Beroep

Gronden voor beroep

Als je het niet eens bent met beslissingen van de examencommissie (zoals bijv. in verband met het bindend studieadvies) of van een examinator van je faculteit, beslissingen betreffende toelating tot of beoordeling van examens of tentamens, beslissingen in het kader van colloquium doctum of met de vaststelling van het totaal aantal studiepunten in verband met de studievoortgangnorm of toelating tot een master, kun je in beroep gaan.

Ook kun je in beroep gaan tegen een weigering om een besluit te nemen. Van een weigering is sprake wanneer het besluit niet binnen de wettelijk geldende termijn is genomen, of wanneer een dergelijke termijn ontbreekt. De bevoegdheid van het CBE en de gronden waarop het beroep kan worden ingesteld zijn vastgelegd in de artikelen 7.60 tot en met 7.63 van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (zie ook hoofdstuk 7 van het Studentenstatuut).

Indienen

Let op dat je binnen zes weken na dagtekening van het besluit beroep maakt. Doe je dit later, dan is de kans groot dat je beroep niet meer in behandeling wordt genomen en niet ontvankelijk wordt verklaard. De faciliteit zorgt ervoor dat je beroep wordt doorgeleid naar het College van Beroep voor de Examens (CBE).

Procedure

Na ontvangst van het beroep, maar vóór de inhoudelijke behandeling door het CBE, vindt er tussen jou en de Examencommissie een schikkinggesprek plaats, waarin je samen bekijkt of een oplossing mogelijk is.

Wordt een schikking bereikt, dan is het beroep daarmee afgehandeld en word je gevraagd het beroep in te trekken. Wordt geen schikking bereikt, dan stuurt de Examencommissie een verweerschrift naar het CBE en wordt de zaak in openbare zitting behandeld. Het CBE doet schriftelijk uitspraak.

Het is ook mogelijk de voorzitter van het CBE om een voorlopige voorziening te vragen, wanneer er sprake is van onverwijlde spoed.

Beroep bij College van Beroep voor het Hoger Onderwijs

Als je het niet eens bent met de beslissing die na het beroep is genomen, kun je nog verder in beroep gaan bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs.

Hiervoor geldt in beginsel ook weer de termijn van 6 weken na toezending van het besluit op het bezwaarschrift.

Aan deze procedure zijn extra kosten in de vorm van griffierechten verbonden (€ 41). Mocht je door het CBHO in het gelijk worden gesteld, dan wordt het griffierecht door de universiteit vergoed.

Direct naar