Studiefinanciering

Bij studievertraging door een functiebeperking kun je aanspraak maken op aanvullende voorzieningen wat betreft de studiefinanciering. Dit is in de Wet Studiefinanciering 2000 (WSF 2000) geregeld. Voor het aanvragen van deze voorzieningen kun je contact opnemen met ESA. De mogelijkheden staan hieronder in het kort op een rij. 

Recht op een jaar extra studiefinanciering

Wanneer je aanzienlijke studievertraging oploopt door een lichamelijke, zintuiglijke, of andere functiebeperkende stoornis, dan heb je recht op een jaar extra studiefinanciering (basisbeurs en eventueel aanvullende beurs).  

Recht op overschrijding van de maximale leeftijdsgrens

Wanneer je voor je 30e met studeren bent begonnen en je op je 30e nog studiefinancieringrechten hebt, dan blijven deze geldig, mits je de studiefinanciering na je 30e niet onderbreekt. Onderbreken op grond van ziekte of zwangerschap mag wel. Van belang is dat je aantoonbaar onmiddellijk na de ziekte of zwangerschap de studie weer hervat. 

Recht op omzetten gehele prestatielening in een gift

Wanneer je tijdens je studie voor tachtig procent of meer arbeidsongeschikt wordt, heb je recht op het omzetten van je gehele prestatiebeurs in een gift. Dit geldt ook wanneer deze situatie zich ná het eerste jaar van studie voordoet.

Studiefinanciering bij niet (tijdig) afstuderen

Als je door overmacht niet of niet binnen de diplomatermijn met goed gevolg je afsluitend examen aflegt, dan zijn er een aantal mogelijkheden. Hieronder worden deze mogelijkheden nader toegelicht.

Recht op verlenging van de diplomatermijn
Wanneer je door een bijzondere omstandigheid van tijdelijke aard de diplomatermijn van 10 jaar niet haalt, heb je recht op verlenging van deze diplomatermijn met de duur van die vertraging. Wanneer je door een bijzondere omstandigheid van structurele aard de diplomatermijn van 10 jaar niet haalt, heb je recht op verlenging van deze diplomatermijn met een maximale duur van 60 maanden. 

Recht op omzetting van de hele prestatielening in een gift
Wanneer je door bijzondere omstandigheden van structurele aard niet in staat bent met goed gevolg het afsluitende examen af te leggen, heb je recht op omzetting van je hele prestatiebeurs in een gift.

Recht op nieuwe studiefinanciering voor een nieuwe studie
Als je gedwongen bent te stoppen met je studie vanwege een bijzondere omstandigheden van structurele aard, dan heb je recht op nieuwe studiefinanciering voor een studie die wel past binnen jouw mogelijkheden. Je hele prestatiebeurs voor de afgebroken studie wordt dan omgezet in een gift.