Toegang en Toelating

2.1 De opleidingen van de TU/e

De TU/e biedt onderwijs aan in de vorm van 3-jarige bacheloropleidingen en 2-jarige masteropleidingen. Meer informatie over het onderwijs in de bachelor-masterstructuur staat in Hoofdstuk 4. Het onderstaande heeft geheel betrekking op het initiële onderwijs dat de TU/e verzorgt, dat wil zeggen het onderwijs dat volgt op het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs: de bachelor- en masteropleidingen. De TU/e verzorgt echter ook postinitieel onderwijs, dat gevolgd kan worden na het met succes voltooien van een masteropleiding. Postinitiële opleidingen van de TU/e zijn de opleidingen van TIASNimbas en ontwerpersopleidingen.

Voor informatie over de bacheloropleidingen volgens het Bachelor College  die aan de TU/e kunnen worden gevolgd: zie https://www.tue.nl/studeren/tue-bachelor-college/bacheloropleidingen/  

Voor informatie over de Graduate Programs (masteropleidingen 'nieuwe stijl') die aan de TU/e kunnen worden gevolgd: zie https://www.tue.nl/studeren/tue-graduate-school/graduate-programs/

Het CROHO is een landelijk register waarin alle opleidingen die door Nederlandse instellingen van wetenschappelijk onderwijs en hoger beroepsonderwijs worden verzorgd, zijn opgenomen. Hierin is opgenomen dat de opleidingen aan de TU/e voltijds of deeltijds worden aangeboden. Een opleiding die niet in het CROHO wordt vermeld, is geen opleiding in de zin van de WHW. Het CROHO wordt beheerd door DUO

De inrichting van een opleiding blijkt uit de OER van die opleiding. (zie ook studiegids.tue.nl)

Honors Academy TU Eindhoven

De TU/e Honors Academy is voor  bachelor- en masterstudenten die op zoek zijn naar een extra uitdaging naast het reguliere studieprogramma. De Honors Academy biedt voor zowel Bachelor als Master studenten een Honors programma aan. Meer informatie over de programma’s is te vinden op de volgende pagina: educationguide.tue.nl/honorsacademy.

Meer informatie over de formele procedure voor aanmelding, selectieprocedure, toelating en beoordeling is voor Bachelor studenten terug te vinden in de OER van de bachelor opleiding. Honorsregeling voor Bachelor studenten en voor Master studente in de bijlage bij de OER van hun Master opleiding.
tue.nl/studeren/tue-bachelor-college/onderwijsstructuur/tue-honors-academy/
https://educationguide.tue.nl/programs/tue-honors-academy/bachelors-students/

Instroom schakelprogramma’s

De toelating tot aansluitende masteropleidingen van afgestudeerde hbo-ers of studenten die een wo-bacheloropleiding succesvol hebben afgerond, tot aansluitende masteropleidingen kan plaatsvinden door een schakelprogramma van max. 30 sp binnen de bacheloropleiding van de TU/e te volgen. Een student met een HBO-vooropleiding dient zich uiterlijk 1 juli (of 1 december bij instroom per 1 februari) aan te melden voor deelname aan een schakelprogramma. Voor een student met een WO-vooropleiding geldt dat zij zich uiterlijk 1 september (of 1 december bij instroom per 1 februari) kunnen aanmelden. Tussen 1 juli en 1 september dan wel tussen 1 december en 1 februari kan deze student zich inschrijven aan de ESA-balie. 

Er bestaan standaard schakelprogramma’s voor alle masteropleidingen van de TU/e met uitzondering van de masteropleidingen Biomedical Engineering en Medical Engineering. Voor deze opleidingen kan bij hoge uitzondering een maatwerk schakelprogramma worden aangeboden. Ook biedt de TU/e in ieder geval in samenwerking met de Fontys en Avans Hogescholen  zogenaamde TOP-programma aan. Deze excellentietrajecten staan open voor excellente HBO-studenten, die naast hun hbo-opleiding extra vakken doen aan de TU/e. Op deze manier kunnen zij tijdens hun hbo-opleiding (een deel van het) schakelprogramma afronden, hetgeen tijdwinst oplevert voor de deelnemende studenten. Schakelstudenten betalen een vergoeding per studiepunt per jaar (en geen collegegeld).

Schakelprogramma’s moeten zijn afgerond alvorens te kunnen instromen in een masteropleiding. Voor schakelstudenten die op of na 1 september 2012 zijn ingestroomd gold een studievoortgangseis van 75% in het eerste studiejaar. Deze eis is aangescherpt met ingang van 1 september 2016. Voor studenten die op of na 1 september 2016 zijn ingestroomd dan wel instromen in een schakelprogramma, geldt dat zij 100% van het schakelprogramma binnen de daartoe gestelde termijn (maximaal twee semesters) moeten hebben afgerond. Haalt de student dit niet, dan kan hij zich gedurende drie jaar niet inschrijven voor hetzelfde schakelprogramma of andere schakelprogramma’s die tot dezelfde bacheloropleiding behoren. 

Wanneer een student zijn schakelprogramma niet binnen een half jaar na de start ervan kan afronden en derhalve aantoonbaar nadeel ondervindt van de programmering, is het mogelijk het schakelprogramma met maximaal 15 sp uit te breiden met masteronderwijseenheden, mits de student reeds in beginsel minimaal 15 sp heeft behaald én de examencommissie van de masteropleiding hiervoor toestemming heeft verleend. De examencommissie toetst of de programmering inderdaad zo danig was dat het schakelprogramma niet in één semester kon worden afgerond en of de student de benodigde voorkennis heeft om bepaalde masteronderwijseenheden te volgen. Behaalde masteronderwijseenheden worden niet meegerekend bij het beoordelen of de student 100% van zijn schakelprogramma binnen de daartoe gestelde termijn van maximaal twee semesters heeft behaald. De masteronderderwijseenheden die de student met toestemming tijdens het schakelprogramma heeft gevolgd en behaald, gelden als vrijstelling binnen het masterprogramma. 

Meer informatie over de schakelprogramma’s en over de instroom in schakelprogramma’s is te vinden in studiegids.tue.nl of de OER van de masteropleiding.  

Nadere informatie over de opleidingen.

Wet- en regelgeving: 

 • art. 7.3, 7.3a, 7.3b, 7.3c, 7.7 en 7.13 WHW
 • art. 7.57i WHW
 • OER van de opleidingen
 • Honors Academy
 • Bestuurs- en Beheersreglement TU/e
 • Voor wat betreft het schakelprogramma: OER van de masteropleiding

Publicaties:

 • studiegids.tue.nl

Inlichtingen bij:

 • studieadviseurs van de faculteiten
 • ESA, tel. (040) (247) 47 47,  www.tue.nl/esa

2.2 Vereiste vooropleiding en bijkomende toelatingseisen voor de bacheloropleiding

2.2.1 Eisen vooropleiding bacheloropleiding

Wie zich als student of extraneus wil inschrijven voor een van de universitaire bacheloropleidingen van de TU/e moet voldoen aan een van de volgende vooropleidingseisen:

a.  vwo-diploma;

b.  hbo-getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd propedeutisch examen of propedeutische fase of afsluitend examen;

c.  wo-getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd propedeutisch examen of propedeutische fase of afsluitend examen;

d.  door de minister aangewezen diploma, al dan niet in Nederland afgegeven, dat als tenminste gelijkwaardig aan een vwo-diploma wordt aangemerkt;

e.  door het CvB aangewezen diploma, al dan niet in Nederland afgegeven, dat naar het oordeel van het CvB tenminste gelijkwaardig is aan een  vwo-diploma;

f.  colloquium doctum beschikking.

2.2.2 Eisen vakkenpakket; deficiënties

Door de minister van OCW zijn de profielen aangewezen waarop een vwo-diploma betrekking moet hebben om te kunnen worden toegelaten tot een bepaalde bacheloropleiding. Voorts zijn door de minister vakken aangewezen die deel moeten hebben uitgemaakt van het vwo-eindexamen.Voor de TU/e betekent dit dat, uitgaande van de vwo-profielen zoals die gelden per 1 augustus 2007:

 • het profiel Natuur en Techniek zonder meer toegang geeft tot alle bacheloropleidingen;
 • de profielen Natuur en Gezondheid, Economie en Maatschappij en Cultuur en Maatschappij geen toegang geven tot de TU/e bacheloropleidingen, tenzij vóór aanvang van de studie examen is gedaan in Wiskunde B (en Natuurkunde en/of Scheikunde indien van toepassing)

Ook voor bezitters van een diploma als genoemd bij 2.2.1 onder b t/m e geldt de eis van voldoende vooropleiding. Ook zij kunnen niet worden ingeschreven voordat de desbetreffende deficiëntie(s) is (zijn) opgeheven. 

2.2.3 Kennis van de Nederlandse of de Engelse taal

Wie een getuigschrift bezit dat in het buitenland (in de hierboven bij 2.2.1 onder d en e genoemde gevallen) is behaald en zich wil inschrijven in een bacheloropleiding dient aan te tonen dat hij voldoende kennis van de Nederlandse en/of Engelse taal bezit. Voor toelating tot de bacheloropleidingen Bouwkunde, Date Science, Industrial Design , Technische Informatica (majoren Software Science en Web Science), Electrical Engineering (majoren Electrical Engineering en Automotive) en Innovation Sciences (majoren Psychology and Technology en Sustainable Innovation) geldt de eis van voldoende kennis van de Nederlandse taal niet; deze opleidingen worden in het Engels verzorgd. 

NB. De opleidingen Scheikundige Technologie, Technische Natuurkunde, Technische Wiskunde en Werktuigbouwkunde worden in 2017-2018 Engelstalig.

Voor toelating tot een Engelstalige bacheloropleiding dient de student aan te tonen dat hij voldoende kennis van de Engelse taal heeft. In de OER van de bacheloropleiding zijn de eisen die aan het niveau van de Engelse taal worden gesteld, opgenomen. 

Voor toelating tot een Engelstalige masteropleiding dient de student aan te tonen dat hij voldoende kennis van de Engelse taal bezit. In de OER van de masteropleiding zijn de eisen die aan het niveau van de Engelse taal worden gesteld, opgenomen. De taaleis met betrekking tot het Engels geldt niet voor de Nederlandstalige master Science Education and Communication. De master opleiding Medical Engineering is deels Nederlands deels Engels.

ESA verzorgt cursussen in de Nederlandse en Engelse taal. Op het gebruik van de Nederlandse taal dan wel een vreemde taal in het onderwijs wordt nader ingegaan in paragraaf 4.8 van Hoofdstuk 4.

Nadere informatie over vereiste vooropleiding en bijkomende toelatingseisen voor de bacheloropleiding

Wet- en regelgeving:

 • art. 7.24 t/m 7.29 WHW; 
 • Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 april 2014 inzake de toelating tot het hoger onderwijs, bijlage A, nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs
 • colloquium doctum: zie artikel in de OER van de verschillende bacheloropleidingen

Inlichtingen bij:

 • studieadviseurs van de faculteiten;
 • ESA, tel. (040) (247) 47 47, www.tue.nl/esa
 • Centrale Commissie Toelating (040)(247) 47 47.

2.3 Toegang tot de opleiding na de propedeuse

Alle bacheloropleidingen, zoals vermeld in paragraaf 2.1, hebben een eigen propedeutische fase. Bij afronding hiervan kan de student een certificaat ontvangen. In het kader van het bindend studieadvies is bepaald dat een student tweedejaarsonderwijseenheden mag volgen en tentamens mag afleggen, wanneer hij een positief bindend studieadvies heeft ontvangen. Zie paragraaf 4.7.

Wie in het bezit is van een Nederlands of buitenlands diploma, dat volgens het CvB tenminste gelijkwaardig is aan de propedeutische fase van een bacheloropleiding, kan vrijstelling krijgen van dat examen van de betreffende bacheloropleiding.

Nadere informatie over toegang tot de opleiding na de propedeuse

Wetgeving:  art. 7.30 WHW

 

Publicaties: studiegids.tue.nl 

Inlichtingen bij: studieadviseurs van de faculteiten

                        ESA (040) (247) 47 47, www.tue.nl/esa

 

2.4 Toegang tot de universitaire lerarenopleiding

De TU/e biedt de mogelijkheid een bevoegdheid te verwerven als leraar voorbereidend hoger onderwijs (VHO) voor de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde informatica of O&O. Er zijn twee mogelijkheden:

 • een beperkte tweedegraads lesbevoegdheid kan worden behaald als onderdeel van de bacheloropleiding door het met succes afronden van de twee coherente keuzepakketten (samen 30sp) die samen vorm geven aan de zogenaamde ‘wettelijke educatieve minor’. De pakketten als zodanig zijn breed toegankelijk maar de lesbevoegdheid kan in beginsel alleen worden behaald door studenten van bachelorrichtingen die zijn genoemd in de door OCW opgestelde verwantschapstabel; Studenten kunnen ook na het afronden van zo’n bachelor de tweedegraads lesbevoegdheid behalen door deel te nemen aan de zogenaamde ‘educatieve module’. Deze is inhoudelijk gelijk aan de ‘wettelijke educatieve minor’;
 • een eerstegraads lesbevoegdheid is gekoppeld aan de masteropleiding Science Education and Communication (SEC) met specialisatie: leraar vho wiskunde, leraar vho natuurkunde, leraar vho scheikunde, leraar vho informatica en leraar vho O&O. Deze masteropleiding omvat 120 sp, met instroom in september en februari, en vanuit de TU/e bachelor met ingang van de eerste van iedere maand. Wanneer de ‘wettelijke educatieve minor’ met goed gevolg is voltooid, zijn vrijstellingen mogelijk. Daarnaast kan de (aan een bevoegdheid gelijkwaardige) bekwaamheidsverklaring worden behaald als zij-instromer of, als deelnemer aan de landelijke programma’s zoals OnderwijsTraineeShip(OTS) of Eerst de Klas (EdK), en op basis van onderdelen binnen de masteropleidingen Applied Physics, Chemical Engineering, Computer Science and Engineering en Industrial and Applied Mathematics (educational track).

De masteropleiding SEC (lerarenopleiding) is op verschillende manieren toegankelijk:

 1. Na de bachelor is de masteropleiding SEC (lerarenopleiding) direct toegankelijk vanuit de bacheloropleidingen Technische Wiskunde, Technische Natuurkunde, Scheikundige Technologie of Technische Informatica (majoren software science en web science), Industrial design en bouwkunde. Vanuit uiteenlopend andere w.o. bacheloropleidingen zoals Electrical Engineering, Mechanical Engineering en Technische bedrijfskunde is toelating mogelijk met beperkte aanvullende vakeisen die vaak binnen de master SEC kunnen worden voldaan. 
 2. Door de lerarenopleiding op te nemen binnen de master Applied Physics, Chemical Engineering, Computer Science and Engineering en Industrial and Applied Mathematics. Hiermee krijgt een student lesbevoegdheid, maar ontvangt hij niet de master titel SEC. .
 3. Via bi-diplomering waarbij de master SEC (lerarenopleiding) wordt gecombineerd met een vak-master aan de TU/e. De TU/e bi-diplomeringsregeling kent speciale afwijkende bepalingen voor de combinatie met de master SEC. De student ontvangt naast de vakmaster de master titel SEC. De totale omvang voor de bi-diplomering is afhankelijk van de vakrichting en ligt tussen de 150 – 180 sp voor de twee master studies samen.
 4. Voor studenten met een afgeronde technische/exacte masteropleiding is er een verkort programma van 1 jaar. De student komt mogelijk in aanmerking voor vrijstellingen. 

Nadere informatie over de universitaire lerarenopleiding
Flexibele inrichting binnen de educatieve minor

Het programma is onderverdeeld in modules van 15sp die met een certificaat worden afgesloten. Studenten kunnen kiezen één of meer modules in hun keuzeruimte of met toestemming van hun examencommissie in hun bachelor en/of master opleiding op te nemen.

 

Financiering:

Voor studenten van de lerarenopleiding c.q. educatieve masters bestaan een reeks van specifieke financiële regelingen.

Studenten die zich in of na september 2015 voor het eerst hebben ingeschreven voor de universitaire lerarenopleiding Master SEC in de richtingen Natuurkunde, Wiskunde of Scheikunde kunnen in aanmerking komen voor een (extra) tegemoetkoming voor studiekosten. De eenmalige tegemoetkoming bedraagt €5000. Deze tegemoetkoming wordt omgezet in een gift als de student binnen de nominale studieduur en een uitlooptermijn van een half jaar de eerstegraads bevoegdheid behaalt.  De regeling is complex en kent aanvullende voorwaarden; neem contact op met de coördinator van de opleiding (esoe.coordinator@tue.nl)

Inlichtingen over het volgen van de universitaire lerarenopleidingen en actuele informatie met betrekking tot de financiering bij de TU/e zijn te verkrijgen bij onderstaande personen. Zie ook ESOE

Nadere informatie over de universitaire lerarenopleiding

Wet- en regelgeving:      

 • art. 7.30.c WHW; 

Inlichtingen bij:  

 • Eindhoven School of Education, tel. (040)(247) 30 95
 • dr. H.J.M. Sterk (opleider wiskunde)
 • dr. PDEng L. de Putter-Smits (opleider natuurkunde)
 • ir. P.F.A.M. Janssens (opleider scheikunde)
 • drs. E. Quant (opleider O&O)
 • C.H.T.A. Brans MSc (coördinator master SEC)

2.5 Toelatingseisen masteropleidingen

Voor de inschrijving voor een van deTU/e masteropleidingen geldt als toelatingseis: 

 • de graad bachelor van de voorafgaande bacheloropleiding; met deze graad heeft de afgestudeerde zonder meer recht op toegang tot een of meerdere masteropleidingen binnen dezelfde faculteit. Wel kan het voorkomen dat wordt geëist dat een bepaalde major bij de bacheloropleidingen deel heeft uitgemaakt van de bacheloropleiding. Dit moet in de OER van de desbetreffende masteropleiding zijn opgenomen.
 • voor wie niet de graad van bachelor van de voorafgaande bacheloropleiding bezit en ook niet bezig is met de opleiding zoals bedoeld onder a., heeft een bewijs van toelating nodig, af te geven door het faculteitsbestuur.

Iedere student dient eerst zijn bachelordiploma te hebben behaald, voordat kan worden begonnen met een masteropleiding, de zogenaamde harde knip. Voor de schakelstudent geldt dat het schakelprogramma moet zijn afgerond alvorens met de masteropleiding kan worden gestart (zie ook 2.1, instroom schakelprogramma). In de OER zijn de regels inzake de 'harde knip' opgenomen. 

Het CvB heeft op grond van het bepaalde in de WHW een Regeling Toelating masteropleidingen TU/e 2016 vastgesteld, waarin wordt geregeld op welke wijze een toelatingsbewijs kan worden verkregen. Om een toelatingsbewijs te kunnen verkrijgen moet de betrokkene schriftelijk een aanvraag indienen bij de TU/e.  Dit moet gebeuren vóór de aanvang van het studiejaar waarop de aanvraag betrekking heeft, tenzij het faculteitsbestuur anders beslist. De aanvraag voor het toelatingsbewijs moet worden ingediend bij het ESA, waar ook de administratieve afhandeling van het (al dan niet) verstrekken van het toelatingsbewijs plaatsvindt. ESA verstrekt - indien aan alle voorwaarden is voldaan - namens het faculteitsbestuur het toelatingsbewijs.

Het toelatingsbewijs wordt afgegeven als de betrokkene voldoet aan de eisen voor toelating tot de masteropleiding. De eisen komen overeen met de kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden die zijn verworven bij de afronding van de voorafgaande bacheloropleiding. 

Het toelatingsbewijs is voor een beperkte tijd geldig. In het bewijs is vermeld binnen welke termijn de inschrijving voor de daarin vermelde masteropleiding moet hebben plaatsgevonden. Meer informatie over het aanmelden voor een TU/e masteropleiding voor buitenlandse studenten. 

Nadere informatie over toelatingseisen masteropleidingen

Wet- en regelgeving:

 • art. 7.30b, 7.30c, 7.30d en 7.30 WHW; 
 • Regeling toelating masteropleidingen TU/e 2016, vastgesteld door het CvB op 16 juni 2016.. 

Inlichtingen bij:

 • studieadviseurs van de faculteiten
 • ESA, tel. (040) (247) 47 47, www.tue.nl/esa