Restitutie collegegeld

Je schrijft je in beginsel in voor een volledig studiejaar. Je kunt jouw inschrijving gedurende het studiejaar ook zelf weer beëindiging via Studielink . Let hier bij wel op de volgende zaken:

  • Uitschrijven met terugwerkende kracht is niet mogelijk. Schrijf je daarom je zo snel mogelijk uit via Studielink.
  • Uitschrijving vindt altijd plaats in de maand volgend op jouw uitschrijfverzoek. Bijvoorbeeld wanneer je jouw verzoek indient op 19 januari 2011, word je uitgeschreven per 1 februari 2011.

Restitutie collegegeld bij verzoek tot uitschrijving

Het collegegeld voor de resterende maanden wordt terugbetaald op het rekeningnummer dat je in Studielink opgeeft.

Hierbij wordt ook rekening gehouden met de eventueel nog te innen termijnen in geval van gespreide betaling.

Je hebt recht op terugbetaling van een twaalfde deel van het collegegeld voor elke maand die het studiejaar na beëindiging van de inschrijving nog duurt. Bijvoorbeeld: je wilt je uitschrijven per 1 december 2017. Dit betekent dat je in november via Studielink aan ESA moet laten weten dat je wilt stoppen met de studie en je dus wilt laten uitschrijven. ESA beëindigt de inschrijving per 1 december 2017 en restitueert 9/12 van het reeds betaalde collegegeld (mits het collegegeld reeds volledig was betaald).

Wanneer je inschrijving wordt beëindigd met ingang van 1 juli of 1 augustus kun je geen aanspraak maken op restitutie van collegegeld over die maanden.