Toetsvormen

Voorbereiding

Deze toetsen zijn bedoeld om richting te geven aan het leren ter voorbereiding op de eindtoets.

  • Clickers: tijdens de colleges toetsen docenten of de stof is overgekomen. Ze doen dit door gebruik te maken van stemkastjes die je in de collegezaal bij je hebt. Deze stemkastjes worden ook wel “Clickers” genoemd. Met het individueel laten beantwoorden van meerkeuzevragen laat je met behulp van je Clicker weten welke stof je beter of minder goed beheerst. Ook word je zelf bewust van wat je wel of nog niet goed begrijpt.  
  • Tussentoetsen: gedurende de Bachelorfase op de TU/e worden tijdens vakken regelmatig zogenaamde tussentoetsen aangeboden. Dit zijn kleine toetsen die door de docent binnen enkele dagen worden nagekeken. Aan de hand van de feedback op de toets kan je zelf bepalen welke onderdelen nog extra aandacht verdienen. Daarbij telt de toets soms voor een klein percentage mee met het tentamencijfer.
  • Oefententamens: voordat een eindtoets (eindtentamen) wordt afgenomen geeft de docent altijd een oefententamen wat tijdens het laatste college wordt besproken. Daarmee krijg je op het einde nog een keer inzicht in je studievoortgang. De laatste feedback op het oefententamen kan helpen om uiteindelijk optimaal aan het eindtentamen deel te  nemen.

Certificering

Ook zijn er toetsen voor certificering die testen of je de gestelde einddoelen hebt bereikt. Afhankelijk van de kennis en vaardigheden die getoetst moeten worden, zal een optimale (combinatie van) toetsvorm(en) worden gekozen.

Elke toets wordt met veel zorg samengesteld, afgenomen en beoordeeld zodat op een eerlijke wijze bepaald wordt of en met welk cijfer je een studieonderdeel hebt afgerond.

Om je zo goed mogelijk voor te kunnen bereiden op de eindtoets zal vooraf altijd informatie beschikbaar zijn over de vorm van de toets en het soort vragen dat je kunt verwachten. De schriftelijke toets is een veel voorkomende toetsvorm maar binnen opleidingen wordt er ook vaak voor diverse andere toetsvormen gekozen.

  • Schriftelijke toets: een aantal keer per jaar zijn er tentamenweken waarin schriftelijke eindtoetsen worden afgenomen. Deze data zijn vóór 1 augustus van elk collegejaar bekend. Deze eindtoetsen zullen meestal uit open vragen bestaan waarin je kunt laten zien hoe je tot een gegeven antwoord bent gekomen. Het resultaat van een schriftelijke toets is pas na enkele weken bekend. Nadat het cijfer bekend is, zal er altijd de gelegenheid bestaan om de toets in te zien. Een schriftelijke toets kan een keer herkanst worden.
  • Ontwerpen: afhankelijk van het vak wordt verwacht dat er individueel of in teamverband een ontwerp wordt ingeleverd dat op basis van vooraf vastgestelde criteria zal worden beoordeeld.
  • Presentaties: van ingenieurs wordt verwacht dat zij presentaties kunnen geven over hun vakgebied. Ook presentaties zijn daarom een gangbare vorm van toetsen.
  • Rapporteren: wetenschappers moeten goed kunnen rapporteren over onderzoek dat zij hebben uitgevoerd. Dit is een vaardigheid die gedurende elke opleiding wordt aangeleerd en vanaf het begin af aan ook als toetsvorm wordt toegepast.
  • Mondelinge toets: als alternatief op de genoemde toetsvormen kan door de docent ook voor een mondelinge toets worden gekozen. In een geplande bijeenkomst wordt je door de docent ondervraagd over de collegestof. Daarbij kan een gecommitteerde aanwezig zijn als jij of docent dat zinvol acht.