Profileringsfonds

Een toelage uit het Profileringsfonds is mogelijk als je tijdens je studie vertraging hebt opgelopen door bijzondere omstandigheden en niet kunt afstuderen binnen de periode waarin je gemengde studiefinanciering ontvangt. Dit is de periode waarin je recht hebt op basisbeurs, OV-studentenkaart, eventueel een aanvullende beurs en een aanvullende lening.

Bijzondere omstandigheden

Als bijzondere omstandigheden voor een toelage uit het Profileringsfonds gelden onder andere:

  1. Ziekte
  2. Functiebeperking
  3. Zwangerschap
  4. Bijzondere familieomstandigheden
  5. Activiteiten in het kader van organisatie en bestuur ten behoeve van de TU/e zoals: lidmaatschap van de U-raad, van een opleidingscommissie, faculteitsraad en faculteitsbestuur.
  6. Onderwijskundige overmacht: omstandigheid dat de opleiding zo is ingericht dat de student redelijkerwijze niet in staat is geweest het afsluitend examen met goed gevolg af te leggen binnen de periode van gemengde studiefinanciering. Dit is de periode van de prestatiebeurs.
  7. Topsport

Bij een (chronische) ziekte of functiebeperking is ook verlenging van studiefinanciering mogelijk. Informatie hierover kun je krijgen bij het ESA. Ook kun je een aanvraagformulier downloaden van de website van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Buitenlandse studenten kunnen alleen bij ziekte aanspraak maken op een toelage uit het Profileringsfonds.

Meldingsplicht

Er is een meldingsplicht van bijzondere omstandigheden binnen vijf maanden nadat de bijzondere omstandigheid zich heeft voorgedaan. Ook de aanvraag dient voor een bepaalde datum te worden ingediend. Houd daar dus rekening mee!

De meldingsplicht geldt niet voor studenten met een functiebeperking of chronische ziekte. Daarvoor gelden andere regels. Neem contact op met de studentendecaan bij het ESA.