Wet versterking bestuurskracht

Op 1 januari respectievelijk 1 september 2017 wordt in fasen de Wet Versterking Bestuurskracht ingevoerd. Op deze pagina kun je lezen wat deze wet globaal inhoudt en hoe de TU/e van plan is om te gaan met de invoering van de nieuwe wet.

Hoofdlijnen

De hoofdlijnen van de Wet Versterking Bestuurskracht en de eerste voorstellen van de stuurgroep die de invoering van deze wet aan de TU/e begeleidt staan beschreven in de Engelstalige notitie “The Reinforcement of Administrative Clout Act: Proposals of the Steering Committee” van 26 april 2017. Je vindt deze als download bij deze pagina.

Documenten

Naar aanleiding van de met diverse organen gevoerde discussies over deze voorstellen is extern juridisch advies ingewonnen en is ook een vraag voorgelegd aan de NVAO. Het naar aanleiding hiervan uitgebrachte juridisch advies kun je lezen in de download “Advies opleidingscommissies”, het antwoord van de NVAO in de download “Reactie op vraag over Wet Versterking Bestuurskracht”. Beide documenten dateren van 8 juni 2017.

Het bestand “Overzicht instemmingsrechten OER” laat zien hoe onder de nieuwe wet de instemmingsrechten met betrekking tot de Onderwijs- en Examenregeling verdeeld zijn over de faculteitsraden en de opleidingscommissies.

Stand van zaken

De huidige stand van zaken vind je in de brief van het College van Bestuur aan de Faculteitsbesturen van 3 juli 2017 (bestand “CvB brief WVB FB’s”).

Op basis van deze brief zijn in juli 2017 enkele informatiesessies voor facultaire medewerkers en studenten gehouden (ondersteunend personeel respectievelijk leden van de facultaire medezeggenschap). De in deze sessies gehouden presentatie vind je in het bestand “Info WVB NL”.

Vervolg

De in de CvB-brief en de presentatie vervatte informatie hebben op dit moment de status van voorgenomen besluiten. Hierover zal in de loop van september 2017 nog worden gesproken met de Universiteitsraad, de faculteitsraden, de Adviescommissie Bacheloronderwijs, het Studenten Advies Orgaan, het Overleg Opleidingsdirecteuren en het Overleg Graduate School. Daarna zal definitieve besluitvorming plaatsvinden. De informatie op deze pagina is daarom nog onder voorbehoud.