Gedragsregels

Voor de goede gang van zaken binnen de universiteit geldt een aantal gedragsregels. Deze liggen soms vast in een wet of zijn door de instelling getroffen op grond van een wet. Gedragsregels betreffen de goede gang van zaken in de universitaire gebouwen en op de universitaire terreinen, het weren van seksuele intimidatie, de arbeidsomstandigheden, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en andere.

8.1 Huisregels en ordemaatregelen

Van de student of extraneus wordt verwacht dat deze zich niet in strijd met de huisregels van de TU/e gedraagt in de gebouwen en op de terreinen van de TU/e. In dit verband zijn van belang: 

  • De TU/e Gedragscode Wetenschapsbeoefening is op 1 september 2014 inwerking getreden en gelden voor zowel de wetenschappelijke staf als studenten. Aan de TU/e worden studenten opgeleid om integer wetenschappelijk onderzoek te doen. Om duidelijk te maken wat wetenschappelijke integriteit inhoudt, is een Code opgesteld, waarin vijf centrale waarden worden geïdentificeerd, steeds met een aantal bijbehorende normen. Dat zijn: betrouwbaarheid, intellectuele eerlijkheid, openheid, onafhankelijkheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Als wetenschapper dient een student bijvoorbeeld geen resultaten te claimen waaraan hij niet heeft bijgedragen; dat is een kwestie van intellectuele eerlijkheid. De Code is opgesteld in overleg met wetenschappers uit allerlei vakgebieden, en in 2014 officieel ingevoerd. De TU/e Code is een verzameling richtlijnen, die uitdrukken hoe een student zich als wetenschapper hoort te gedragen, en wat een student van andere wetenschappers mag verwachten. De Code is dus geen juridisch document, of een contract dat de student aangaat met de universiteit. Voor andere, vaak specifiekere kwesties, zoals tentamenfraude en vertrouwelijkheid van gegevens, bestaan andere regelingen en documenten, die vaak wel een juridische status hebben. Aan alle wetenschappelijke medewerkers en masters-studenten aan de TU/e wordt gevraagd om de TU/e Code te ondertekenen, en zo te verklaren dat ze de centrale waarden onderschrijven, en zullen streven hun onderzoek conform de standaarden van integriteit uit te voeren. Ook bij de start van de masteropleiding, masterscriptie en na afloop ervan, maar ook bij aanvang en na afloop van het bachelor eindproject dient de student een verklaring te tekenen dat hij/zij overeenkomstig de gedragscode wetenschappelijke integriteit zal handelen en ook overeenkomstig die code het eindproject en de scriptie heeft afgerond. Zie www.tue.nl/onderzoek/wetenschappelijke-integriteit/ Deze website bevat ook informatie over de klachtenprocedure.
 • De Regeling melding onrechtmatigheden TU/e is op 13 September 2012 door het CvB vastgesteld. De regeling kent een brede opzet, hetgeen wil zeggen dan een ieder die zich op de universiteit bevindt zich vrij moet voelen misstanden te melden. Verder wordt omschreven aan welke onregelmatigheden moet worden gedacht en bij wie de meldingen dienen plaats te vinden. Voor toetsing van meldingen is een Commissie Integriteit ingesteld en zijn vertrouwenspersonen aangesteld. Meldingen kunnen gedaan worden wanneer een ernstig strafbaar feit, een grove schending van regelgeving, het misleiden van de door de universiteit aangewezen accountant, een groot gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het mileu of het bewust achterhouden van informative over hiervoor genoemde feiten wordt vermoed. Niet onder deze regeling valt het vermoeden van inbreuk op wetenschappelijke integriteit, individuele aangelegenheden op het gebied van arbeid en individuele aangelegenheden op het gebied van studie.
 • De ‘Regelgeving en richtlijnen beheer en gebruik gebouwen’, zoals vastgesteld door het CvB in zijn vergadering van 16 oktober 2003. Deze regelingen zijn de basis voor de besturen/directeuren bedrijfsvoering van faculteiten en hoofden van diensten inzake bevoegdheden en verantwoordelijkheden m.b.t. het beheer van de TU/e-gebouwen en het TU/e-terrein. Tegelijk zijn deze regelingen een richtingwijzer om de kwaliteit van het terrein en de gebouwen op een verantwoord peil te houden. Als zodanig zijn de regelingen dus ook bedoeld voor alle TU/e-medewerkers en -studenten, huurders, die een contract met de TU/e hebben en voor een ieder die zich in de openbare delen van de gebouwen bevindt. Voor studenten zijn de belangrijkste onderwerpen in deze regelingen: beveiliging en toegang tot het gebouw, melden calamiteiten, computergebruik, eten en drinken, (brom)fietsen. Verder wordt erop gewezen dat m.i.v. 15 maart 2004 handhaving van het verkeers- en parkeerbeleid wordt uitgevoerd door de regiopolitie Eindhoven. Bij onveilige verkeerssituaties veroorzaakt door verkeerd geparkeerde (brom)fietsen en auto’s zal er een wegsleepregeling van kracht zijn. Het volledige document is te raadplegen via de studiegids.tue.nl

 • Gedragscode psychosociale arbeidsbelasting van de TU/e (ongewenste omgangsvormen en werkdruk), vastgesteld op 4 oktober 2000, laatstelijk gewijzigd op 4 oktober 2012 ex art. 1.12 CAO Nederlandse Universiteiten 1 januari 2011 - 1 januari 2014. Bij deze gedragscode behoort een klachtenregeling waarin de procedure voor de afhandeling van klachten op dit gebied is beschreven. Verder zijn er twee vertrouwenspersonen aangewezen voor het bieden van opvang en hulp in geval van (seksuele) intimidatie, agressie en geweld, pesten, discriminatie en werkdruk (zie ook Hoofdstuk 7, par. 7.4.1.van dit Statuut).

 • De Regeling Niet-roken TU/e 2007. Op basis van deze regeling geldt er in de gebouwen van de TU/e een algemeen rookverbod, tenzij anders is aangegeven.

 • Op 1 juli 2012 is in werking getreden het door het CvB vastgestelde Reglement Computergebruik en netwerkgebruik TU/e 2012. Dit reglement is o.a. van toepassing op studenten en medewerkers van de TU/e die toestemming hebben verkregen om van computer- en/of netwerkfaciliteiten van de TU/e gebruik te maken. Expliciet is in het Reglement beschreven wat bij het gebruik van de faciliteiten niet is toegestaan (art. 4). Het reglement bevat ook bepalingen over de behandeling van meldingen van misbruik van computer- en/of netwerkfaciliteiten en voorzieningen van de TU/e en over de daarbij door de TU/e te nemen maatregelen. Tegen studenten kunnen de volgende maatregelen worden genomen:

  1. Een schriftelijke waarschuwing waaronder een schriftelijke waarschuwing voorzien van voorwaarden;
  2. Het onverwijld verwijderen of blokkeren van informatie. Daarbij kan ook andere informatie van betrokkene worden verwijderd of geblokkeerd. De betrokkene is aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit het verwijderen of blokkeren van informatie als bedoeld in dit artikel, ook wanneer hierbij andere informatie dan de informatie van betrokkene wordt verwijderd of geblokkeerd;
  3. Het voorwaardelijk of onvoorwaardelijk ontzeggen van de toegang tot en/of het gebruik van de faciliteiten en/of de voorzieningen en/of het gebruik van de usercode, password en/of e-mailadres en/of voorwaardelijk of onvoorwaardelijk ontzeggen van de toegang tot de TU/e-gebouwen als genoemd in de regeling gebruik universitaire gebouwen;
  4. Het doen van aangifte van een strafbaar feit;
  5. Indien een derde aannemelijk maakt dat zijn rechten zijn geschonden, kan de identiteit van de betrokkene aan deze derde kenbaar worden gemaakt. In het Reglement wordt uiteengezet hoe een melding over misbruik van computerfaciliteiten wordt behandeld. uitgangspunt van het Reglement is namelijk dat er een melding wordt ingediend. De melding kan betrekking hebben op misbruik door studenten of medewerkers. Een melding over studenten wordt gedaan bij de Commissie Gedragscode Computergebruik (CGC).  Bij een lichte vorm van misbruik doet de voorzitter van de CGC de melding af. Bij een zware vorm van misbruik gaat de melding naar de voltallige CGC. Het CGC brengt advies uit aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag kan een van de bovenvermelde maatregelen opleggen. Het Reglement Computergebruik en netwerkgebruik TU/e 2012 is te vinden op de ESA websitehttp://www.tue.nl/stu.

Nadere informatie over huisregels en ordemaatregelen

Wet- en regelgeving:

Inlichtingen bij:

 • algemeen: Juridische Zaken, tel. (040) (247) 22 72
 • klachten op basis van de gedragscode psychosociale arbeidsbelasting: vertrouwenspersoon: 
  • mw. M.M. van den Bosch-Doreleijers (040) (247) 34 75, 
  • mw. drs. J.M. Beenhakker (040)(247) 45 35

8.2 Veiligheid, Arbeidsomstandigheden en Gezondheid

Het CvB draagt zorg voor de veiligheid en de gezondheid en de overige arbeids-omstandigheden in de gebouwen en op de terreinen van de TU/e. 

Hetgeen bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet is bepaald voor arbeid van TU/e-personeel is op overeenkomstige wijze van toepassing op studenten en extraneï van de TU/e.

Van hen wordt verwacht dat zij de nodige voorzichtigheid en zorgvuldigheid in acht nemen.In het bijzonder zijn zij verplicht om:

 • de ter beschikking gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste wijze te gebruiken en na gebruik op de daartoe bestemde plaats op te bergen;
 • instrumenten, toestellen, werktuigen, gevaarlijke stoffen e.d. op de juiste wijze te gebruiken en geen wijzigingen aan te brengen in aangebrachte beveiligingen;
 • nader gegeven regels en instructies na te komen met betrekking tot de veiligheid en gezondheid;
 • zaken die de veiligheid of de gezondheid in gevaar brengen onmiddellijk ter kennis te brengen aan degene die daarvoor ter plaatse verantwoordelijk is, dan wel aan het CvB ter kennis te brengen.

Door de TU/e, met name de Arbeidsomstandigheden Milieu Veiligheid Stralingsbescherming (AMVS), wordt ook aan studenten voorlichting gegeven over het ontstaan van RSI (Repetitive Strain Injury) en CANS (Complaints of Arm, Neck and/or Shoulder) door het werken met beeldscherm, muis en toetsenbord. Door de AMVS is over dit onderwerp een folder uitgebracht. Studenten die zelf te maken krijgen met RSI-klachten wordt aangeraden contact op te nemen met de studieadviseur.

Nadere informatie over veiligheid, arbeidsomstandigheden en gezondheid

Wetgeving:         - Arbeidsomstandighedenwet

Inlichtingen bij:   - Arbeidsomstandigheden Milieu Veiligheid Stralingsbescherming (AMVS), tel. (040) (247)35 00, amvs@tue.nl

tue.nl/universiteit/over-de-universiteit/organisatie/diensten/dienst-personeel-en-organisatie/arbo-milieu-veiligheid-stralingsbescherming/ 

8.3 Bescherming van persoonsgegevens

De student of extraneus heeft recht op bescherming van persoonsgegevens die opgenomen zijn in bestanden van de TU/e. De zorg daartoe ligt bij het CvB. Sinds 1 september 2001 geldt daarvoor de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

Nadere informatie over bescherming persoonsgegevens

Wet- en regelgeving:

 • Wet Bescherming PersoonsgegevensInlichtingen bij:        
 • Juridische Zaken, tel. (040) (247) 22 11      
 • ESA, tel. (040) (247) 47 47

8.4 Auteursrecht

Tijdens de studie komt een student/extraneus in een aantal gevallen in aanraking met het auteursrecht. Denk hierbij aan het maken van analoge of digitale kopiën van publicaties en het overnemen van gedeeltes van een publicatie van een ander in een eigen publicatie. De student of extraneus is bij gebruikmaking van publicaties, zoals boeken en vakbladen gehouden de auteursrechtelijke bescherming hiervan in acht te nemen. Het auteursrechtenvoorbehoud is aangegeven op de eerste pagina’s van het werk. Indien de student dit nalaat, wordt dit door de examinator aangemerkt als een vermoeden van plagiaat. Dit vermoeden van plagiaat wordt door de examencommissie onderzocht en, indien plagiaat en daarmee fraude , wordt vastgesteld, is zij bevoegd een sanctie op te leggen. Zie hiervoor het artikel over fraude in het Reglement van de examencommissie van de opleiding en Hoofdstuk 5 van dit statuut.

In een beperkt aantal gevallen is het toegestaan om fotokopieën te maken of op andere wijze bestaande teksten en afbeeldingen over te nemen, zonder dat daarvoor toestemming van de auteursrechthebbende nodig is. Daarvoor gelden de volgende regels op grond van het bepaalde bij of krachtens de Auteurswet:

Kopiëren (analoog, digitaal) van publicaties van een ander. Het maken van fotokopieën van publicaties van een ander (papier → papier) is toegestaan zonder toestemming van die ander als:

 • het gaat om kopieën voor eigen gebruik of studie ;
 • het gaat om een klein aantal fotokopieën (ten hoogste drie) ;
 • de fotokopieën door de gebruiker zelf (of in zijn opdracht) worden gemaakt ;
 • het gaat om een kort gedeelte van de publicatie (niet meer dan 10% van de tekst en niet meer dan tienduizend woorden).

De laatste voorwaarde geldt niet voor uitverkochte publicaties (bijvoorbeeld een uniek antiquarisch boek) of voor korte artikelen in kranten of tijdschriften. Deze mogen dus in hun geheel gefotokopieerd worden.

Wat hierboven gezegd is over het voor eigen gebruik of studie fotokopiëren, geldt ook voor printen (digitaal → papier) en scannen (papier → digitaal) van publicaties van een ander.

Digitale publicaties, ook al zijn deze nog verkrijgbaar, mogen zonder toestemming wel in hun geheel digitaal gekopieerd worden (downloaden, digitaal → digitaal) voor eigen gebruik of studie.

Overnemen van gedeeltes van publicaties van een ander in een eigen publicatieHet is niet toegestaan gedeeltes van een publicatie van een ander zonder toestemming van die ander en zonder (juiste) bronvermelding over te nemen in een eigen publicatie. Wanneer iemand dit toch doet, met andere woorden de tekst van een ander wordt aan zichzelf toegeschreven, dan is dit plagiaat. Plagiaat is een serieus vergrijp en een specifieke vorm van fraude. De Examencommissie kan maatregelen treffen als fraude wordt geconstateerd. Een uitzondering op het bovenstaande is het citeren. Uitzondering wil zeggen dat voor het citeren uit andermans werk geen toestemming (wel vermelding van titel, datum of jaargang en nummer) vereist is. Aan het citeren – het letterlijk aanhalen van teksten van een ander - is een aantal voorwaarden verbonden. Zo dient het citaat:

 • gebruikt te worden in een wetenschappelijke context ;
 • functioneel te zijn. De geciteerde tekst moet relevant zijn voor het onderwerp ;
 • qua omvang kort te zijn. De maximale omvang van een citaat is hier niet aan te geven ;
 • afkomstig zijn uit een tekst die rechtmatig is gepubliceerd. Citeren uit vertrouwelijke,  nog niet gepubliceerde teksten mag niet ;
 • het geciteerde werk niet te verminken ;
 • de bron en naam van het citeerde werk te vermelden. 

Ook wanneer een tekst van een ander niet letterlijk maar in eigen woorden wordt weergegeven (parafrase) dient men de bron en maker van de tekst te vermelden. Citeren wordt vooral geassocieerd met het aanhalen van tekstfragmenten maar ook foto’s, afbeeldingen, figuren en (stukjes) video kunnen geciteerd worden.

Nadere informatie over auteursrecht

Wetgeving:         - Auteurswet 1912

Inlichtingen bij: - Juridische Zaken, tel. (040) (247) 22 11

8.5 Octrooirecht

Door het ondertekenen van het inschrijfformulier doet de student afstand ten behoeve van de TU/e van alle intellectuele eigendomsrechten op de door de student gemaakte werken, modellen, tekeningen of gedane uitvindingen in het kader van zijn/haar studie (en/of in het kader van door de TU/e of derden uitgevoerde projecten waarbij de student betrokken is) gedurende de periode dat de student als student bij de TU/e ingeschreven staat (of anderszins voor of met de TU/e werkzaam is). 

Als de TU/e op een later tijdstip bepaalde (formele) procedures moet doorlopen om rechthebbende te worden of te blijven, dan kan de TU/e de student vragen om hier aan mee te werken. In dergelijke gevallen is de student verplicht mee te werken zonder nadere voorwaarden te stellen. Ingeval daarvoor kosten moeten worden gemaakt door derden, (o.a. door officiële instanties), dan zijn die voor rekening van de TU/e. 

In verband met stage, afstuderen en betrokkenheid van o.a. bedrijven tijdens de opleiding zal vaak nog een aanvullende verklaring in verband met eigendomsrechten worden opgesteld. Die aanvullende verklaring gaat dan voor de algemene afstandsverklaring van intellectuele eigendomsrechten.

Van een student die meewerkt aan een onderzoeksproject van de TU/e kan ondertekening van een geheimhoudingsverklaring worden verlangd. 

Nadere informatie over octrooirecht

Wet- en regelgeving:

Inlichtingen bij:

 • Juridische Zaken, tel. (040) (247) 22 of bij de heer G.N.M.J. Verschuren van TU/e Innovation Lab (tel (040) (247) 56 26).