam is).

Als de TU/e op een later tijdstip bepaalde (formele) procedures moet doorlopen om rechthebbende te worden of te blijven, dan kan de TU/e je vragen om hier aan mee te werken. In dergelijke gevallen ben je verplicht mee te werken zonder nadere voorwaarden te stellen. Ingeval daarvoor kosten moeten worden gemaakt door derden, (w.o. door officiële instanties), dan zijn die voor rekening van de TU/e.

In verband met stage, afstuderen en betrokkenheid van o.a. bedrijven tijdens de opleiding zal vaak nog een aanvullende verklaring in verband met eigendomsrechten worden opgesteld. Die aanvullende verklaring gaat dan voor de algemene afstandsverklaring van intellectuele eigendomsrechten.