Beslissingen examencommissie

Major BBT en major MWT

De informatie op deze pagina geldt zowel voor de major Biomedische Technologie als de major Medische Wetenschappen en Technologie. 

De examencommissie dient over veel verschillende zaken een besluit te nemen. Voorbeelden, die onder meer geregeld zijn in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW), zijn:

 • Besluit tot goedkeuring vrij onderwijsprogramma.
 • Besluit tot toekennen van vrijstellingen.
 • Goedkeuring van het examenprogramma van een student.
 • Besluit tot graadverlening, d.w.z. dat een student voldoet aan de eindtermen van de opleiding.
 • Besluit tot toekennen van een judicium, zoals Cum Laude.
 • Besluit tot toekennen van andere vormen van toetsing in geval van studenten met een functiebeperking.
 • Besluiten die het algemene toetsbeleid van een opleiding betreffen, bijvoorbeeld het vaststellen van een beoordelingsformulier voor eindwerkstukken.
 • Het opstellen van richtlijnen aan examinatoren.
 • Opleggen van sancties bij fraude en plagiaat.
 • De aanwijzing van examinatoren.
 • Besluit op verzoek om verlenging geldigheidsduur tentamen.
 • Besluit voor toekennen van extra tentamengelegenheden.
 • Vaststelling alternatieve trajecten (bijv. bij overgang curriculum).
 • Goedkeuring van onderdelen behaald in het buitenland.

Niet ieder besluit hoeft door de voltallige examencommissie genomen te worden.