Voorzieningen en Aanpassingen

Er is binnen de TU/e een aantal standaardvoorzieningen om het studeren met een functiebeperking beter te laten verlopen. Zo zijn er bijvoorbeeld ringleidingen in een aantal zalen en vergaderruimtes en zijn het terrein en de gebouwen bijna geheel toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Naast de standaardvoorzieningen is het vaak nodig dat er per individuele student aandacht besteed wordt om een bepaalde aanpassing te realiseren, bijvoorbeeld aanpassing van je studieprogramma, de manier waarop je tentamens aflegt of extra ondersteuning op het gebied van studievaardigheden. Dit soort en andere specifieke aanpassingen, kun je met de studentendecanen van ESA bespreken.

Voorbeelden van voorzieningen en aanpassingen

Per individu moet worden nagegaan welke voorzieningen en aanpassingen gewenst dan wel noodzakelijk zijn. Ter illustratie worden hieronder enkele voorbeelden gegeven van aanpassingen en voorzieningen die mogelijk zijn.

Voor studenten met klachten op het gebied van dyslexie is het vaak mogelijk extra tentamentijd te krijgen. Ook kan gedacht worden aan tentamens in een groter lettertype.

Voor studenten met een stoornis in het autistisch spectrum kunnen afspraken gemaakt worden omtrent extra begeleiding zowel op het gebied van de studie alsook op het gebied van het persoonlijk functioneren.

Voor studenten met auditieve beperkingen zijn er in diverse collegezalen ringleidingen aanwezig.

In alle gevallen worden aanvragen voor voorzieningen individueel beoordeeld, zodat er maatwerk geleverd kan worden.

Onderwijs- en examenregeling (OER)

Iedere student zal tijdens zijn/haar opleiding tentamens moeten afleggen. Voor de meeste studenten betekent dit dat zij gewoon kunnen deelnemen aan de reguliere manier van toetsing. Voor studenten met een functiebeperking kan het echter zo zijn dat de reguliere manier van toetsing niet voldoet. In die gevallen moet naar een alternatief gezocht worden of moeten er specifieke aanpassingen worden gedaan.

Elke faculteit heeft in zijn Onderwijs- en Examenregeling (OER) opgenomen op welke wijze lichamelijk of zintuiglijk gehandicapte of chronisch zieke studenten redelijkerwijs in de gelegenheid moeten worden gesteld om tentamens af te kunnen leggen. De Examencommissie is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van de toetsen en tentamens, maar zij ziet er tevens op toe dat jouw studieprogramma aan de eindtermen van de opleiding voldoet om te kunnen afstuderen. Om die reden is het tevens haar taak er voor te zorgen dat de gevraagde aanpassingen geen afbreuk doen aan de eisen die het ‘normale’ onderwijsprogramma stelt. De studentendecaan van ESA kan je helpen met het doen van aanvragen bij de Examencommissie.