Deelname Studenten aan Universitaire en Facultaire Organen

Studenten hebben medezeggenschap in verschillende universitaire organen. Hieronder staat kort uitgelegd welke organen dat zijn en wat hun bevoegdheden zijn.

6.1 Medezeggenschap studenten

De TU/e kent drie soorten medezeggenschapsorganen waarin studenten en personeel gezamenlijk overleggen: op centraal niveau de Universiteitsraad (UR), op facultair niveau de Faculteitsraad (FR) en vanaf 1 september 2017 op opleidingsniveau de opleidingscommissie (OC).

Studenten kunnen via verkiezingen kiezen en verkozen worden voor de UR en de FR: een student heeft zowel het actief kiesrecht (stemrecht) als het passief kiesrecht (recht om verkozen te kunnen worden). De verkiezingen voor de UR en de FR vinden plaats op basis van het Kiesreglement van de TU/e. Hierin staan bepalingen over de procedures voor bijvoorbeeld kandidaatsstelling, de wijze van stemmen, het bepalen van de verkiezingsuitslag, enzovoorts. De zittingstermijn voor studenten is zowel voor de UR als de FR één jaar. De wijze van samenstelling van de OC’s en de zittingstermijn voor studenten in de OC’s wordt vooralsnog in het Faculteitsreglement geregeld.

Daarnaast hebben studenten inspraak in:

 • studentenadviesorgaan (SAO); per opleiding één studentvertegenwoordiger (uitgaande van de bacheloropleidingen) aangevuld met een aantal (momenteel beperkt tot vier) internationale studenten van diverse opleidingen)
 • monitorgroep Masteropleidingen
 • faculteitsbestuur: één student die een adviserende stem heeft
 • Adviescommissie bacheloropleidingen (ACB)
 • TU/e PhD-PDengcouncil: per faculteit één promovendus, aangevuld met één PDeng-vertegenwoordiger
 • Monitorgroep Bachelor College

Hieronder wordt de bestuursstructuur van de TU/e uiteengezet, zodat de positie van bovengenoemde organen in deze structuur duidelijk is; daarbij wordt tevens nader ingegaan op samenstelling en taken van bovengenoemde organen.

6.2 Bestuursstructuur TU/e

6.2.1 Instellingsniveau

Op topniveau is er één bestuursorgaan, het CvB en een toezichthoudend orgaan, de Raad van Toezicht. De UR is een medezeggenschapsorgaan. De taken en bevoegdheden van deze organen staan beschreven in de WHW en in het Bestuurs- en Beheersreglement van de TU/e.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is een toezichthoudend orgaan, dat bestaat uit drie tot vijf leden die worden benoemd door de minister van OCW. Een van de leden wordt benoemd op voordracht van de UR, welke voordracht ten minste twee namen bevat. Deze Raad toetst het CvB op hoofdlijnen en is o.a. verantwoordelijk voor benoemingen binnen het CvB. De Raad van Toezicht pleegt tenminste twee keer per jaar overleg met de UR.  

College van Bestuur

Het CvB is het bestuursorgaan op instellingsniveau. Het CvB draagt de verantwoordelijkheid voor het strategisch beleid en de dagelijkse gang van zaken van de instelling als geheel, en kan daarop ook worden aangesproken. Die verantwoording is het CvB verschuldigd aan de Raad van Toezicht, die op hoofdlijnen toetst. Het CvB bestaat uit drie leden, onder wie de rector magnificus, die worden benoemd, geschorst en ontslagen door de Raad van Toezicht. Alvorens tot benoeming of ontslag van een lid van het CvB over te gaan, hoort de Raad van Toezicht vertrouwelijk de UR. Het CvB stelt o.a. het Bestuurs- en Beheersreglement vast ter regeling van het bestuur, het beheer en de inrichting van de universiteit, maar ook het instellingsplan en de begroting. De Secretaris van de Universiteit staat het CvB bij, maar is er geen lid van. 

Dean van het Bachelor College

De Dean van het Bachelor College (Dean BC) coördineert namens het CvB de bacheloropleidingen binnen het Bachelor College. Hij is primair belast met 

 • de zorg voor de ontwikkeling en uitvoering van het instellingsbeleid en bestuurlijke richtlijnen ten aanzien van het bacheloronderwijs; 
 • de kwaliteitszorg ten aanzien van het bacheloronderwijs; en 
 • de zorg voor de vernieuwing en versterking van het bacheloronderwijs. 

Nadere regels omtrent het TU/e Bachelor College en de Dean BC worden gesteld in het Reglement TU/e Bachelor College. De Dean BC wordt voor de duur van vier jaar benoemd door het CvB. 

Dean van de Graduate School

De Dean van de Graduate School (Dean GS) coördineert namens het CvB de master- en ontwerpersopleidingen, alsmede de promotietrajecten binnen de Graduate School. Hij is primair belast met

 • de zorg voor de ontwikkeling en uitvoering van het instellingsbeleid en bestuurlijke richtlijnen ten aanzien van het graduateonderwijs; 
 • de kwaliteitszorg ten aanzien van het graduateonderwijs; en 
 • de zorg voor de vernieuwing en versterking van het graduateonderwijs. 

Nadere regels omtrent de TU/e Graduate School en de Dean GS worden gesteld in het Reglement Graduate School. De Dean GS wordt voor de duur van vier jaar benoemd door het CvB. 

Bestuurlijk overleg

Het Bestuurlijk overleg is een niet op de wet gebaseerde, maar door het CvB ingestelde overlegvorm van het CvB met de decanen van de faculteiten en de Dean BC en GS. Het Bestuurlijk Overleg komt regelmatig bijeen. Het CvB overlegt in het Bestuurlijk Overleg met de decanen en de Deans over o.m. het voorgenomen instellingsbeleid op het gebied van onderwijs en wetenschapsbeoefening.  

Universiteitsraad

De UR bestaat uit negen studenten en negen personeelsleden. In de wet is bepaald welke de algemene bevoegdheden zijn van de UR. Globaal gesproken heeft de UR het instemmingsrecht, het adviesrecht, het initiatiefrecht en het recht op informatie. De UR heeft bijvoorbeeld het instemmingsrecht ten aanzien van:

 • het studentenstatuut;
 • het Bestuurs- en Beheersreglement;
 • het instellingsplan;
 • de Regeling Profileringsfonds. 

Deze opsomming is niet volledig; in het Bestuurs- en Beheersreglement van de TU/e is precies omschreven in welke gevallen het CvB de voorafgaande instemming van de UR nodig heeft. In de WHW en het Reglement Universiteitsraad TU/e is beschreven waarover de UR advies dient uit te brengen. In ieder geval moet het CvB elk voorgenomen besluit met betrekking tot de aangelegenheden die het voortbestaan en de goede gang van zaken binnen de universiteit betreffen aan de UR voorleggen voor advies. Dit geldt ook voor de begroting. De personeelsgeleding heeft instemmingsrecht t.a.v. een aantal onderwerpen op personeelsgebied. De studentengeleding heeft daarbij adviesrecht.

Overleg Opleidingsdirecteuren (OO)

Het OO is een overlegorgaan, dat wordt gevormd door de opleidingsdirecteuren van de bacheloropleidingen, de directeur van het ESA en de Dean BC. Het OO vergadert maandelijks over onderwijsbeleidszaken en onderwijsmanagementvraagstukken onder voorzitterschap van de rector magnificus dan wel de Dean BC.

Het OO brengt desgevraagd of uit eigen beweging advies uit over onderwijszaken aan het CvB, betreffende het bacheloronderwijs.

Adviescommissie Bachelor Onderwijs (ACB)

De Adviescommissie Bachelor Onderwijs draagt zorg voor een optimale samenwerking tussen de facultaire opleidingscommissies, wat leidt tot samenhang in het beleid ten aanzien van het bacheloronderwijs. In het Reglement TU/e Bachelor College staat genoemd wat de specifieke taken zijn van de adviescommissie. De adviescommissie bacheloronderwijs bestaat uit één staflid (uit het wetenschappelijk personeel) en één studentlid uit de Opleidingscommissie van iedere bacheloropleiding. De adviescommissie komt eenmaal per semester bijeen.

Studenten Advies Orgaan (SAO)

Het SAO is een door het CvB ingestelde commissie. Het SAO heeft voorts twee functies, te weten:

• het uitbrengen van adviezen, gevraagd en ongevraagd, aan het CvB op het gebied van onderwijs en studentenbeleid;

• het voeren van overleg tussen studenten en het CvB.

Het SAO wordt voorgezeten door de rector. De directeur ESA en de Dean BC zijn respectievelijk vice- dan wel tweede vice-voorzitter. 

Monitorgroep Bachelor College 

De monitorgroep BC bestaat uit de commissarissen Onderwijs van de studieverenigingen en de bijeenkomsten worden voorgezeten door de Dean BC. Secretaris is Gerard van de Watering (beleidsmedewerker BC met o.a. portefeuille kwaliteitsborging BC). De monitorgroep komt twee keer per kwartiel bijeen. Tijdens de bijeenkomsten worden de verzamelde feedback over het onderwijs en alle aspecten van het BC door de commissarissen besproken. De feedback hebben de commissarissen opgehaald via de p-raden, college-volggroepen, jaarraden et cetera. De feedback maakt integraal onderdeel uit van de kwaliteitsborging BC. De feedback wordt mede gebruikt om de opzet, organisatie, onderwijs van het BC te verbeteren. Daar waar van toepassing wordt de feedback direct gedeeld met de desbetreffende stakeholders. 

Overleg Graduate School (OGS)  

Het OGS is een overlegorgaan, dat wordt gevormd door de directeuren van de graduate programs binnen de TU/e (zij zijn o.a. de opleidingsdirecteuren van de master-, PDEng- en PhDopleidingen), de directeur van het ESA en de Dean GS. Het OGS vergadert maandelijks over onderwijsbeleidszaken en onderwijsmanagementvraagstukken onder voorzitterschap van de Dean GS.

Het OGS brengt desgevraagd of uit eigen beweging advies uit over onderwijszaken aan het CvB, betreffende het onderwijs na de bachelor. 

Monitorgroep Masteropleidingen

De monitorgroep masteropleidingen is een informeel overlegorgaan dat periodiek bijeenkomt voor een overleg met de Dean GS. De groep is samengesteld uit masterstudenten van diverse opleidingen. 

TU/e PhD-PDeng Council

De TU/e PhD-PDeng Council is een informeel overlegorgaan bestaande uit PDEng- en PhDstudenten. De PPC brengt adviezen uit, gevraagd en ongevraagd, aan de Rector en de Dean Graduate School op het gebied van opleidingstrajechten (onderwijs) van PDEng en PhDstudenten. Het overleg wordt voorgezeten door de Rector en bij diens afwezigheid door de Dean GS.

Adviescommissie Examens Bacheloropleidingen/Adviescommissie Examens Masteropleidingen (AEB/AEM)

De Adviescommissie Examens Bacheloropleidingen/Adviescommissie Examens Masteropleidingen zijn samengevoegd en dragen zorg voor een goede samenwerking tussen de facultaire examencommissies, wat leidt tot borging van de kwaliteit van de bachelordiploma’s/masterdiploma's. In het Reglement TU/e Bachelor College/Reglement TU/e Graduate School staat vermeld wat de specifieke taken zijn van de adviescommissie. De Adviescommissie Examens Bacheloropleidingen/Adviescommissie Examens Masteropleidingen bestaat uit de voorzitter van de examencommissie van iedere opleiding en wordt door één van de voorzitters voorgezeten. De adviescommissie komt ongeveer acht maal per jaar bijeen.

College voor Promoties

Voor de besluitvorming t.a.v. promoties is een College voor Promoties ingesteld. Dit college hoort het CvB over het verlenen van het doctoraat honoris causa (eredoctoraat). De gezamenlijke decanen o.l.v. de rector fungeren als zodanig. 

Organogram

6.2.2 Facultair niveau

Op facultair niveau is er één bestuursorgaan, het faculteitsbestuur (de FB). De faculteitsraad (FR) is een medezeggenschapsorgaan binnen de faculteit.

Faculteitsbestuur

Het FB is het bestuursorgaan op faculteitsniveau. De drie of vier leden, waaronder de decaan, worden benoemd door het CvB. Een student woont de vergaderingen van het bestuur bij. Hij heeft in die vergaderingen een adviserende stem.

De studentadviseur in het faculteitsbestuur wordt op de volgende wijze aangewezen. Het FB nodigt de studentleden van de FR uit om een voordracht in te dienen voor de functie van studentadviseur. Deze voordracht bevat de namen van een of meer studenten die zelf geen lid van de FR zijn. De studentadviseur wordt op voordracht van het FB door het CvB aangewezen voor een periode van in de regel één jaar.

Het FB is eindverantwoordelijke voor inhoud en vormgeving van onderwijs en onderzoek. De uitvoering van het onderwijs en onderzoek wordt gecoördineerd door opleidingsdirecteuren en directeuren van onderzoekscholen. Zij zijn direct verantwoordelijk voor de uitvoering van de onderwijs- en onderzoekprogramma’s en de besteding van de daarvoor toegewezen budgetten. Zij leggen rechtstreeks verantwoording af aan het FB. Het wetenschappelijk personeel wordt, behoudens eventuele uitzonderingen, door het FB ingedeeld bij een capaciteitsgroep of een sectie. 

Het FB is verantwoording verschuldigd aan en vertrekt gevraagde inlichtingen aan het CvB en met betrekking tot het bacheloronderwijs respectievelijk graduate onderwijs tevens aan de namens het CvB optredende Dean BC respectievelijk de Dean GS. 

Faculteitsraad

De FR is het medezeggenschapsorgaan op facultair niveau. De faculteitsraden bestaan uit vijf studenten en vijf personeelsleden. Zij hebben soortgelijke bevoegdheden als de UR, toegespitst op die zaken die de faculteiten in het bijzonder aangaan. Ook de FR heeft instemmings- en adviesrecht. Ook het initiatiefrecht en het recht op informatie zijn geregeld. Naast de WHW en het Bestuurs- en Beheersreglement zijn ook in het Faculteitsreglement taken en bevoegdheden geregeld van de FR.

De belangrijkste instemmingsrechten van de FR zijn:

 • vaststelling of wijziging van het faculteitsreglement;
 • vaststelling of wijziging van de OER (met uitzondering van de onderwerpen die door het CvB als richtlijn zijn voorgeschreven en de onderwerpen die volgens de wet aan het faculteitsbestuur zijn voorbehouden).

Daarnaast heeft de FR het adviesrecht ten aanzien van aangelegenheden die de faculteit in het bijzonder aangaan.

6.2.3 Opleidingsniveau

Opleidingsdirecteur

De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het onderwijs is op opleidingsniveau belegd bij de opleidingsdirecteur.  Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de bacheloropleidingen (opleidingsdirecteur bacheloropleiding) en de master-, PDEng- en PhDopleidingen (Graduate Program Director)

Opleidingscommissie 

Voor iedere opleiding of groep van opleidingen bij de faculteit moet een opleidingscommissie worden ingesteld. Deze opleidingscommissie bestaat voor de helft uit studenten die voor de desbetreffende opleiding staan ingeschreven en voor de helft uit personeel. Vanaf 1 september 2017 is de opleidingscommissie een medezeggenschapsorgaan. Samenstelling en wijze van benoeming worden in het faculteitsreglement geregeld. De taken van de opleidingscommissie zijn:

 • adviseren over het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van de opleiding;
 • instemmingsrecht t.a.v. de vaststelling en wijziging van de OER, behoudens wettelijke uitzonderingen;
 • het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de OER;
 • adviesrecht t.a.v. de OER, behoudens wettelijke uitzonderingen;
 • het desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen aan de opleidingsdirecteur en het faculteitsbestuur over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de desbetreffende opleiding.

Nadere informatie over het bestuur van de universiteit

Wet- en regelgeving: 

Inlichtingen bij:

 • algemeen: Juridische Zaken, tel. (040) (247) 22 11 
 • betreffende verkiezingen: Centraal Stembureau, tel. (040)(247) 55 05 
 • betreffende UR: secretaris UR, tel. (040)(247) 25 54
 • betreffende FR: faculteitssecretariaat, zie studiegids
 • betreffende OC; secretariaat, zie studiegids
 • betreffende de adviescommissie bacheloronderwijs drs. J. van de Ven
 • A dviescommissie Examens Bacheloropleidingen/Adviescommissie Examens Masteropleidingen: drs. H.M. Peters