Examencommissie

Major BBT en major MWT

De informatie op deze pagina geldt zowel voor de major Biomedische Technologie als de major Medische Wetenschappen en Technologie. 

Er is één examencommissie voor de bachelor Biomedical Engineering. De examencommissie moet zich garant stellen voor de kwaliteit van het examen en het diploma. De wetgever heeft daartoe de onderstaande taken en bevoegdheden bij de examencommissie belegd:

 1. Het op objectieve en deskundige wijze vaststellen of een student voldoet aan de voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad.
 2. Het borgen van de kwaliteit van tentamens en examens.
 3. Het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen binnen het kader van de OER om de uitslag van de tentamens en examens te beoordelen en vast te stellen.
 4. Het verlenen van vrijstellingen voor het afleggen van één of meer tentamens.
 5. Het borgen van de kwaliteit van de organisatie en de procedures rondom tentamens en examens.
 6. Het treffen van maatregelen in geval van fraude.
 7. Het aanwijzen van examinatoren voor het afnemen van tentamens en het vaststellen van de uitslag daarvan.
 8. Het uitreiken van het getuigschrift, met daaraan toegevoegd het diplomasupplement, ten bewijze dat het examen met goed gevolg is afgelegd.
 9. Het verlenen van toestemming aan een student om een vrij onderwijsprogramma te volgen, waarvan het examen leidt tot het verkrijgen van een graad.
 10. Het uitreiken van een verklaring van behaalde tentamens aan diegene die meer dan één tentamen met goed gevolg heeft afgelegd maar aan wie niet een getuigschrift kan worden uitgereikt.
 11. Het jaarlijks opstellen van een verslag van haar werkzaamheden

Het reglement van de examencommissie is te vinden op de volgende pagina: Reglementen