Hoogte toelage

Vaststellen van de toelage

Als je tijdens een studiejaar vertraging oploopt, zal de studentendecaan bij de behandeling van jouw aanvraag vaststellen of de omstandigheden en vertraagde periode kunnen worden erkend. De vertraging die door bijzondere omstandigheden is ontstaan wordt uitgedrukt in erkende maanden. Bij het vaststellen van het aantal erkende maanden wordt rekening gehouden met de duur van de bijzondere omstandigheid, de werkelijke opgelopen studievertraging gelet op de onderwijsprogrammering en de tijd waarin de studievertraging kan worden ingelopen. Alleen voor erkende maanden kun je een toelage uit het Profileringsfonds krijgen.

Het aantal toe te kennen erkende maanden wordt individueel beoordeeld. Er gelden echter maximumtermijnen bij:

  • Zwangerschap: 4 maanden
  • Lidmaatschap opleidingscommissie/faculteitsraad/universiteitsraad: maximaal 1 maand per studiejaar.
  • Topsport: 12 maanden voor de totale inschrijvingsperiode aan de TU/e.
  • Bestuursbeurs: 9 maanden per studiejaar, gemaximeerd tot 14 maanden voor de totale inschrijvingsperiode aan de TU/e.

Hoogte toelage

Eén erkende maand is gelijk aan € 426,87 (collegejaar 2019-2020) voor studenten die in aanmerking komen voor een bestuursbeurs. Studenten die in aanmerking komen voor een afstudeertoelage ontvangen € 299,72. Deze bedragen kunnen worden aangevuld met 69% van de aanvullende beurs wanneer een student daar recht op heeft. Voor buitenlandse studenten geldt hetzelfde bedrag. Zie ook de Regeling Profileringsfonds 2019-2020.

Financiële ondersteuning uit het Profileringsfonds (WHW 7.51) is gedefiscaliseerd. Dat betekent dat de toelage een gift is en niet bij de Belastingdienst als inkomen hoeft te worden opgegeven.

Bezwaar

Ben je het niet eens met het voornemen tot afwijzen van je aanvraag door de studentendecaan  dan kun je binnen twee weken reageren op dit voornemen. Daarna wordt het besluit genomen. Reageer je niet dan wordt het voornemen na twee weken een besluit. Ben je het niet eens met het besluit, dan kun je binnen zes weken na bekendmaking van het besluit bezwaar maken door indiening van een bezwaarschrift bij het College van Bestuur. Je kunt het bezwaarschrift indienen via het digitale klachtenformulier op de website:

https://studiegids.tue.nl/organisatie/regelingen-en-gedragscodes/klachten-en-geschillen/