Bezwaar

Tegen besluiten van de universiteit die betrekking hebben op bijvoorbeeld je inschrijving, betaling collegegeld, beëindiging van de inschrijving, vrijstelling, vermindering en restitutie van collegegeld, financiële ondersteuning op grond van de Regeling Profileringsfonds en ontzegging van de toegang tot gebouwen en terreinen, kun je bezwaar maken.

Ook kun je in bezwaar gaan tegen een weigering om een besluit te nemen. Van een weigering is sprake wanneer het besluit niet binnen de wettelijk geldende termijn is genomen, of wanneer een dergelijke termijn ontbreekt.

Let op dat je binnen zes weken na dagtekening van het besluit bezwaar maakt. Doe je dit later, dan is de kans groot dat je bezwaar niet meer in behandeling wordt genomen en niet ontvankelijk wordt verklaard. De faciliteit zorgt ervoor dat je bezwaar wordt doorgeleid naar de juiste instantie.

Procedure

Na ontvangst van het bezwaar, word je tijdens een hoorzitting van de geschillenadviescommissie in de gelegenheid gesteld je bezwaar mondeling toe te lichten. De geschillenadviescommissie adviseert het bestuursorgaan over het te nemen besluit.

De geschillenadviescommissie is verplicht te bekijken of een minnelijke schikking tussen partijen mogelijk is. Wordt een schikking bereikt, dan is de zaak daarmee afgehandeld en trekt de student het bezwaar in.

Bestuursorgaan

Het bestuursorgaan beslist in beginsel binnen 10 weken na ontvangst van het bezwaarschrift, waarbij het advies van de geschillenadviescommissie in acht wordt genomen. Deze termijn kan nog met vier weken worden verlengd.

Spoedprocedure

Indien sprake is van onverwijlde spoed, aangegeven door de student die bezwaar heeft gemaakt, kan de voorzitter van de geschillenadviescommissie bepalen dat de geschillenadviescommissie zo spoedig mogelijk advies uitbrengt aan het bestuursorgaan. Dit dient de voorzitter binnen één week te beslissen. Wanneer de voorzitter van mening is dat er geen sprake is van spoedeisendheid, dan zal de reguliere procedure doorgaan.

Beroepsprocedure

Als je het niet eens bent met de beslissing die genomen wordt op je bezwaarschrift, kun je in beroep gaan bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs.

Hiervoor geldt in beginsel ook weer de termijn van 6 weken na toezending van het besluit op het bezwaarschrift.

Aan deze procedure zijn extra kosten verbonden: het griffierecht bedraagt € 41. Mocht je door het CBHO in het gelijk worden gesteld, dan wordt het griffierecht door de universiteit vergoed.

Direct naar