TU/e beurzen buitenland

Erasmus+ beurzen voor studie

Erasmus+ Studie beurzen zijn bedoeld voor het financieren van de extra kosten die een student maakt wanneer hij tijdelijk in het buitenland studeert.

Een Erasmus+ beurs voor studie kan worden aangevraagd als de student aan de volgende eisen voldoet:

  • Ingeschreven staat voor een studie of een aanvullende/postdoctorale studie aan de Technische Universiteit Eindhoven, die wordt afgesloten met een erkend onderwijsdiploma (ir./MSc, or PDEng, or dr./PhD)
  • Een voltijd-studie volgt aan de gastinstelling
  • Het eerste studiejaar met succes voltooid heeft
  • Nog niet eerder met een Erasmusbeurs voor studie naar het buitenland is geweest gedurende zijn opleiding aan de TU/e
  • Voor de studieperiode waarop de overeenkomst betrekking heeft, geen aanspraak maakt op andere beurzen of toelagen van de EU in het kader van andere mobiliteitsprogramma's
  • De Erasmusbeurs niet gebruikt voor dezelfde mobiliteitsuitgaven die hij of zij tijdens dezelfde periode uit andere subsidiebronnen krijgt vergoed

Erasmus Beurzen worden alleen toegekend:

  • Voor studentenmobiliteit naar universiteiten/instellingen die een bilaterale overeenkomst hebben getekend met de TU/e voor specifieke vakgebieden
  • Na goedkeuring van de facultaire TU/e Erasmus coördinator

Erasmus+ Placement: Erasmus+ Placement beurzen voor stage

TU/e Reconfirm is verantwoordelijk voor het beleid en management van het gedeelte van het Erasmus+ Programma dat gaat over internationale stages (placement) bij bedrijven en instituten binnen de EU.

TU/e studenten die een aanvraag voor Erasmus+ Placement willen indienen, moeten dit doen via het aanmeldformulier op de website van Reconfirm TU/e: aanmeldformulier Reconfirm TU/e

(Tip bij invullen aanmeldformulier: als contactpersoon kan worden aangevinkt Hanny Strauss)

Voor meer informatie over de Erasmus+ Placement Beurzen kun je contact opnemen met TU/e Reconfirm.

Fonds International Experience 2017/2018

Het Fonds International Experience 2017/2018 (FIE 2017/2018, voor mobiliteit die ingaat vanaf 1-7-2017) geeft een financiële bijdrage aan TU/e studenten voor reis- en extra verblijfskosten tijdens hun studie/stage in het buitenland.

FIE is bestemd voor een exchange studie, research of stage buiten de EU/EER van tenminste 3 maanden en 15 ECTS.

Voor het verkrijgen van het benodigde aanvraagformulier voor 'Fonds International Experience 2017/2018, kan je gebruik maken van het aanmeldformulier.

Omdat het aantal beschikbare beurzen niet onuitputtelijk is, is er een vastgesteld aantal beurzen per kwartiel beschikbaar gesteld. Studenten kunnen daarom een aanvraag doen voor de FIE beurs voor het kwartiel waarin hun exchange periode of stage in het buitenland van start zal gaan. Selectie voor de beurzen zal plaatsvinden middels een ranking list die gebaseerd wordt op het gewogen cijfergemiddelde van de aanvragers en de studievoortgang van de aanvrager en quotum van het beschikbare aantal beurzen van het kwartiel waarin hij op exchange/stage naar het buitenland gaat. De deadlines voor aanmelding vind je hieronder:

Deadlines voor aanmelding FIE 2017/2018

Aanvangsdatum
exchange/stage tussen

 

 

en

Deadline aanmelding beurs

voor mobiliteit met aanvangsdatum in betreffende kwartiel

Kwartiel 11 juli30 september1 juni
Kwartiel 21 oktober31 december1 september
Kwartiel 31 januari31 maart1 december
Kwartiel 41 april30 juni1 maart

Studenten die een aanvraag indienen voor FIE dingen automatisch mee naar een Holland Scholarship beurs. De top van de rankinglist van aanvragers van ieder kwartiel krijgt in plaats van FIE 2017/2018 de Holland Scholarship toegekend. Informatie over Holland Scholarship vind je elders in dit hoofdstuk.

Voorwaarden
Om in aanmerking te kunnen komen voor Fonds International Experience moeten TU/e studenten aan een aantal eisen voldoen:

Voor een toekenning uit het fonds komen in aanmerking
- studenten met een voltijds  hoofdinschrijving aan de TU/e. Studenten met een neveninschrijving kunnen geen aanspraak maken of FIE:
- studenten die het wettelijk tarief collegegeld, dat wil zeggen niet het instellings-tarief, betalen;
- studenten die geen aanspraak kunnen maken op deelname aan het Erasmus+ Studie, het Erasmus+ Placement programma, Holland Scholarship of deelnemen aan een Summerschool waarbij de TU/e een aanzienlijk deel van de kosten voor haar rekening neemt;
-Studenten mogen 1 keer tijdens hun opleiding aan de TU/e een FIE beurs ontvangen.;
-Gedurende de buitenlandse studie/stage periode woont de student daadwerkelijk in het land van bestemming.

In het document Richtlijnen, procedures en voorwaarden kan je meer lezen over Fonds International Experience.