Studiefinanciering

Overzicht maatregelen studiefinanciering per 1 september 2015

DUO besteedt op haar website ook aandacht  aan de wijzigingen in het stelsel van studiefinanciering.

Basisbeurs wordt lening

De basisbeurs wordt afgeschaft. Je kunt het bedrag voortaan lenen bij DUO. Daarmee vervalt ook het verschil tussen uitwonend en thuiswonend: alle studenten krijgen hetzelfde budget. Je kunt zelf bepalen welk bedrag je leent tot een maximum van ongeveer €1000,= per maand. (exacte bedrag wordt later bekend gemaakt).

De aanvullende beurs wordt hoger

De aanvullende beurs gaat omhoog. Studenten met minder draagkrachtige ouders hebben nu recht op een aanvullende beurs. Die aanvullende beurs blijft gewoon bestaan. Vanaf 1 september 2015 wordt de maandelijkse aanvullende beurs ruim € 100,- hoger. De aanvullende beurs blijft een gift bij het behalen van een afsluitend diploma binnen de diplomatermijn.

Gevolgen voor huidige bachelor studenten

  • Studenten die nu in de bachelor fase zitten en zich op of na 1 september 2015 inschrijven in een master vallen onder de nieuwe studiefinancieringsregels. Zij gaan per 1 september 2015 lenen en ontvangen geen beurs meer.
  • Bachelor studenten die tot 1 september 2015, 3 jaar Prestatiebeurs hebben ontvangen krijgen deze beurs bij het behalen van de bachelor definitief omgezet in een gift.
  • Bachelor studenten die tot 1 september 2015, 4 of 5 jaar Prestatiebeurs hebben ontvangen krijgen de volledige Prestatiebeurs omgezet in een gift als zij binnen de diplomatermijn (10 jaar termijn) een masterdiploma behalen.
  • Bachelor studenten die per 1 september 2015 aan hun 4e bachelor jaar beginnen ontvangen per 1 september 2015 geen Prestatiebeurs meer, maar kunnen alleen nog lenen.
  • Master studenten die vóór 1 september 2015 in de master waren ingeschreven behouden hun 'oude rechten’.

Studentenreisproduct

Het studentenreisproduct blijft bestaan. Studenten kunnen nog steeds kiezen voor vrij reizen in het weekeinde of door de week. Je hebt recht op het studentenreisproduct gedurende 6 jaar. Bij het behalen van een diploma worden de kosten van het reisproduct omgezet in een gift.

Meer tijd om af te lossen

De verplichte aflosfase gaat met ingang van 1 januari 2016 van 15 jaar naar 35 jaar. Wie minder verdient dan het minimumloon hoeft niet af te lossen. Bovendien hoef je maandelijks nooit meer dan 4% van het extra inkomen boven het minimumloon terug te betalen. Dit is nu maximaal 12%. Vervroegd aflossen is altijd mogelijk

Er kunnen tijdelijke afbetalingspauzes worden ingelast (jokerjaren) van 5 jaar in totaal.

Bijverdiengrens wordt afgeschaft

Studenten die onder het nieuwe stelsel van studiefinanciering vallen, mogen vanaf 1 september 2015 onbeperkt bijverdienen. Dit betekent dat de bijverdiengrens in het kalenderjaar 2015 pas ná 1 september mag worden overschreden.

Kwijtschelding wegens medische omstandigheden

Studenten die onder het nieuwe stelsel van studiefinanciering vallen en door medische omstandigheden (ook functiebeperking) studievertraging oplopen, behouden het recht op een jaar extra studiefinanciering. Nieuw is dat ze een kwijtschelding krijgen van maximaal € 1.200,-, als het diploma binnen 10 jaar wordt gehaald na de start van de studie (bachelor of master). De aanvraag gaat via de studentendecaan.