Toetsen en beoordelen

Op de TU/e wordt een grote variatie aan toetsvormen toegepast zoals bijvoorbeeld schriftelijke toetsen, presentaties, ontwerpen of rapporten die worden beoordeeld. De toetsvorm die gekozen wordt, is afhankelijk van wat er wordt getoetst en waarom er wordt getoetst:

Tentamens

Op de universiteit spreken we van tentamens. Een tentamen is een onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de student alsmede de beoordeling van de uitkomsten van dat onderzoek, dat bestaat in Bachelorvakken uit minimaal twee tussentoetsen en een eindtoets in de propedeuse en minimaal een tussentoets en een eindtoets in de postpropedeuse. Het tentamencijfer bestaat voor een groot gedeelte uit het cijfer van de eindtoets. Ook tussentoetsen tellen namelijk in de Bachelorvakken altijd voor een klein percentage mee in het uiteindelijke tentamencijfer.

De regelingen rond centrale tentamenafname door de TU/e zijn officieel vastgelegd in het document Regeling centrale tentamenafname.

Toetsbeleid

Een toets dient te voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. De randvoorwaarden voor toetsen zijn vastgelegd in het toetsbeleid van de TU/e.

Op instellingsniveau is het algemene toetskader bepaald. Op faculteitsniveau is het toetsbeleid van de opleidingen beschreven. Het toetsbeleid wordt jaarlijks herzien.

Per faculteit is er door het opleidingsbestuur een toetsbeleid opgesteld. Daarin staat beschreven hoe zij voor een goede kwaliteit van toetsen zorgen.

Examencommissie

Voor elke opleiding is een examencommissie beschikbaar die de kwaliteit van toetsen waarborgt. Deze zal door de docent ingeschakeld worden als er (een vermoede van) fraude is geconstateerd. Maar ook studenten kunnen er terecht met klachten over toetsing en beoordeling. 

Fraude en plagiaat

Een TU/e diploma is van grote waarde. Het gaat erom dat studenten, de arbeidsmarkt en de samenleving op deze waarde kunnen vertrouwen en dat TU/e diploma’s op een integere manier zijn behaald. Het moet studenten duidelijk zijn dat fraude niet past bij een wetenschappelijke opleiding. Het College van Bestuur heeft opdracht gegeven tot het bundelen en verder ontwikkelen en implementeren van Fraudebeleid.

Het Fraudebeleid TU/e Onderwijs, vastgesteld op 9 april 2015, neemt de TU/e Gedragscode Wetenschapsbeoefening als uitgangspunt. Beleid op bestrijding van plagiaat maakt onderdeel uit van het Fraudebeleid TU/e Onderwijs en bevat plagiaatdetectie voor alle Bachelor en Master eindopdrachten.