Bestuursbeurs

Voor een bestuursbeurs komen alle voltijd TU/e-studenten in aanmerking die recht hebben of hebben gehad op studiefinanciering, mits voldaan is aan de voorwaarden voor een bestuursbeurs.

Het gaat dan dus om prestatiebeursstudenten, maar ook studenten die een verkorte opleiding volgen (hieronder wordt verstaan een schakelprogramma met een daarop volgende Masteropleiding), studenten die rechtstreeks in de Master instromen en studenten die geen recht meer hebben op studiefinanciering van de Dienst Uitvoering Onderwijs.

Ook buitenlandse studenten, die geen aanspraak kunnen maken op studiefinanciering, kunnen in aanmerking komen voor een bestuursbeurs.

Onderstaande tekst is een uitwerking van de Regeling Profileringsfonds 2019-2020. Deze staat in de studiegids.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een bestuursbeurs, moet je in elk geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je gaat in het studiejaar 2019-2020 een bestuursfunctie vervullen bij een organisatie die valt onder één van de koepels van studentenverenigingen (zie Bijlage 2 Regeling Profileringsfonds 2019-2020)
 • Je ontvangt voor je bestuursfunctie geen vergoeding, hetzij van de desbetreffende vereniging, hetzij anderszins
 • Je bent aan de TU/e ingeschreven als voltijdstudent en bent feitelijk studerend
 • Aan jou is nog geen graad verleend en je bent wettelijk collegegeld verschuldigd
 • Je hebt aanspraak of zou aanspraak hebben gehad op studiefinanciering (of je bent een buitenlandse student die geen aanspraak kan maken op studiefinanciering)
 • Je hebt, voordat je met je bestuursfunctie begint, aan de TU/e je P-diploma/alle eerstejaarsvakken behaald (dit geldt niet voor studenten van de verkorte opleiding en voor studenten die rechtsreeks in de Masteropleiding instromen)
 • Je hebt, op het moment dat je met je bestuursfunctie begint, minimaal 75% van het voor jou op dat moment nominaal haalbare aantal studiepunten behaald.

  Voorbeeld: Vanaf je 1ste inschrijving aan de TU/e tot de 1ste dag van de maand waarin je je bestuursfunctie start moet je 75% van het nominaal te behalen aantal ects hebben gehaald. Dus als je op 1 september 2015 gestart bent aan de TU/e en je begint op 1 juli 2018 met je bestuursfunctie dan had je 34 maanden (inschrijfduur) x 5 ects (nominaal per maand) = 170 ects x 75% = 127,5 ects minimaal moeten halen.

  Als er tijdens je studie sprake is geweest van bijzondere omstandigheden waarvoor een afstudeertoelage (Profileringsfonds) dan wel een verlenging van de Prestatiebeurs door DUO is toegekend en waardoor je niet aan deze 75%-eis voldoet, maak dan voordat je een aanvraag voor een bestuursbeurs doet, een afspraak met een studentendecaan van ESA.
 • Je hebt, als je de verkorte opleiding doet of rechtstreeks in de Master bent ingestroomd, minimaal 20 ECTS behaald voordat je met je bestuursfunctie begint. Daarnaast geldt ook bovengenoemde eis van 75%