Voorwaarden

Voorwaarden in het kort

Een toelage uit het Profileringsfonds is mogelijk als je tijdens de 3 jaar van je bachelor of de 2 jaar van je master vertraging hebt opgelopen door bijzondere omstandigheden en je daardoor niet kunt afstuderen binnen de periode dat je studiefinanciering ontvangt. Je moet voor je studie aanspraak hebben of hebben gehad op studiefinanciering. Studiefinanciering volgens het nieuwe studiefinancieringsstelsel bestaat uit een lening, eventueel aanvullende beurs en studentenreisproduct.

Zie de Regeling Profileringsfonds 2022-2023 voor een uitgebreide toelichting op de voorwaarden.

Onderstaande tekst is een uitwerking van de Regeling Profileringsfonds.

Bijzondere omstandigheden

Als bijzondere omstandigheden voor een toelage uit het Profileringsfonds gelden onder andere:

  1. Ziekte
  2. Functiebeperking
  3. Zwangerschap
  4. Bijzondere familieomstandigheden
  5. Activiteiten in het kader van organisatie en bestuur ten behoeve van de TU/e zoals: lidmaatschap van de U-raad, van een opleidingscommissie, faculteitsraad en faculteitsbestuur.
  6. Het lidmaatschap van een bestuur van een studentenorganisatie zoals benoemd in bijlage 2 van de Regeling Profileringsfonds.
  7. Onderwijskundige overmacht: omstandigheid dat de opleiding zo is ingericht dat de student redelijkerwijze niet in staat is geweest het afsluitend examen met goed gevolg af te leggen binnen de nominale studieduur.
  8. Het combineren van studie met o.a. sport/cultuur/ondernemerschap op topniveau (een zogenaamde duale carrière).

DUO

Bij een (chronische) ziekte of functiebeperking, vraag je eerst 1 extra jaar studiefinanciering aan bij DUO via de studentendecaan. Ben je daarna nog steeds vertraagd, vraag dan een toelage uit het Profileringsfonds aan.