Aansprakelijkheid

Stage in Nederland

Naar Nederlands recht is een bedrijf waar een stagiair stage loopt, aansprakelijk voor eventuele schade of letsel opgelopen tijdens de uitvoering van de stageactiviteiten (Artikel 7:658 lid 4 Burgerlijk Wetboek). Ook wanneer een stagiair tijdens de stage schade toebrengt aan een derde partij is het bedrijf aansprakelijk (Artikel 6:170 Burgerlijk Wetboek). 

Overigens is een bedrijf niet aansprakelijk in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de stagiair. Dit betekent dat de student zelf aansprakelijk is voor de schade.

In sommige gevallen bepaalt een bedrijf in een stage- of afstudeerovereenkomst dat de student of onderwijsinstelling het bedrijf vrijwaart van schade. De student of onderwijsinstelling kan deze aansprakelijkheid echter niet op zich nemen (omdat deze verder gaat dan de wettelijke bepalingen). Een dergelijke clausule/bepaling zal dan ook geschrapt moeten worden uit de overeenkomst.

Stage in het buitenland

Wanneer een student in het buitenland stage loopt, is het recht van het land in kwestie van toepassing.

In sommige gevallen hebben bedrijven in een stageovereenkomst vastgelegd dat de stagiair of de onderwijsinstelling de schade moet vergoeden die een stagiair aan het bedrijf of aan een derde heeft toegebracht tijdens de uitvoering van stagewerkzaamheden.

Bij dit soort clausules is het van belang om te weten of de houder van de aansprakelijkheid (de student of de onderwijsinstelling) voldoende verzekerd is.

Een voorbeeld van een beding dat onacceptabel is (buitenlands bedrijf):

‘De stagiair zal voorzien in een vergoeding in geval van een actie, claim of procedure tegen het [bedrijf] door een derde partij als gevolg van schade die door de stagiair is veroorzaakt bij de uitvoering van de stageovereenkomst’.

Voornoemde clausule is vrijwel onbeperkt voor wat betreft de omvang van de aansprakelijkheid. Zorg er daarom voor dat de clausule zodanig wordt aangepast dat je aansprakelijkheid voldoende gedekt is.

Een voorbeeld van een clausule die aanvaardbaar is:

‘De stagiair zal, voor zover de schade gedekt is door de persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering van de stagiair, voorzien in een vergoeding in geval van een actie, claim of procedure tegen de [bedrijf] door een derde partij als gevolg van schade die door de stagiair is veroorzaakt bij de uitvoering van de stageovereenkomst. In alle overige gevallen, is de stagiair gedekt door de civiele aansprakelijkheidsverzekering van het [bedrijf], voor schade die door de stagiair wordt veroorzaakt bij de uitvoering van de stageovereenkomst’.