Data Analytics for Engineers

Data Analytics for Engineers

Dit vak volg je in het derde kwartiel van het eerste jaar.

Algemene leerdoelen

 • inzicht krijgen in basistechnieken om grote hoeveelheden data op een efficiënte, betrouwbare en consistente manier te verwerken; 
 • begrijpen, interpreteren en documenteren van data in een realistische context; 
 • inzicht krijgen in datacycli; 
 • toepassen van data-analysetechnieken op realistische datasets; 
 • Inzicht krijgen in statistische concepten en technieken en de toepassing daarvan in de praktijk; 
 • implementeren van oplossingen voor data-analyseproblemen in Python (een programmeertaal); 
 • verwerken van gegevens op een gestructureerde en systematische manier. 

Wat je als student leert

 • basisconcepten en –technieken gebruiken, zoals gemiddelde, mediaan, modus, percentiel, bereik, correlatie, betrouwbaarheidsintervallen en t-test; 
 • databaseschema’s lezen en eenvoudige queries schrijven in SQL; 
 • data opschonen (ontbrekende waarden, dubbelingen); 
 • datatransformaties, -reductie en -vrijheden kiezen en toepassen; 
 • visualisatietechnieken (lijngrafieken, staafdiagrammen, cirkeldiagramman, plots en warmtekaarten) kiezen en toepassen; 
 • data analyseren en modelleren (lineaire regressie, clustering, beslisboom); 
 • interessante bevindingen begrijpelijk communiceren richting de eindgebruiker (visueel en tekstueel); 
 • implementatietools voor data-engineering gebruiken (Excel en Python); 
 • gestructureerd programmeren in Python; 
 • gevolgen van gemaakte keuzes inschatten en resulaten interpreteren.

Zo ziet het vak eruit

 • Gedurende 7 weken krijg je wekelijks een hoorcollege (twee uur) en twee practica (twee maal twee uur). 
 • Je krijgt online huiswerk en zelfstudie op basis van screencasts, tutorials en oefeningen in OnCourse. 

Toetsing en beoordeling

 • Schriftelijk examen (50% van het eindcijfer) 
 • Twee opdrachten aan de hand van realistische data-analyseproblemen (per opdracht 20% van het eindcijfer) 
 • Online oefeningen (10% van het eindcijfer)