Voorzieningen en Aanpassingen

We hebben binnen de TU/e een aantal algemene voorzieningen om het studeren met een functiebeperking beter te laten verlopen. Zo is er in een aantal zalen en vergaderruimtes een ringleiding beschikbaar en zijn het terrein en de gebouwen bijna geheel toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Daarnaast bekijken we samen met jou welke aanpassingen er nodig zijn, zoals aanpassing van je studieprogramma, extra tentamentijd, een andere manier van het maken van tentamens of extra ondersteuning op het gebied van studievaardigheden. Deze aanpassingen kun je met de studentendecaan bespreken.

Om gebruik te kunnen maken van bepaalde voorzieningen, moet je soms een bewijsstuk kunnen overleggen. Het gaat dan meestal om een recente medische verklaring of een verklaring van een psycholoog of een orthopedagoog van een BIG-, NIP- of NVO-geregistreerd testbureau. Uit de verklaring moet blijken vanaf wanneer er sprake is van de functiebeperking, chronische ziekte of psychische klachten en een schatting van de mate en de duur ervan.
 

Onderwijs- en examenregeling (OER)

Iedere student zal tijdens zijn of haar opleiding tentamens moeten afleggen. Voor de meeste studenten betekent dit dat zij gewoon kunnen deelnemen aan de reguliere manier van toetsing. Voor studenten met een functiebeperking, chronische ziekte of psychische klachten kan het echter zo zijn dat de reguliere manier van toetsing niet voldoet. In die gevallen moet naar een alternatief gezocht worden of moeten er specifieke aanpassingen worden gedaan.

Elke faculteit heeft in zijn Onderwijs- en Examenregeling (OER) opgenomen op welke wijze lichamelijk of zintuiglijk gehandicapte of chronisch zieke studenten redelijkerwijs in de gelegenheid moeten worden gesteld om tentamens af te kunnen leggen. De Examencommissie is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van de toetsen en tentamens, maar zij ziet er tevens op toe dat jouw studieprogramma aan de eindtermen van de opleiding voldoet om te kunnen afstuderen. Om die reden is het tevens haar taak er voor te zorgen dat de gevraagde aanpassingen geen afbreuk doen aan de eisen die het ‘normale’ onderwijsprogramma stelt. De studentendecaan kan je helpen met het doen van aanvragen bij de Examencommissie.