Nuffic-overeenkomst

Wanneer je afkomstig bent uit een niet-EER-land (alle EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) en stage wilt lopen bij een bedrijf, dan kan van je gevraagd worden dat je een zogenaamde Nuffic-stageovereenkomst ondertekend.

Waarom een Nuffic-stageovereenkomst?

Een bedrijf dat een stageplek aanbiedt aan een niet-EER-student moet (onder meer) rekening houden met de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: WAV) en het Besluit uitvoering wet arbeid vreemdelingen (hierna: BuWAV). Uit deze regelgeving volgt, kort samengevat, dat het bedrijf een stageovereenkomst moet kunnen overleggen die voldoet aan de eisen die zijn verwoord in artikel 1f van het BuWAV.

Het Nuffic heeft, om bedrijven het makkelijker te maken, een standaard stageovereenkomst opgesteld die aan de eisen van het BuWaV voldoet. De Nuffic-stageovereenkomst, getiteld ‘Standaard stageovereenkomst voor niet-EU/-EER-studenten als bedoeld in artikel 1f van het BuWav’, vind je hier.

Het gebruik van de Nuffic-stagenovereenkomst is echter niet verplicht.

 

Alternatief

Indien een bedrijf ervoor kiest geen gebruik te maken van de Nuffic-stageovereenkomst dan is het bedrijf verplicht een stageovereenkomst te overleggen die dus voldoet aan eisen die zijn verwoord in artikel 1f, tweede lid, van het BuWAV. In dit artikel is het volgende vastgelegd:

a. de stage wordt verricht op grond van een schriftelijke stageovereenkomst gesloten tussen de onderwijsinstelling, de werkgever als stagebiedende organisatie, en de stagiair, waarbij in ieder geval bij de overeenkomst afspraken zijn gemaakt over de taken van de stagiair, de leerdoelen, de arbeidstijden, de duur van de stage en onkostenvergoedingen en voorzien is in een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering;

b. de onderwijsinstelling in de stageovereenkomst verklaart dat de stage relevant is voor de studie van de stagiair; en

c. de stageovereenkomst aanwezig is bij de werkgever op de stageplek.

 

Belang

Het is belangrijk dat een stageovereenkomst wordt overeengekomen die voldoet aan de vereisten van het BuWav. Indien dit niet het geval is dan overtreedt het bedrijf de WAV en riskeert het bedrijf een boete.

Ook wordt bij constatering van een dergelijke overtreding een rapport opgemaakt voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst (hierna: IND), waarin de illegale tewerkstelling van de betreffende student gemeld wordt. De IND gaat dan naar aanleiding van een dergelijke melding onderzoeken of aanleiding bestaat om de verblijfsvergunning van de niet-EER-student in te trekken. Wanneer blijkt dat de student nog studeert en voldoende studievoortgang heeft, dan kan worden besloten om de vergunning niet in te trekken.