Op de TU/e toetsen we jouw kennis op verschillende manieren; een schriftelijke toets, presentatie, ontwerp of rapport dat wordt beoordeeld. De gekozen toetsvorm is afhankelijk van wat we willen toetsen en waarom we toetsen: 

Tentamens

Op de TU/e spreken we van tentamens. Een tentamen is een onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden die jij bezit, én de beoordeling van de uitkomsten van dat onderzoek. 

Bij bachelorvakken bestaat dit uit minstens twee tussentoetsen en een eindtoets in het propedeusejaar. De mate waarin tussentoetsen meetellen in het uiteindelijke tentamencijfer, vind je in Osiris. 

De officiële regelingen rond de centrale tentamenafname door de TU/e vind je in het document Regeling centrale tentamenafname. Andere belangrijke afspraken voor jouw opleiding vind je in de OER en het reglement van je examencommissie. 

Geen verplichte aanwezigheid bij eindtoets

Het is niet verplicht om de eerste poging van een eindtoets van een vak bij te wonen om mee te kunnen doen aan de herkansing. 

Wat moet je doen als je ziek bent?

Als je ziek bent, kun je gebruik maken van de reguliere ziekmeldingsprocedure. Je licht dan meteen je studieadviseur in.  Je wordt eerst doorverwezen naar de reguliere herkansingsprocedure. Als je niet slaagt voor het tentamen en er geen herkansingsmogelijkheid meer is, heb je de mogelijkheid om bij je examencommissie een tweede poging aan te vragen, maar alleen als je door deze situatie studievertraging zou oplopen. De examencommissie beslist of een extra poging mogelijk en haalbaar is.

 

Tips voor tijdens je tentamen

  • Gebruik van het toilet onder toezicht. Maak alleen gebruik van het toilet als het nodig is, omdat maar een student per keer het toilet mag bezoeken. 15 minuten voor de start en voor het einde van het tentamen mag je niet naar het toilet. 
  • Je mag water meenemen en wat te eten (inclusief orale medicatie), maar je bureau moet zo leeg mogelijk zijn en mag geen belemmering vormen voor andere studenten.
  • Je mag oordoppen van schuim gebruiken. 
  • Je mag je tas, jas en telefoon meenemen. Je jas kan over de stoel worden gehangen, je tas zet je onder je stoel. Je telefoon zet je uit en bewaar je in je tas. 
  • Volg in alle gevallen de instructies van de surveillanten op.

Toetsbeleid en toetsingskader

Een toets moet aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. De randvoorwaarden vind je in het toetsbeleid van de TU/e. Per faculteit stelt het opleidingsbestuur een toetsbeleid op. 

Examencommissie

Elke opleiding heeft een eigen examencommissie die de kwaliteit van toetsen waarborgt. Je docent schakelt de examencommissie in als er (een vermoeden van) fraude is. Maar jij kunt ook zelf naar de examencommissie stappen met klachten over toetsing en beoordeling. 

Fraude en plagiaat

Een diploma van de TU/e is van grote waarde. Iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat je je diploma op een integere manier behaalt. Fraude past daar niet bij, vandaar dat de TU/e haar eigen Fraudebeleid TU/e Onderwijs hanteert. Al jouw bachelor- en master-eindopdrachten worden op basis hiervan gescreend op eventueel plagiaat.