Erkende persoonlijke omstandigheden

Gezien het bindende karakter van het studieadvies is het noodzakelijk om persoonlijke omstandigheden tijdig te melden.

Wat zijn persoonlijke omstandigheden?

Onder persoonlijke omstandigheden wordt verstaan ziekte, zwangerschap, functiestoornissen (lichamelijk, zintuiglijk, of andere), psychische omstandigheden en bijzondere familieomstandigheden.

  Wat moet je wanneer doen?

  Heb je te maken met persoonlijke omstandigheden die tot studievertraging (kunnen) leiden? Om ervoor te zorgen dat de examencommissie je persoonlijke omstandigheden betrekt in haar besluit over je bsa, moet je het volgende doen:

  1. Meld je persoonlijke omstandigheden zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 20 werkdagen bij je studieadviseur.
  2. Maak na verwijzing door je studieadviseur een afspraak met de studentendecaan. Let op: hier gelden deadlines voor, die afhankelijk zijn van wanneer je persoonlijke omstandigheden zijn ontstaan.
   • Zijn je omstandigheden ontstaan in Q1, Q2 of Q3? Maak dan zo snel mogelijk maar uiterlijk 30 mei een afspraak.
   • Zijn je omstandigheden ontstaan in Q4? Maak dan uiterlijk 30 juni een afspraak.
   • Zijn je omstandigheden na 30 juni ontstaan? Maak dan binnen 10 werkdagen na het ontstaan van de omstandigheid een afspraak met de studentendecaan.
  3. Dien na je afspraak met de studentendecaan zelf een verzoek tot uitstel van het bsa in bij de examencommissie van jouw opleiding.
  4. Stuur na je afspraak met de studentendecaan bewijsdocumenten van je persoonlijke omstandigheden door naar de Commissie Persoonlijke Omstandigheden (CPO@tue.nl).

  Hieronder geven we je meer uitleg over de verschillende stappen.

  Advies

  De Commissie Persoonlijke Omstandigheden (CPO), waar de studentendecaan deel van uitmaakt, zal vervolgens de omstandigheid toetsen en de examencommissie van je opleiding adviseren over jouw BSA. Wanneer de examencommissie besluit de persoonlijke omstandigheid te erkennen, kan dit leiden tot een uitgesteld BSA.
  Indien je te maken hebt met een erkende persoonlijke omstandigheid, kan de examencommissie het BSA dus in voorkomende gevallen met een jaar uitstellen. Het is daarom van het grootste belang dat je zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 20 werkdagen melding maakt van mogelijke oorzaken die kunnen leiden tot studievertraging.

   Melden bij studieadviseur binnen 20 werkdagen en afspraak maken met studentendecaan

   Wanneer je denkt dat je door persoonlijke omstandigheden studievertraging gaat oplopen, dien je dit tijdig (binnen 20 werkdagen na de constatering van de omstandigheid) te melden bij je studieadviseur en, na verwijzing door je studieadviseur, bij de studentendecaan. Je kunt een afspraak maken met de studentendecaan via de website. Zo is er nog voldoende tijd om, in overleg met de studieadviseur en de studentendecaan, een plan op te stellen om de studievertraging zoveel mogelijk te beperken.

   Niet gemeld is niet geteld: achteraf melden heeft geen invloed meer op het bsa. Het is daarom van het grootste belang dat je zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 20 werkdagen melding maakt van mogelijke oorzaken die kunnen leiden tot studievertraging.

   De TU/e gaat vertrouwelijk om met alle meldingen van persoonlijke omstandigheden. Mocht er iets spelen dan kun je dat dus gerust melden.

    Verzoek indienen bij de examencommissie en bewijs sturen naar de Commissie Persoonlijke Omstandigheden (CPO)

    Na je afspraak met de studentendecaan, dien je een verzoek tot uitstel van het bsa in bij de examencommissie van jouw opleiding. Om tot een besluit te komen, vraagt de examencommissie de Commissie Persoonlijke Omstandigheden (CPO) om advies. Deze commissie, waar de studentendecaan deel van uitmaakt, kijkt naar de aard van de omstandigheden en of deze de studievertraging veroorzaakt hebben. De CPO zal je daarom vragen om informatie (bewijsstukken) aan te leveren, bijvoorbeeld bewijs van een operatie of een diagnose van een functiebeperking. Je kunt bewijsstukken indienen via cpo@tue.nl. Op basis van deze stukken brengt de CPO een advies uit aan de examencommissie over mogelijk uitstel.

    Als bewijsdocumenten van je persoonlijke omstandigheid, worden de volgende documenten gevraagd:

    • Bij (chronische) ziekte, functiebeperking, psychische omstandigheden, zwangerschap: een verklaring van een arts, psycholoog of verloskundige waaruit de periode blijkt waarin de omstandigheden optraden.
    • Bij bijzondere familie omstandigheden: schriftelijke bewijsstukken (bijvoorbeeld echtsscheidingspapieren, overlijdensbericht, medische verklaring)

    Uitstel van het bsa

    Als er een verband tussen de (persoonlijke) omstandigheden en je studievertraging is vastgesteld, kan de examencommissie beslissen om het bsa met een jaar uit te stellen. Je kunt je studie dan voortzetten. Je examencommissie stelt aan het begin van het tweede jaar vast wat je nieuwe bsa-norm wordt. Aan het einde van het tweede jaar krijg je dan opnieuw een bindend studieadvies.