Op tijd melden

Ondervind je problemen of belemmeringen, dan is het belangrijk dat je hier tijdig melding van maakt, bij voorkeur voor of bij aanvang van je opleiding of bij het ontstaan van een functiebeperking. Ook al heb je op het moment nog geen hulp of advies nodig, dit kan achteraf moeilijkheden besparen als blijkt dat je toch studievertraging oploopt.

Periode

Als je gaat studeren en je hebt een functiebeperking meld je dan drie maanden voordat het onderwijs begint bij ESA. Het kan echter ook gebeuren dat je gedurende je studie te maken krijgt met een functiebeperking. In dat geval dien je zo snel mogelijk (maar niet later dan 2 maanden na het ontstaan van de functiebeperking) hiervan melding te maken bij de studentendecaan en de studieadviseur.

Vereiste documenten

Als je gebruik wilt maken van bepaalde voorzieningen zal het nodig zijn dat je “bewijsstukken” overlegt. Meestal betreft het hier een recente medische verklaring of een verklaring van een psycholoog of een orthopedagoog van een BIG, NIP of NVO geregistreerd testbureau. Uit de verklaring moet blijken vanaf wanneer er sprake is van een functiebeperking en een schatting van de mate en de duur van de functiebeperking.