Wettelijke Regelingen

In de wet zijn regelingen vastgelegd die mensen met een functiebeperking ondersteunen en helpen om op een zo normaal en gelijkwaardig mogelijke manier in de samenleving te kunnen functioneren. Veelal hebben die regelingen betrekking op financiële aangelegenheden. Hieronder staan een aantal belangrijke wettelijke regelingen vermeld.

Studiehulpmiddelen

Het betreft het recht op hulpmiddelen die je in staat stellen om te studeren. Om recht te hebben op studiehulpmiddelen moet je altijd aan nadere voorwaarden voldoen. Vanaf 1 januari 2006 zijn daarvoor vergoedingen mogelijk via de  wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA).

De uitvoerende instantie voor de WIA is UWV. De aanvraag loopt via het dichtstbijzijnde UWV-kantoor van de gemeente waar je staat ingeschreven. De UWV bepaalt de soort, de vorm en de mate van de voorziening. Verstrekking van de vergoeding altijd aanvragen vóór de aanschaf van het hulpmiddel.
Soms wordt een medische verklaring gevraagd. Een keuring door een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige maakt deel uit van de procedure.

Wajong

De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong ) is een speciale wet voor jongeren die arbeidsongeschikt zijn.

Deze wet geldt ook voor studenten onder de volgende voorwaarden: Studenten die: op hun 17e verjaardag (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn, of na hun 17e verjaardag (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt worden en in het jaar daaraan voorafgaand ten minste 6 maanden hebben gestudeerd, kunnen in aanmerking komen voor een Wajong.

Deze wet kent vele specifieke eisen en regelingen. Indien je er meer over wilt weten, kun je contact opnemen met de studentendecaan of je kunt kijken op de website van Handicap en Studie of in de folders ‘Uitkering voor jonggehandicapten’ en ‘Zekerheid bij arbeidsongeschiktheid jonggehandicapten’ van de UWV.

Het PGB (Persoonsgebonden Budget)

Als je hulp nodig hebt van externe instanties, maar zelf wilt bepalen door wie die hulp wordt verleend, kun je een Persoonsgebonden Budget (PGB) aanvragen.

Dit PGB is een geldbedrag waarmee je zelf hulp kunt ‘inkopen’. Iedereen die langer dan drie maanden hulp of begeleiding nodig heeft en in Nederland woont, kan het PGB aanvragen via het zorgkantoor in de regio.

Door een commissie wordt bepaald welke hulp je uiteindelijk precies nodig hebt en wat de soort en de hoogte van je PGB wordt. De belangenvereniging ‘Per Saldo’ geeft informatie en advies over het PGB.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) verplicht de gemeente om ervoor te zorgen dat mensen met een functiebeperking zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven. De WVG kan (langdurige) voorzieningen toekennen op het gebied van wonen, hulpmiddelen (waaronder bijv. rolstoelen) en vervoer. Aanvragen in het kader van de WMO moeten ingediend worden via de dienst Sociale en Economische Zaken.

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

In de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is vastgelegd op welke voorzieningen je recht hebt in het kader van de zorg, als deze zorg niet zelf verricht kan worden als gevolg van een functiebeperking.

Hieronder verstaat men ‘voorzieningen tot behoud, herstel of ter bevordering van de arbeidsgeschiktheid of strekkende tot verbetering van de levensomstandigheden, alsmede de maatschappelijke dienstverlening’.

In dit verband kan bijvoorbeeld gedacht worden aan psychische hulpverlening door zelfstandig gevestigde therapeuten die opgenomen zijn in het register Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG).