Aanvraagprocedure

Het aanvraagformulier lever je in, mét bewijsstukken bij het ESA. De studentenadviseurs behandelen namens het College van Bestuur alle aanvragen en nemen binnen acht weken na het indienen van een aanvraag een beslissing. Van de beslissing word je schriftelijk op de hoogte gebracht.

Hardheidsclausule

Indien sprake is van andere dan de in de regeling genoemde bijzondere omstandigheden, die gelet op de regeling niet zouden worden gehonoreerd en zouden leiden tot onbillijkheden van overwegende aard, kan het College van Bestuur, gehoord de studentendecanen, afwijken van het vorenstaande.

Bezwaar

Voordat een besluit tot afwijzing van de aanvraag wordt genomen, ontvang je een voornemen tot afwijzing. Hierop kun je binnen twee weken reageren. Daarna wordt het besluit genomen.

Ben je het niet eens met dat besluit, dan kun je binnen zes weken na bekendmaking van het besluit bezwaar maken door indiening van een bezwaarschrift bij het College van Bestuur. Je kunt het bezwaarschrift inleveren bij of opsturen naar ESA, Postbus 513, 5600 MB Eindhoven.

In je bezwaarschrift geef je aan waarom je het niet eens bent met het besluit. Je dateert het bezwaarschrift en voorziet het van je handtekening. Stuur ook een kopie van het besluit mee.

Overgangsbepalingen

Reeds toegekende aanspraken die gunstiger zijn dan bij toepassing van de huidige of een toekomstige regeling, blijven ongewijzigd van kracht.

Topsport

Een aanvraag voor een financiële tegemoetkoming in verband met topsport dien je in op het moment dat je daarvan gebruik wil maken of zo veel eerder als je wenselijk vindt.

Uiteraard dient er sprake te zijn van studievertraging. Bij de aanvraag voeg je een verklaring van het NOC*NSF of het regionaal Olympisch netwerk bij. Voeg ook een verklaring van de Dienst Uitvoering Onderwijs bij over de hoogte van de studiefinanciering op de datum van de aanvraag.