Rechten en Plichten Verbonden aan Inschrijving

In de WHW zijn twee inschrijvingsvormen geregeld: als student (voor een voltijdse of een deeltijdse opleiding) en als extraneus (alleen voor het afleggen van tentamens en examens). Aan deze inschrijvingsvormen zijn verschillende rechten en plichten verbonden. Ook is er verschil in de hoogte van het collegegeld en het examengeld. Tussentijds uitschrijven met restitutie van collegegeld is in bepaalde gevallen mogelijk. 

3.1 Inschrijving

3.1.1 Rechten en plichten verbonden aan de inschrijving als student

Degene die als student (voor een voltijd of deeltijd opleiding) aan de TU/e staat ingeschreven heeft de volgende rechten: 

 • deelname aan het onderwijs binnen de opleiding;
 • afleggen van examens, tentamens en het doen van praktische oefeningen binnen de opleiding;
 • toegang tot de bibliotheken, laboratoria e.d., tenzij naar het oordeel van het CvB de aard of het belang van het onderwijs of het onderzoek zich daartegen verzet;
 • gebruik van studentenvoorzieningen, waaronder de diensten van de studentenadviseurs van ESA;
 • studiebegeleiding (zie Hoofdstuk 4.4); 
 • in geval van een besluit tot beëindiging van de opleiding door de minister of de TU/e: de mogelijkheid om de opleiding binnen een redelijke tijd te kunnen afmaken aan de TU/e of aan een andere instelling voor hoger onderwijs; 
 • actief en passief kiesrecht voor medezeggenschap. 

Studenten aan voltijd-opleidingen hebben in beginsel gedurende enige tijd recht op studiefinanciering, die bestaat uit een studielening (voorheen basisbeurs), een eventueel aanvullende beurs (mits het inkomen van de ouders niet te hoog is) en een studentenreisprodukt. (zie ook paragraaf 4.6 van hoofdstuk 4 van dit Statuut). In het kader van de wet studievoorschot krijgen deeltijdstudenten met ingang van 2016-2017 wel recht op het studievoorschot.

Een student kan zich inschrijven voor één opleiding maar ook voor meerdere opleidingen, al dan niet bij dezelfde instelling. Aan de instelling van de eerste inschrijving betaalt de student het volledige collegegeld; bij de instelling van de tweede inschrijving kan de student in bepaalde omstandigheden vermindering of vrijstelling van collegegeld krijgen (zie paragraaf 3.3 van dit Statuut). De eerste inschrijving wordt ook wel hoofdinschrijving genoemd en de tweede inschrijving neveninschrijving. Dit onderscheid is bijvoorbeeld van belang bij het recht op aanschaf bij de TU/e van een notebook; studenten zonder hoofdinschrijving bij de TU/e komen daarvoor niet in aanmerking (zie paragraaf 3.4 van dit Statuut). 

3.1.2 Inschrijving als extraneus

Degene, die als extraneus aan de TU/e staat ingeschreven, heeft de volgende rechten:

 • afleggen van examens en tentamens binnen de opleiding;
 • toegang tot de bibliotheken, laboratoria e.d. tenzij naar het oordeel van het CvB de aard of het belang van het onderwijs of het onderzoek zich daartegen verzet.

Een extraneus mag geen onderwijs bijwonen en heeft geen recht op studiebegeleiding. Als gevolg hiervan is afstuderen als extraneus praktisch gezien onmogelijk. Een extraneus heeft geen recht op studiefinanciering. 

3.1.3 Inschrijving als contractant

Naast de in de WHW geregelde vormen van inschrijving als student en als extraneus kent de TU/e nog de mogelijkheid van inschrijving als contractant. Aan deze vorm van inschrijving op contractbasis zijn verschillende rechten en plichten verbonden en de kosten zijn afwijkend ten opzichte van het collegegeld. Dit studentenstatuut is niet van toepassing voor personen ingeschreven op contractbasis.Voor meer informatie over de inschrijving op contractbasis wordt verwezen naar de contractantenregeling. Deze regeling is te downloaden via de https://studiegids.tue.nl

Nadere informatie over procedure inschrijving

Wet- en regelgeving:

 • art. 7.32 t/m 7.37 WHW;
 • Regeling aanmelding, studiekeuzecheck, inschrijving en beëindiging inschrijving TU/e 2017 (zie download in rechterkolom op deze pagina)
 • Contractantenregeling 2012 (vastgesteld door het CvB op 21 juni 2012). 

Inlichtingen bij:

3.2 Beëindiging van de inschrijving

Beëindiging door de student:

Degene die is ingeschreven voor een opleiding kan een verzoek doen om de inschrijving tijdens het studiejaar te beëindigen via het daarvoor bestemde uitschrijfformulier, dat te verkrijgen is via de servicedesk van ESA. Let hierbij op de volgende uitgangspunten:

 1. Uitschrijven met terugwerkende kracht is niet mogelijk. Het is daarom van belang dat het uitschrijfformulier zo spoedig mogelijk bij ESA wordt ingeleverd. 
 2. Uitschrijving vindt altijd plaats aan het begin van de maand volgend op het verzoek tot uitschrijving. Bijvoorbeeld wanneer een verzoek wordt ingediend op 19 januari 2017, wordt de student uitgeschreven per 1 februari 2017.
 3. Uitschrijven via Studielink is niet mogelijk. De student dient hiervoor het uitschrijfformulier te gebruiken.

Studenten die zijn afgestudeerd dienen er derhalve rekening mee te houden dat zij tijdig een verzoek tot beëndiging van de inschrijving indienen!

Annulering van een inschrijving en volledige terugbetaling van het reeds betaalde college- of examengeld kan slechts tot 1 september van het kalenderjaar waarin het studiejaar aanvangt. Zie ook paragraaf 3.3.3 van dit Statuut voor terugbetaling van collegegeld indien de inschrijving is beëindigd.

Beëindiging door het College van Bestuur

De inschrijving van de student voor een bepaalde bacheloropleiding wordt door de instelling beëindigd op het moment dat de student een negatief bindend studieadvies heeft ontvangen aan het einde van het eerste studiejaar. Wanneer de student een negatief bindend studieadvies heeft gekregen, mag hij zich gedurende drie jaar niet opnieuw voor dezelfde opleiding aan de TU/e inschrijven.  Hetzelfde geldt voor de schakelstudent. Wanneer de schakelstudent in de binnen de gestelde termijn van maximaal twee opeenvolgende semesters niet het volledige schakelprogramma heeft behaald mag hij het schakelprogramma niet voortzetten. Verder wordt de student gedurende drie jaar niet toegelaten tot datzelfde schakelprogramma alsmede eventueel andere schakelprogramma’s die behoren bij dezelfde bacheloropleiding.  

Wanneer de student nalaat het collegegeld tijdig te betalen en de student ook na daartoe te zijn aangemaand niet tot betaling van het collegegeld overgaat, kan het College van Bestuur de inschrijving beëindigen. De wet bepaalt dat de inschrijving wordt beëindigd met ingang van de tweede maand volgend op de aanmaning. Met andere woorden: wanneer de student in oktober de aanmaning ontvangt, kan hij per 1 december worden uitgeschreven. De student blijft het collegegeld verschuldigd, ook over deze ene maand

Het College van Bestuur kan de inschrijving eveneens beëindigen wanneer de student door zijn gedragingen of uitlatingen blijk heeft gegeven van ongeschiktheid voor de uitoefening van een of meer beroepen waartoe de door hem gevolgde opleiding hem opleidt, dan wel voor de praktische voorbereiding op de beroepsuitoefening. Een voorbeeld is een persoon met pedofiele neigingen die de opleiding pedagogiek volgt of wil gaan volgen en na zijn studie met kinderen gaat werken. 

Ten slotte kan het College van Bestuur op advies van de examencommissie de inschrijving van een student beëindigen vanwege ‘ernstige’ fraude. In het Reglement van de Examencommissie van de examencommissie staat vermeld wat onder ‘ernstige’fraude wordt verstaan.

Nadere informatie over beëindiging inschrijving.

Wet- en regelgeving:

 • art. 7.42 WHW; 
 • Regeling aanmelding, studiekeuzecheck, inschrijving en beëindiging inschrijving TU/e 2017 (zie download in rechterkolom op deze pagina)

Inlichtingen bij:

 • ESA, tel. (040) (247) 47 47

3.3 Collegegeld en examengeld

3.3.1 Betaling collegegeld en collegegeldkrediet

Eén van de voorwaarden om te worden ingeschreven is de betaling van collegegeld (voor de student) of examengeld (voor de extraneus). Er zijn voor het collegegeld bij inschrijving als student aan een voltijd opleiding verschillende tarieven: het wettelijke collegegeld, dat is bepaald op € 2.006,- voor het studiejaar 2017-2018,en het door het CvB vastgestelde collegegeld (instellingstarief), dat in het studiejaar 2017-2018 twee tarieven kent: het lage instellingscollegegeld voor studenten uit de Europese Economische Ruimte (EER) dat gelijk is aan € 2.006,- en een hoger instellingscollegegeld voor niet-EER studenten (zie 3.3.2.). Voor studenten die een schakelprogramma volgen geldt dat zij een vergoeding betalen van € 33,43 per sp.

 

3.3.2 College- en examengeld 2017-2018
Hoogte en type collegegeldVoorwaarden
A€ 2.006,- (wettelijk tarief)Bachelor- of masterstudenten die voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarde.
B€ 10.000,- (instellingstarief bachelor 'hoog')

Bachelorstudenten die niet voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarde.

 

Overgangsregeling (CvB-besluit d.d. 16 juni 2016):

Bachelorstudent die niet voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarde, maar de bacheloropleiding op de TU/e is gestart vóór 1 september 2016, betaalt € 8.825,- (instellingstarief bachelor 'overgang').

C€ 15.000,- (instellingstarief master

Masterstudenten die niet voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarde.

 

Overgangsregeling (CvB-besluit d.d. 16 juni 2016):

Master- en schakelstudent die niet voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarde, maar de masteropleiding aan de TU/e is gestart vóór 1 september 2016, betaalt €13.790,- (instellingstarief master 'overgang').

D€ 1.003,- (examengeld voor extraneï)Bachelor- of Masterextraneï die voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarde.
E€ 5.000,- (examengeld voor bachelor extraneï)Bachelorextraneï die niet voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarde.
F€ 7.500,- (examengeld voor master extraneï)Masterextraneï die niet voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarde.
G€ 33,43- per sp (tarief Tarief voor schakelaars (EER en niet-EER) voor het volgen van onderwijseenheden van het schakelprogramma c.q. voor het met toestemming van de examencommissie volgen van bachelor- of mastereenheden¹.
H€ 500,- (tarief contractant per collegereeks)
I€ 7.500,- (instellingstarief Europese programma's: TU/e is entry point²)Masterstudenten die niet voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarde van de programma's, SENSE en EIT-ICT
J€15.000,- (instellingstarief Europese programma's: TU/e is exit point³)Masterstudenten die niet voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarde van de programma's EIT-ICT, SELECT en SENSE.

¹ Voor de extra administratieve handelingen rondom betalingen voor het volgen van mastervakken worden administratiekosten geheven gelijk aan de administratiekosten bij gespreide betaling van het collegegeld (€24,-).

² Als de TU/e entry point is, dan start de student het eerste jaar van het tweejarige programma aan de TU/e. Het tweede studiejaar volgt de student aan een van de partneruniversiteiten. De student wordt in dat geval voor beide jaren ingeschreven als student aan de TU/e.

³ Als de TU/e exit point is, dan volgt de student het tweede jaar van het tweejarige programma aan de TU/e. Het eerste studiejaar volgt de student aan een van de partneruniversiteiten. De student wordt in dat geval één jaar ingeschreven als student aan de TU/e.

NB het instellingstarief voor Summa Tech EER-studenten is tot 2020 gelijkgesteld aan het tarief van het wettelijk collegegeld. 

Op de TU/e geldt voor inschrijving als deeltijdstudent bij de opleiding SEC hetzelfde tarief als voor inschrijving als voltijdstudent. 

Voorwaarden Collegegeld

Nationaliteitsvoorwaarde: 

 1. Een student heeft de nationaliteit van één van de EU-landen of van Noorwegen, Zwitserland, IJsland, Liechtenstein of Suriname, of 
 2. Een student heeft een andere nationaliteit, maar zijn verblijfsvergunning geeft wel recht op studiefinanciering. Om vast te stellen of dit voor een student geldt, kan de student het nationaliteitenschema doorlopen op de website van DUO: duo.nl/apps/nationaliteitenschema/index.html

   


  Indien de verblijfsvergunning van de student recht geeft op studiefinanciering, ontvangt ESA graag een kopie van de brief van DUO waaruit blijkt dat de student recht heeft op studiefinanciering.

Door Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF ondersteunde vluchtelingstudenten hebben recht op het betalen van het lage instellingstarief, ook al zijn ze ingeschreven bij een bachelor- of masteropleiding (€ 2.006,- in plaats van € 8.678,- of € 13.561,-).  

Er zijn verschillende EM-programma’s (Erasmus Mundus) van de Europese Unie. Daarnaast zijn er ook verschillende KIC-programma’s (Knowledge and Innovation Communities) van het EIT (European Institute of Innovation and Technology). Voor meer informatie over deze programma’s inclusief het daarvoor geldende collegegeld wordt verwezen naar ESA.

De TU/e biedt de mogelijkheid aan om het collegegeld in termijnen te betalen. Voor het examengeld en de vergoeding van het schakelprogramma geldt deze regeling niet. Het examengeld  en de vergoeding van het schakelprogramma dienen uiterlijk 30 september dan wel uiterlijk 28 februari (bij instroom per 1 februari) volledig betaald te zijn. Bij de toezending van de inschrijvingsbescheiden maakt de TU/e bekend op welke wijze en onder welke condities het collegegeld gespreid betaald kan worden. Voor het studiejaar 2017-2018 is de TU/e een pilot gestart waarbji het voor studenten mogelijk is om via een machtiging het collegegeld in tien termijnen van €200,60 per maand te betalen. Het termijnbedrag voor bachelorstudenten die het collegegeld van € 10.000,- verschuldigd zijn, bedraagt € 1.000,-. Het termijnbedrag voor masterstudenten die het collegegeld van € 15.000,- verschuldigd zijn, bedraagt € 1.500,-. De administratiekosten die voor het betalen in termijnen in rekening gebracht worden, bedragen € 24,-. Van de mogelijkheid om in termijnen te betalen kan gebruik gemaakt worden door afgifte van een machtiging tot incasso aan ESA. Dat kan zowel voorafgaand aan het desbetreffende studiejaar als in de loop van het studiejaar. Betaling middels incasso kan alleen wanneer betrokkene in het bezit is van een Nederlandse bankrekening en wanneer die rekening wordt ingezet voor de incasso.  

De eenmalige incasso wordt op 7 september geincasseerd. 

De incassotermijnen voor de betaling in 10 termijnen zijn als volgt:

1. maandag 25 september 2017

2. woensdag 25 oktober 2017

3. zaterdag 25 november 2017

4. vrijdag 22 december 2017

5. donderdag 25 januari 2018

6. zondag 25 februari 2018

7. zondag 25 maart 2018

8. woensdag 25 april 2018

9. vrijdag 25 mei 2018

10. maandag 25 juni 2018

De inschrijving mag niet afhankelijk worden gesteld van een andere geldelijke bijdrage dan de in de WHW genoemde of op basis van de WHW vastgestelde college- of examengelden. De kosten van studiebenodigdheden voor eigen gebruik, zoals boeken, materialen en practicumbenodigdheden ten behoeve van de deelname aan het onderwijs, de tentamens of de examens van de opleiding zijn steeds voor rekening van de student of extraneus.

Collegegeldkrediet

Het is voor studenten in het hoger onderwijs mogelijk een lening aan te vragen bij DUO voor het betalen van het collegegeld. Deze lening wordt ‘collegegeldkrediet’ genoemd en is een onderdeel van de studiefinanciering. Het collegegeldkrediet wordt, net als de rest van de studiefinanciering, per maand uitbetaald. Studenten kunnen collegegeldkrediet krijgen voor zowel het wettelijk collegegeld als het instellingscollegegeld. De student kan het hele bedrag aan collegegeld lenen óf een deel ervan. Hij kan altijd het bedrag van het wettelijk collegegeld lenen als collegegeldkrediet. Wil hij een hoger collegegeldkrediet, dan kan dat als hij een instellingscollegegeld betaalt dat hoger is dan het wettelijk collegegeld. De student kan dan een collegegeldkrediet krijgen ter hoogte van het collegegeld dat hij betaalt tot maximaal vijf keer het bedrag aan wettelijk collegegeld.

Voucher

Met de invoering van de wet Studievoorschot ontvangen studenten die de eerste vier jaar na invoering van deze wet instromen in het hoger onderwijs een voucher. Deze voucher kunnen zij vijf tot tien jaar na afstuderen inzetten bij een door de NVAO geaccrediteerde, bekostigde en niet-bekostigde opleiding in het hoger onderwijs in Nederland inzetten. De waarde bedraagt € 2000,00 en wordt jaarlijks geïndexeerd. Bij aanmelding voor een opleiding dient de student deze voucher aan te vragen. Het is een tegemoetkoming voor een studie, maar geen financiering voor een hele opleiding. De voucher wordt uitbetaald aan de instelling waar de student nogmaals schooling gaat volgen. Bij inschrijving dient de student aan te geven of hij gebruik maakt van een voucher. Het kan overigens zijn dat de voucher de kosten niet dekt. In dat geval dient de student het aanvullende bedrag te betalen.

 

Nadere informatie over college- en examengeld

Wet- en regelgeving: 

 • Art. 7.43 t/m 7.47 WHW; 
 • Art. 7.57i (ivm de vergoeding die schakelstudenten betalen)
 • Regeling aanmelding, studiekeuzecheck, inschrijving en beëindiging inschrijving TU/e 2017 (zie download in rechterkolom op deze pagina)
 • Brieven ministerie van OCW van 26 juli 1989, 25 augustus 1994, 2 april 2009 en 29 april 2015 over eigen bijdrage studenten.

Inlichtingen bij:

3.3.3 Vermindering en vrijstelling van collegegeld

Het wettelijk en instellingscollegegeld wordt met 1/12e deel verminderd voor elke maand dat de betrokken student niet is ingeschreven:

 • voor degene die in de loop van het studiejaar wordt ingeschreven;
 • voor degene wiens inschrijving op zijn verzoek in de loop van het studiejaar door of namens het instellingsbestuur is beëindigd in de gevallen als bedoeld in paragraaf 3.2 onder b van dit statuut en die in de loop van hetzelfde studiejaar opnieuw voor een opleiding wenst te worden ingeschreven.

Vermindering dan wel vrijstelling van het wettelijk, het instellingscollegegeld dan wel de vergoeding voor het schakelprogramma is mogelijk in geval van een tweede of volgende inschrijving aan een Nederlandse universiteit of hogeschool. Dit kan dezelfde of een andere universiteit betreffen. Indien de tweede inschrijving duurder is dan de eerste, betaalt hij het verschil bij. Indien de tweede inschrijving goedkoper is dan de eerste (b.v. de eerste inschrijving is voor een voltijdse opleiding en de tweede voor een deeltijdse opleiding) kan nooit teruggave van het meer betaalde plaatsvinden: de student krijgt vrijstelling van de betaling van collegegeld voor de tweede opleiding.

Indien een student zich voor een tweede of volgende inschrijving wendt tot een andere universiteit of hogeschool, waar hij het instellingscollegegeld verschuldigd is, doet hij er goed aan daar eerst te informeren naar de bij die instelling geldende regels t.a.v. vermindering dan wel vrijstelling van instellingscollegegeld.

Nadere informatie over vermindering en vrijstelling collegegeld

Wet- en regelgeving:

 • art. 7.47a en art. 7.48 WHW; 
 • Regeling aanmelding, studiekeuzecheck, inschrijving en beëindiging inschrijving TU/e 2017 (zie download in rechterkolom op deze pagina)

Inlichtingen bij: 

 • ESA, tel (040) (247) 47 47

3.3.4 Terugbetaling van collegegeld

Terugbetaling van (een deel van) het wettelijk en het instellingscollegegeld is mogelijk in de volgende gevallen:

 • Bij uitschrijving wordt voor elke maand vanaf de beëindiging van de inschrijving 1/12e deel van het collegegeld terugbetaald. Wanneer de inschrijving wordt beëindigd met ingang van 1 juli of 1 augustus is er geen aanspraak op restitutie van collegegeld over die maanden.
 • bij overlijden van een student in de loop van het studiejaar wordt voor elke daaropvolgende maand na het overlijden 1/12e deel van het betaalde collegegeld terugbetaald aan de nabestaanden. In deze situatie is er wel restitutie van collegegeld over de maanden juli en augustus. 

Terugbetaling van de vergoeding voor het schakelprogramma is niet mogelijk; de student heeft geen recht op restitutie.  Het CvB heeft een procedure met betrekking tot de terugbetaling van collegegeld vastgesteld. Deze is opgenomen in de Regeling aanmelding, studiekeuzecheck, inschrijving en beëindiging inschrijving TU/e 2017. Terugbetaling vindt alleen plaats indien een verzoek tot beëindiging van de inschrijving is ingediend én is ingewilligd (zie ook paragraaf 3.2 van dit Statuut); terugbetaling geschiedt dan automatisch. 

Nadere informatie over terugbetaling van collegegeld

Wet- en regelgeving: 

 • art. 7.48 WHW; 
 • Regeling aanmelding, studiekeuzecheck, inschrijving en beëindiging inschrijving TU/e 2017 (zie download in rechterkolom op deze pagina)

Inlichtingen bij:

 • ESA, tel. (040) (247) 47 47

3.4 Notebookregeling

Voor het volgen van onderwijs aan de TU/e is het essentieel dat studenten de beschikking hebben over een notebook. De TU/e biedt daarom eerste jaars bachelorstudenten de mogelijkheid een notebook aan te schaffen. Dit notebook wordt geleverd met een pakket accessoires, software, verzekering, garantie en ondersteuning. De voorwaarden zijn als volgt:

Doelgroep:

De doelgroep wordt gevormd door de studenten die zich in het betreffende studiejaar voor het eerst op de TU/e (voltijd of deeltijd) inschrijven en daar hun collegegeld betalen. Dit laatste betekent dat de TU/e hun hoofdinschrijving is. (Zie voor dit begrip ook paragraaf 3.1.2. van dit Statuut). Master- en schakelstudenten, neveninschrijvers en extraneï hebben geen recht op deelname aan de notebookregeling. Zij komen in aanmerking voor de kostprijsregeling. Studenten die zich na een studieonderbreking weer inschrijven voor het eerste jaar van een bacheloropleiding aan de TU/e, kunnen een verzoek richten tot de directeur van het ESA ter beoordeling of zij in aanmerking komen voor een notebook.

Participatieovereenkomst:

Aan de studenten die onder de doelgroep vallen wordt, als zij gebruik willen maken van het notebookvoorziening van de TU/e, een participatieovereenkomst ter ondertekening aangeboden, waarin alle rechten en plichten t.a.v. het notebook zijn opgenomen. Daarin is o.m. bepaald dat de studenten om in aanmerking te komen voor het notebook, een bedrag moeten overmaken aan de TU/e (onder bepaalde voorwaarden kan de student hiervoor een renteloze lening afsluiten bij de bank) en daarnaast een schuldbekentenis moeten ondertekenen om in aanmerking te komen voor een notebook. 

Elke bachelor student die zich in het betreffende studiejaar voor het eerst aan de TU/e inschrijft en daar zijn collegegeld aanbetaalt, komt – eenmalig – in aanmerking voor een gesubsidieerd notebook. Studenten van een bacheloropleiding dienen het bedrag (€ 830,-) over te maken en een schuldbekentenis te tekenen voor het bedrag (€ 570,-). 

Het in de schuldbekentenis opgenomen bedrag wordt, zowel voor bachelor- als master- en of schakelstudenten, die in het verleden een notebook via de TU/e hebben aangeschaft, jaarlijks verminderd met een in de participatieovereenkomst vermeld bedrag en het restant bedrag wordt kwijtgescholden als de student de bachelor- cq. de masteropleiding met goed gevolg heeft afgerond of als hij gedurende drie aaneengesloten jaren als student met een hoofdinschrijving bij de TU/e ingeschreven is geweest.

Voortijdige beëindiging inschrijving:

Studenten die voortijdig hun inschrijving als student met een hoofdinschrijving beëindigen kunnen kiezen of zij het notebook willen behouden of aan de TU/e willen verkopen. De TU/e koopt het notebook dan van de student tegen kwijtschelding van het bedrag dat dan nog op de schuldbekentenis openstaat. Tevens zal het eventueel teveel betaalde bedrag verrekend worden met de student. Indien de student het notebook wil behouden moet het bedrag dat dan nog openstaat op de schuldbekentenis aan de TU/e worden betaald en wordt de lening, mits afgesloten, direct geëffectueerd. Het behouden van het notebook is alleen mogelijk na verwijdering van de software. De student moet zich hiervoor melden bij het ICT Services Student

Verkoop van het notebook aan de TU/e is alleen aan de orde indien het notebook in goede staat verkeert. In het geval van afstuderen vervalt de mogelijkheid van terugverkoop aan de TU/e. Bij studiebeëindiging dient de student binnen 5 werkdagen na beëindiging van de studie het notebook in te leveren bij het ICT Services Student, dan wel de software te laten verwijderen bij het ICT Services Student. Bij te laat inleveren van het notebook, dan wel software verwijderen, wordt € 50,- administratiekosten per maand of deel van een maand in rekening gebracht.

Kostprijsregeling

Schakel- en Masterstudenten komen in aanmerking voor de kostprijsregeling. Zij kunnen in de periode van 15 juli t/m 1 oktober een notebook bestellen tegen een gereduceerd tarief. Deze bestelling wordt via een portaal rechtstreeks geplaatst bij de toeleverancier, waarna de notebook wordt thuisbezorgd. De TU/e is in deze aanschaf geen partij en/of aanspreekpunt. 

Geen gebruik notebookregeling

Studenten die geen gebruik willen of kunnen maken van de notebookregeling dienen zelf een notebook aan te schaffen die minimaal voldoet aan de eise van de notebooks zoals die door de TU/e worden geleverd. De TU/e verwacht een actieve participatie van haar studenten. Het inzetten van een notebook bij het onderwijs (waaronder toetsing) is daar een onderdeel van. Alleen in uiterste gevallen, en op incidentele basis, zal de TU/e notebooks voor onderwijs dan wel toetsing uitlenen. Studenten kunnen bij het ICT Services Student terecht voor ondersteuning bij de installatie van onderwijssoftware. 

Let op dat de notebook voldoet aan de minimale hardware eisen van de onderwijssoftware. Met name de grafische kaart (GPU) van de TU/e notebook is speciaal gekozen voor de volgende softwarepakketten:

 

 • Revit
 • Autocad
 • Unigraphics NX10
 • SolidWorks

De eisen waaraan een notebook van de student moet voldoen om in aanmerking te komen voor ondersteuning van ICT Services zijn: 

 

 • Nederlands- of Engelstalig operating systeem; 
 • Een door de ontwikkelaar ondersteunde operating systems (Windows, MacOS en Linux) m.u.v. preview en RTM versies;
 • In geval van nieuwe releases van operating systems heeft ICT Services enige tijd nodig om hiervan voldoende kennis te vergaren;
 • Een geïnstalleerde en actief controlerende virusscanner;
 • Een actieve en correct ingestelde firewall;
 • Een bijgewerkt operating system;
 • Keyboard layout: English of international English.

Nadere informatie over notebook

Inlichtingen bij:

http://w3.tue.nl/nl/diensten/stu/notebook/notebookregeling/

3.5 Clickers

Voor het volgen van onderwijs in het Bachelor College is het noodzakelijk dat studenten de beschikking hebben over bepaald studiemateriaal/digitale hulpmiddelen zoals een clicker. Deze clickers zijn bedoeld om het onderwijs interactiever te maken bijvoorbeeld door vragen van feedback aan studenten of het houden van quizen. De clickers kunnen ook gebruikt worden voor tussentoetsen. De student dient een clicker voor de start van het onderwijs in bezit te hebben. Studenten, die in september starten met een bacheloropleiding aan de TU/e ontvangen tijdens de notebookuitreiking een Clicker ter bruikleen, of daarna bij het ICT Services Student. 

Ondersteuning

Met vragen over de clicker en alle technisch inhoudelijke vragen kan de student terecht bij het ICT Services Student. Voor alle andere vragen, zoals restitutie en bruikleen van de clicker kan de student  alle informatie vinden op de website van ESAstudiegids.tue.nl/clicker.

Wijze van strekking

Clickers worden door de TU/e aan de studenten in bruikleen gegeven, waarvoor de student een bruikleenovereenkomst dient te ondertekenen. Voor de student zijn hieraan geen kosten verbonden. De student dient de clicker bij afronding of staking van de studie weer in te leveren bij de TU/e. 

Bruikleenovereenkomst

Studenten die voor de clicker een bruileenovereenkomst aangaan dienen zorgvuldig met de clicker om te gaan. Indien de clicker door toedoen van de student defect of vermist raakt worden er vervangingskosten in rekening gebracht à € 60,- of de student dient zelf voor een vervangende clicker te zorgen. Deze vervangende clicker dient van hetzelfde type te zijn als het door de TU/e verstrekt exemplaar. 

Leenclickers voor niet-Bachelor Collegestudenten

Niet-Bachelor Collegestudenten, die in voorkomende gevallen een clicker nodig hebben voor het volgen van onderwijs, kunnen bij het ICT Services Student terecht voor een leenclicker. Deze zijn te leen voor een periode van één kwartiel en worden zo geregistreerd. Mocht de clicker aansluitend aan de leenperiode nog een kwartiel nodig zijn, dan kan de leenperiode worden verlengd. Voorwaarde om in aanmerking te komen voor een leenclicker is dat een niet-Bachelor Collegestudent drie of minder vakken volgt waarvoor een clicker noodzakelijk is. Volgt een student vier of meer vakken, dan dient hij een clicker, waarvoor een clicker voorgeschreven is als een verplicht studiemateriaal, dient hij voor de clicker een bruikleenovereenkomst af te sluiten.

Studiestakers:

 • Een student die voor 1 september 2015 is ingestroomd en die zijn of haar studie aan de TU/e staakt, kan de clicker inleveren bij het ICT Services Student. Het retourbedrag word bepaald aan de hand van de resterende garantie. Hierin zijn vier situaties te onderscheiden:
 • Als een clicker binnen 1 kwartaal na de start van het studiejaar wordt geretourneerd, krijgt een student € 50 terug.
 • Als een clicker voor het einde van het 1e studiejaar na uitgifte wordt geretourneerd, krijgt een student € 40 terug.
 • Als een clicker voor het einde van het 2e studiejaar na uitgifte wordt geretourneerd, krijgt een student € 20 terug.
 • Als een clicker na meer dan 2 studiejaren na uitgifte wordt geretourneerd, krijgt een student niets terug.

De financiële afhandeling wordt geregeld door het ESA. 

Studenten die de clicker in bruikleen hebben dienen de clicker na het staken van de studie in te leveren bij het ICT Services Student van de TU/e. Indien de student de Clicker behoudt worden er vervangingskosten in rekening gebracht à € 60,-

3.6 Profileringsfonds

3.6.1 Regeling Profileringsfonds TU/e 2017-2018

In deze Regeling Profileringsfonds TU/e 2017-2018  (afgekort RP 2017-2018) zijn twee vormen van financiële ondersteuning geregeld, waarop studenten een beroep kunnen doen: 

 • Afstudeertoelage, te verstrekken aan studenten die het afsluitend examen nog niet met goed gevolg hebben afgelegd, studiefinanciering genieten of genoten hebben en in de periode van studiefinanciering te maken hebben met één of meer bijzondere omstandigheden, ten gevolge waarvan zij studievertraging hebben opgelopen of dat naar verwachting zullen doen (art. 7.51 WHW). Voltijdstudenten
 • De bestuursbeurs, te verstrekken aan studenten die de propedeutische fase succesvol hebben afgerond en in de jaren voorafgaand aan het studiejaar waarin de bestuursfunctie wordt vervuld minimaal 75% van het nominale studietempo hebben behaald. Tijdens het vervullen van de bestuursfunctie dient de student te voldoen aan een in de regeling opgenomen studievoortgangseis (12 of 15 studiepunten). Voor een student die 12 studiepunten of minder (voor de bachelor college student 15 studiepunten of minder) dient te behalen om in aanmerking te komen voor zijn bachelor- of masterdiploma, geldt een studievoortgangseis van het nog resterend aantal te behalen studiepunten. Voor een student die nominaal heeft gestudeerd én op 1 september geen studiepunten meer hoeft te behalen om in aanmerking te komen voor zijn bachelordiploma, geldt geen studievoortgangseis, wanneer hij zich inschrijft in een masteropleiding.
 • Bij herinschrijving in een bacheloropleiding vervalt het recht op een beurs.
  Per studiejaar kan maximaal 9 maanden financiële ondersteuning voor het vervullen van een bestuursbeurs worden toegekend.  

De bijzondere omstandigheden op grond waarvan studenten in aanmerking komen voor een afstudeertoelage zijn: 

 1. ziekte;
 2. een handicap of chronische ziekte;
 3. zwangerschap en bevalling;
 4. bijzondere familieomstandigheden;
 5. het lidmaatschap van een opleidingscommissie, het studentadviseurschap van het faculteitsbestuur, de universiteitsraad, de faculteitsraad, een en ander als vermeld in bijlage 1;
 6. een onvoldoende studeerbare opleiding;
 7. studievertraging die het gevolg is van het beoefenen van topsport.
 8. het niet opnieuw accreditatie verlenen aan een opleiding waardoor de student niet langer aanspraak maakt op studiefinanciering.

Buitenlandse studenten kunnen in aanmerking komen voor een afstudeertoelage in geval van ziekte, mits aan de voorwaarden is voldaan. In de situaties, zoals opgenomen onder b tot en met g, kunnen buitenlandse studenten, ter beoordeling aan de studentendecaan, in aanmerking komen voor een afstudeertoelage, mits aan de overige voorwaarden van deze regeling wordt voldaan. Bijzondere omstandigheden op grond waarvan studenten in aanmerking kunnen komen voor een bestuursbeurs:

 1. het lidmaatschap van het bestuur van een studentenorganisatie van enige omvang met volledige rechtsbevoegdheid;
 2. activiteiten op bestuurlijk of maatschappelijk gebied die naar het oordeel van het College van Bestuur mede in het belang zijn van de instelling of van het onderwijs dat de student volgt.

Ook buitenlandse studenten hebben, overeenkomstig het derde lid, recht op een bestuursbeurs, mits aan de voorwaarden is voldaan. Andere dan de in het tweede en derde lid genoemde omstandigheden die, indien een daarop gebaseerd verzoek om financiële ondersteuning door het College van Bestuur niet zou worden gehonoreerd, zouden leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard, kunnen tevens reden zijn voor de toekenning van financiële ondersteuning.  . 

De omvang van de financiële ondersteuning bedraagt in het studiejaar 2017-2018 € 290,68 per maand. Dit bedrag kan met maximaal 69% van de aanvullende beurs worden aangevuld, wanneer de student daar recht op heeft. Er is dus geen onderscheid meer tussen uit- en thuiswonende studenten. 

Voor buitenlandse studenten geldt hetzelfde bedrag.

Contact met en melding bij studieadviseur en/of studentendecanen van ESA

De voorwaarden voor het verkrijgen van een afstudeertoelage en de procedure voor het aanvragen daarvan zijn opgenomen in de RP 2017-2018. De uitvoering van deze regeling is door het CvB opgedragen aan de studentendecanen van het ESA.

Studenten die door bijzondere omstandigheden, zoals genoemd onder a, b, c, d, en f verwachten studievertraging op te zullen lopen, dienen zich onverwijld, maar in ieder geval binnen vijf maanden te melden of te laten melden bij de studieadviseur van de opleiding dan wel de studentendecaan van het ESA. Indien de bijzondere omstandigheden langer dan vijf maanden gelden, heeft een latere melding consequenties voor de duur van de toelage uit het afstudeerfonds.

Ook zijn studenten verplicht, indien zij besluiten de studie (tijdelijk) te staken contact op te nemen met de studentendecaan. Ook daarvoor gelden bepaalde termijnen.

Let op: de aanvraag voor een afstudeertoelage dient uiterlijk op 31 december van het studiejaar volgend op dat waarin de bijzondere omstandigheid zich heeft voorgedaan te zijn ingediend. Voor bestuursbeurzen geldt dat de aanvraag uiterlijk voor 1 mei in het studiejaar waarin de bestuursfunctie wordt vervuld, moet zijn ingediend.  

Zie voor verdere voorwaarden de regeling zelf die te vinden is op de website van de TU/e.

Nadere informatie over financiële ondersteuning

Wet- en regelgeving: 

Inlichtingen bij:

 • ESA, tel. (040) (247) 47 47

3.6.2 Bijzondere vormen van financiële ondersteuning

Er bestaan de volgende bijzondere vormen van financiële ondersteuning. Nadere informatie hierover is te verkrijgen bij het ESA.

Particuliere fonds

Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) beheert het Studie- en Reisfonds. Het KIVI Studie- en Reisfonds keert financiële tegemoetkomingen uit aan studenten die hun afstudeerproject in het buitenland (buiten Europa) uitvoeren. Een aanvraag voor een KIVI-toelage kan alleen via ESA op individuele basis worden ingediend. Het KIVI-fonds verleent alleen eenmalige uitkeringen, waarbij als gift in het algemeen een bedrag van € 500,- niet te boven wordt gegaan. Voor het aanvragen van een KIVI-subsidie moet een student zich wenden tot ESA, tel. (040) (247) 4747, waar de voorwaarden en het aanvraagformulier te verkrijgen zijn. De aanvraag kan alleen in behandeling worden genomen als aan alle voorwaarden wordt voldaan zoals die op het aanvraagformulier zijn vermeld. Aanvragen moeten altijd via ESA worden ingediend. 

Beurzen voor studie en stage in het buitenland 

De TU/e biedt volop mogelijkheden om gedeeltelijk een studie- of stageverblijf in het buitenland te financieren. Voor informatie hierover kunnen studenten terecht bij ESA. Ook de Nuffic Beurs Opener biedt gedetailleerde informatie over beurzen en fondsen voor studie, stage en onderzoek in het buitenland (www.tue.nl/goingabroad - www.nuffic.nl - www.wilweg.nl –  www.beursopener.nl)

Fondsenboek

Het Fondsenboek (FondsenDisk 2011) bevat een adreslijst van alle particuliere fondsen op het gebied van onderwijs en cultuur. De FondsenDisk 2011 is te vinden in de leeszaal van de Centrale Bibliotheek onder code AEH00FON (bij de CD-afdeling) in het Metaforum. tel. (040) (247) 23 81.

Stichting Universiteitsfonds Eindhoven

 (Studie) verenigingen, studenten en medewerkers van de TU/e kunnen bij het UFe aanvragen indienen om projecten financieel te ondersteunen. Aan de hand van de doelstellingen van het fonds wordt bekeken of een project voor subsidie in aanmerking kan komen. Belangrijk hierbij is dat een project meerdere raakvlakken heeft met de uitgangspunten van het fonds.

Het UFe subsidieert alleen, en bij voorkeur grote, projecten waarvan meerdere studenten/medewerkers van de TU/e kunnen profiteren. Het UFe hect grote waarde aan een mogelijk international karakter van een project, de affiniteit met het bedrijfsleven en de mogelijkheid tot kennisuitwisseling. Ook wil het UFe een bijdrage leveren aan het studentenklimaat van de TU/e en de stad Eindhoven.

Nadere informatie kan worden opgevraagd via ufe@tue.nl Universiteitsfonds tel. (040) (247) 41 41

3.7 Schadevergoeding c.q. nabetaling college-/examengeld

Iemand die, als bewijs van een afgelegd examen, een getuigschrift wil ontvangen, moet hiertoe een verzoek indienen bij het CvB. Indien geconstateerd wordt, dat hij in enig jaar niet (correct) ingeschreven heeft gestaan en toch onderwijs heeft gevolgd dan wel tentamens heeft afgelegd, kan het CvB bepalen dat het getuigschrift toch wordt afgegeven, maar pas nadat het desbetreffende collegegeld dan wel examengeld is betaald.

Wie niet staat ingeschreven en gebruik maakt van onderwijs- of examenvoorzieningen is een schadevergoeding verschuldigd. Het bedrag dat betaald moet worden, is het collegegeld dat bij de juiste inschrijving verschuldigd zou zijn. Bovendien kan degene die gebruik maakt van onderwijs- of examenvoorzieningen zonder daartoe gerechtigd te zijn, strafrechtelijk worden vervolgd en op grond daarvan bestraft worden met een geldboete van de tweede categorie (op dit moment kan die boete oplopen tot € 4.100,-).

Nadere informatie over schadevergoeding c.q. nabetaling college- en examengeld 

Wetgeving: 15.2 en 15.3 WHW

Inlichtingen bij:  ESA, tel. (040) (247) 47 47