Combined program Applied Mathematics-Applied Physics

Major Technische Wiskunde - Doelstellingen

Wiskundige kennis en inzicht

 1. De wiskunde kennen die naar internationale maatstaven behoort tot de basiskennis van een universitair opgeleide wiskundige, gekenmerkt door abstractie, een heldere redeneertrant en beheersing van basistechnieken
 2. Kennis hebben van algemene onderdelen van de wiskunde uit de vakgebieden analyse, discrete wiskunde en algebra, computational science, kansrekening, operations research en statistiek die van belang zijn voor de toepassing van wiskunde op praktische problemen

Wiskundige operationele vaardigheden

 1. Inzicht en vaardigheid hebben in basistechnieken van de wiskunde en de informatica bij het ontwerpen van constructieve en efficiënte algoritmen bij wiskundige oplossingsmethoden en in staat zijn deze algoritmen te implementeren en verwerken met behulp van algemeen beschikbare standaardprogrammatuur
 2. Kennis gemaakt hebben met de concepten en methodologie van een toepassingsgebied van de wiskunde

Onderzoeks- en ontwerpvaardigheden

 1. In staat zijn relevante bronnen en literatuur te vinden en deze naar waarde te schatten
 2. In staat zijn een literatuurstudie op het gebied van de wiskunde zelfstandig uit te voeren en over vaardigheden beschikken een onderzoeksopdracht van beperkte omvang onder begeleiding te voltooien
 3. Het vermogen om in teamverband eenvoudige wiskundige modellen te ontwerpen en te behandelen met wiskundige oplossingsmethoden en de vaardigheden om deze oplossingsmethoden te valideren

Academische en professionele vaardigheden

 1. Een kritische en creatieve houding hebben bij het werken aan problemen en het leren van wiskundige theorieën en methoden
 2. In staat zijn het werken aan wiskundige problemen en het leren van wiskundige 
  theorieën te plannen, alleen of in teamverband, en te reflecteren op het eigen werk
 3. In staat zijn wiskundige resultaten mondeling en schriftelijk te bespreken en adequaat over te dragen
 4. In staat zijn over wiskundige resultaten helder te communiceren met niet-vakgenoten