College van Beroep voor de Examens

Tegen een besluit van de examencommissie dan wel van examinatoren kan een student binnen zes weken nadat het besluit aan haar bekend is gemaakt, beroep aantekenen bij het College van Beroep voor de Examens. Het beroepschrift dient te worden ingediend bij het College van Beroep voor de Examens.