Bachelor Eindproject

Dit project vormt de afsluiting van de majoren Biomedische Technologie en Medische Wetenschappen en Technologie binnen de BMT Bachelor. De vaardigheden die gedurende de Bachelor zijn opgedaan kunnen hierbij toegepast worden op een stukje wetenschappelijk onderzoek.

Voor het Bachelor Eindproject (BEP) zijn 10 ECTS beschikbaar: een studielast van ongeveer 280 uur. Het project wordt uitgevoerd bij een van de onderzoeksgroepen van de faculteit Biomedische Technologie, onder begeleiding van een lid van de wetenschappelijke staf.

Deelname eisen

  • Propedeuse hebben behaald;
  • Alle basisvakken hebben behaald;
  • 7 Major-onderdelen uit jaar 2 en 3 hebben behaald waarvan minimaal 2 casussen uit jaar 2;
  • 4 vakken in de vrije keuze-ruimte (van jaar 2 en 3) hebben behaald;
  • Alle professionele vaardigheden uit jaar 1 en 2 hebben behaald.

Let op! Alle toetsresultaten behaald in de tentamenperiode voorafgaande aan de start van een Bachelor Eindproject tellen NIET mee voor de ingangseis aangezien deze niet volledig bekend zijn voor aanvang van het onderwijs in de daaropvolgende periode. Ook de resultaten van de interim tentamenweek tellen niet mee voor de start van een Bachelor Eindproject in kwartiel 1. 

Aanmelden

Studenten melden zich aan op OSIRIS (vakcode 8Z4000). Het onderwijsbureau zal vervolgens controleren of aan alle eisen voldaan is. Indien dit zo is krijgt de student een (digitaal) aanmeldingsformulier.

Hierna begint het echte werk, de student moet namelijk een projectbegeleider vinden. Er zullen geen lijsten gemaakt worden van mogelijke projecten maar iedereen van de wetenschappelijke staf (hoogleraar, UHD, UD) is vrij om een Bachelor Eindproject te begeleiden. Het is dus zaak om met meerdere mensen te praten om een geschikt project te vinden.

In de praktijk is het echter handig om eerst contact op te nemen met een BEP coördinator van de groep.

Hilbers, Pluim, Prins: hoogleraar zelf
Bouten, Oomens: Nicholas Kurniawan 
Van de Vosse: Peter Bovendeerd 
Ito: Jasper Foolen 
Meijer, Brunsveld, Merkx, van Hest: Marcel van Genderen 

Wanneer een geschikt project gevonden is laat de student de begeleider het aanmeldingsformulier verder invullen. Dit formulier wordt vervolgens weer ingeleverd bij het onderwijsbureau en de student mag met het project starten.

Bij het inleveren van het aanmeldformulier dien je ook de 'Verklaring inzake TU/e Gedragscode Wetenschapsbeoefening in het kader van het Bachelor Eindproject' te ondertekenen. Meer informatie hierover vind je op de pagina over Wetenschappelijke integriteit onder Downloads.

N.B. Op het moment dat het aanmeldingsformulier door het onderwijsbureau wordt verwerkt, word je uitgeschreven voor de algemene vakcode (8Z4000) en ingeschreven voor de specifieke vakcode voor de BEP van de groep waar je je project gaat doen (zie Downloads).

Afronding

Het project wordt afgesloten met een presentatie en een verslag (bij voorkeur in het Engels). Bij deze presentatie dient tenminste één staflid van een andere onderzoeksgroep aanwezig te zijn.

Het verslag lever je na afloop van het Bachelor Eindproject schriftelijk in bij het onderwijsbureau én digitaal via deze link.